Protokół nr XLVIII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 22 grudnia 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  10 20

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Grażyna Janiszewska                       - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 –
    2010”
-  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca
   przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-
   Zdroju”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy
   Transgranicznej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013,
   zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 –2010”
P. I.Biernacik poinformowała, że w związku z otrzymanymi poprawkami formalnymi do złożonego wniosku aplikacyjnego pn. "Przedszkole bez granic-współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" w zakresie zabezpieczenia współfinansowania realizacji projektu wynikającymi z różnic między podjętymi uchwałami  a kwotami ujętymi w dokumentacji aplikacyjnej zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego o 10.000 zł , które będą wydatkami niekwalifikowanymi.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Skarbnik Gminy P.I. Biernacik omówiła uchwałę dot. zmian w budżecie:
poinformowała, że w dziale 750 –zwiększa się o 300 zł wydatki na delegacje zagraniczne, związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych na projekty, w których nie ujęto wydatków na delegacje służbowe, natomiast w dziale 801 – w związku z otrzymanymi poprawkami formalnymi w zakresie zabezpieczenia współfinansowania realizacji projektu „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”  wynikającymi z różnic między podjętymi uchwałami  a kwotami ujętymi w dokumentacji aplikacyjnej zmniejsza się w 2009 roku wydatki na delegacje zagraniczne o 300 zł, a wydatki w kwocie 10.000 zł związane z przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego ujmuje się jako wydatki niekwalifikowane. 
Zmiany wprowadzono również w planie wydatków inwestycyjnych :
- w poz. 6.2 wykreślono z nazwy zadania „ w ramach projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”
 Natomiast w planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatki związane z  realizacją projektu pn. "„Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” zmniejszono w 2009 roku o 10.300 zł w tym wydatki inwestycyjne o 10.000 zł , a wydatki bieżące o 300 zł. Zwiększono natomiast wydatki bieżące w 2010 roku o 150 zł i 2011 roku o 150 zł. 
W załączniku „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” poprawiono zapisy dotyczące realizacji  projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie - Zdroju”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
Pani I.Biernacik poinformowała, że projekt  "Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego w Kudowie Zdroju" został złożony przez Gminę Kudowę Zdrój do naboru projektów w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Projekt dotyczy budowy placu zabaw oraz wymiany stolarki okiennej w dwóch salach Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego oraz budowy boiska dla rekreacji dzieci przedszkolnych  przy ul. Buczka 9. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie sal oraz sprzęt nagłaśniający. Planuje się przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych dla dzieci przedszkolnych. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Kudowa Zdrój, partnerem projektu po stronie czeskiej jest Miasto Hronov. Realizatorem zadania będzie Zespół Przedszkolno-Żłobkowy.
W związku z otrzymanymi poprawkami formalnymi w zakresie zabezpieczenia współfinansowania realizacji projektu wynikającymi z różnic między podjętymi uchwałami  a kwotami ujętymi w dokumentacji aplikacyjnej zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego o 10.000 zł , które będą wydatkami niekwalifikowanymi oraz przesunięcia kwoty 300 zł z tytułu delegacji służbowych na 2010 i 2011 rok. Koszt całkowity projektu po zmianach wynosi 566.997,00 PLN, z czego 85 % dofinansowania stanowią środki unijne. Zmiennie ulega również harmonogram realizacji projektu w latach. Wnioskuje się również o uchylenie uchwały podjętej w dniu 16 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.  Podjęcie uchwały intencyjnej w przedstawionym kształcie sugerowane jest przez stronę czeską, dla której ujęcie projektów u uchwale budżetowej jest niewystarczające
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”  współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków została podjęta jednogłośnie.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
H.J.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVIII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż