Protokół nr XLVII/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

PROTOKÓŁ XLVII/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -   13 20

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych


Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustanowienia statutu  uzdrowiska Kudowa-Zdrój,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2010 rok,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2010,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
 w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
 w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 200 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu,
 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie likwidacji drogi gminnej,
 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej,
 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic współpraca przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno –Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.


Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- ustanowienia statutu  uzdrowiska Kudowa-Zdrój,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2010 rok,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009,
- planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2010,
- zmiany uchwały nr XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 200 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu,
- uchylenia Uchwały Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie likwidacji drogi gminnej,
- uchylenia Uchwały Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej,
- wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic współpraca przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno –Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddał go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia statutu  Uzdrowiska Kudowa - Zdrój
Przewodniczący Rady przypomniał, że dotychczas obowiązywał w gminie tymczasowy Statut Uzdrowiska. Zgodnie z zapisami ustawy przyszedł czas po dokonaniu niezbędnej  procedury na zatwierdzenie statutu uzdrowiska.
Pani U.Karpowicz, która stwierdziła, że gmina Kudowa-Zdrój jest to szczególna jednostka administracyjna, ponieważ na jej terenie prowadzona jest działalność związana z lecznictwem uzdrowiskowym. W celu zapewnienia właściwych warunków dla  prowadzenia oraz dla rozwoju tego lecznictwa gmina na podstawie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ma obowiązek ustanowić statut uzdrowiska. Statut ten jest ustanawiany po opracowaniu operatu uzdrowiskowego, po zatwierdzeniu go przez Ministra Zdrowia oraz po wydaniu przez Ministra Zdrowia decyzji potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy uznanej za uzdrowisko. Uzdrowisko Kudowa-Zdrój spełnia te warunki, został opracowany operat uzdrowiskowy, został on zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia i te  właściwości naszego uzdrowiska zostały potwierdzone stosowną  decyzją. Statut Uzdrowiska jest opracowywany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska.
W paragrafie 2 Statutu zostały opisane granice stref ochronnych, czyli strefy A, B i C. Strefa A obejmuje tereny, na którym znajdują się działające oraz projektowane obiekty i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Strefa B jest to strefa stanowiąca otulinę dla strefy A, która ma zapewniać właściwe warunki lecznictwa uzdrowiskowego na terenie strefy A. Strefa C ochrony uzdrowiska, która otacza strefę A oraz strefę B. Strefa A na terenie Kudowy-Zdroju obejmuje głównie centrum uzdrowiska, Park Zdrojowy, bezpośrednio przyległe ulice, przy których znajdują się obiekty lecznictwa uzdrowiskowego oraz teren Góry Parkowej. Strefa B ochrony uzdrowiska obejmuje osiedla mieszkaniowe w Czermnej, osiedle Moniuszki przy ul.. Leśnej i ul. Turystycznej, sięga również w kierunku Słonego i obejmuje osiedle mieszkaniowe  przy ul. Zdrojowej oraz osiedle domów jednorodzinnych Nad Potokiem. Granica stery C przebiega po granicach administracyjnych gminy. Oznacza to, że cała gmina jest w tej chwili objęta ochroną uzdrowiskową i w całości stanowi uzdrowisko. W paragrafie 3 zostały wymienione czynności zabronione w uzdrowisku, które zostały ustalone w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego. Te czynności zostały ustalone oddzielnie dla poszczególnych stref ochronnych uzdrowiska.  W paragrafie tym zostały również czynności, które wymagają uzgodnienia z Urzędem Miasta. Tutaj w wyniku prac w Komisjach Rady nastąpiła niewielka zmiana w  treści ust.2 pkt. 1. Treść ust. 2 pkt. 1 po dokonanej zmianie brzmi „opracowanie dokumentacji projektowej  dla robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje) – dotyczy stref „A”, „B”, „C””. w Kolejnym punkcie wprowadzone są zalecenia, którymi powinni kierować  się projektanci i inwestorzy i są to zalecenia dotyczące kształtowania zabudowy na terenie stref ochronnych uzdrowiska, szczególnie w strefach ochrony konserwatorskiej. W paragrafie 4 zawarto ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów stref uzdrowiska. Wprowadzone zostały wielkości wskaźników terenów zielonych w poszczególnych strefach oraz minimalne wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych.  Zgodnie z ustawą w strefie A wskaźnik terenów zielonych nie może wynosić mniej niż 75%, w strefie B 55%  natomiast w  strefie C gmina ustala 25% minimalnej wielkości wskaźnika terenów zielonych. W paragrafie tym zapisano co rozumie się pod pojęciem terenów zielonych, ponieważ  ustawa posługuje się tylko tym pojęciem natomiast nie zostało ono nigdzie zdefiniowane, dlatego proponuje się, aby jako tereny zielone rozumieć to wszystko co rośnie na terenie działki niezależnie od lokalizacji powierzchni, na której ta zieleń rośnie. Paragraf 5 statutu zawiera wymienione  i udokumentowane zasoby znajdujące się na terenie Kudowy-Zdroju. Są to ujęcia wód mineralnych, tj. ujęcia Górne, Moniuszko, Marchlewski, Śniadecki, K-200, które posiadają świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wód.  W paragrafie 6 zostały wymienione kierunki lecznicze na terenie uzdrowiska Kudowa-Zdrój. Są one tożsame z kierunkami ustalonymi w decyzji Ministra Zdrowia z dnia 11.05.2009 r. i są to następujące kierunki lecznicze choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby naczyń obwodowych, choroby układu trawienia, choroby endokrynologiczne, choroby krwi i układu krwiotwórczego. Paragraf 7 wymienia załączniki tekstowe do statutu, a paragraf 8 załączniki graficzne do statutu. Pani U.Kapowicz poinformowała, że w wyniku dyskusji na posiedzeniach Komisji zmianie uległy załączniki tekstowe. W załączniku nr 1 w pierwotnej wersji znajdował się obiekt Hotel Verde Montana i ten obiekt po konsultacji z panią Lekarz Naczelną Uzdrowiska został z tego załącznika usunięty, ponieważ w załączniku nr 1 znajduje się wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Czyli w tym załączniku mogą się znaleźć wyłącznie obiekty spełniające warunki wynikające z ustawy uzdrowiskowej, ponieważ ten obiekt ich nie spełnia została on z tego załącznika usunięty. Załącznik nr 2 – wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska pozostaje bez zmian. Zmianie uległ załącznik nr 3, w którym znajduje się  wykaz obiektów prowadzący działalność leczniczą, związaną z uzdrowiskiem. W wyniku prac radnych w Komisjach i w wyniku dyskusji padły różne propozycje. Załącznik, który zostanie poddany pod głosowanie został radnym przedstawiony przed sesją. Załącznik ten zawiera następujące obiekty: Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci Orlik, NZOZ Neptun Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej, Hotel Kudowa, Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana.
Radny W.Gucz – stwierdził, że  w wyniku pracy Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej zostały wypracowane pewne zmiany do statutu uzdrowiska. Jest jednak sprawa, która nie dotyczy tylko tej Komisji, ale dotyczy wszystkich Komisji. Należy w przyszłym roku wypracować system zatwierdzania okien w budynkach. Mimo, że w statucie jest zapis, mimo, że jest prawo to należy stwierdzić, że w Kudowie to prawo nie jest przestrzegane. Mamy generalnie tzw. „kaszankę” w co drugim budynku. Należy wypracować system wymiany okien i zastanowić się nad sposobem naprawienia tego stanu rzeczy.
Radny P.Koczot w nawiązaniu  do załącznika nr 3 do Statutu uzdrowiska stwierdził, że obiekt Verde Montana nigdzie nie reklamuje się jako sanatorium uzdrowiskowe, ale reklamuje się jako hotel. Poinformował, że jeszcze dzisiaj  sprawdzał to na stronie internetowej Kudowy-Zdroju. W wykazie  hoteli znajduje się Adam Spa, Hotel Amalia, Hotel Kudowa, Hotel Verde Montana. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę uzdrowiskową, to ustawa uzdrowiskowa   mówi wprost, że do obiektów lecznictwa uzdrowiskowego zalicza się zakłady przyrodolecznicze, przychodnie uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe. W związku z tym radny chciałby zgłosić wniosek o wykreślenie Sanatorium  Uzdrowiskowego Verde Montana i Hotelu Kudowa z załącznika nr 3 do statutu uzdrowiska.
Przewodniczący Rady stwierdził, że z tego co mówiła pani U.Karpowicz to obiekt Verde Montana nie jest już w załączniku, w którym znajduje się wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
Radny P.Koczot stwierdził, że owszem nie znajduje się w załączniku nr 2, ale znajduje się w załączniku nr 3.
U.Karpowicz poinformowała, że Verde Montana znajduje się w załączniku nr 3, z załącznik nr 3 stanowi wykaz obiektów prowadzących działalność leczniczą związana z uzdrowiskiem.
Radny P.Koczot stwierdził, że jeżeli chodzi o leczenie uzdrowiskowe to nie można mówić tylko i wyłącznie o wykonywanych zabiegach, ale również o personelu medycznym, który jest w tych obiektach zatrudniony. W tym momencie podstawową rzeczą jest zatrudnienie lekarzy jak i pielęgniarek, którzy będą stanowili całodobową opiekę medyczną, natomiast tutaj nie ma w wykazie oprócz fizjoterapeutów wykazu lekarzy i personelu medycznego.
Przewodniczący Rady stwierdził, że obiekty lecznictwa uzdrowiskowego  mamy wymienione i nie ma wśród nich ani Verde Montana, ani Hotelu Kudowa, natomiast są inne obiekty związane z lecznictwem uzdrowiskowym, ale nie będące obiektami lecznictwa uzdrowiskowego. Czy jest to zgodne z zapisami ustawy? Zwrócił się do pani U.Karpowicz z prośbą o ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych przez radnego P.Koczota.
U.Karpowicz stwierdziła,  że zapisy tych załączników są zgodne z przepisami. Ponadto poinformowała, że obiekty te zostały wymienione również na prośbę Ministra Zdrowia w operacie uzdrowiskowym. Ministerstwo  Zdrowia analizując nasz operat uzdrowiskowy wykazało się bardzo dużą znajomością obiektów, które są w Kudowie. Pani Rosińska (pracownik Ministerstwa Zdrowia), która współpracowała z nami zasugerowała, żeby wprowadzić do statutu uzdrowiska te obiekty, ponieważ w tych obiektach istnieje szansa i możliwość, że taka działalność będzie się rozwijać. Dlatego też te obiekty zostały wymienione w operacie uzdrowiskowym i w ślad za tym został wprowadzony dodatkowy załącznik do Statutu uzdrowiska, żeby stało się zadość wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i ustaleniom operatu uzdrowiskowego.
Radny W.Gucz zaproponował, aby w związku z zaistniałą sytuacją w załączniku nr 3 zmienić nazwę z  „Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana” na „Hotel Verde Montana”.
Burmistrz Miasta zwrócił się do pani U.Karpowicz z pytaniem, czy są jakieś prawne przesłanki, które pozwalają nam cokolwiek wykreślić z przedstawionych załączników wcześniej zaopiniowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
Pani U.Karpowicz stwierdziła, że tak naprawdę to można zrezygnować z załącznika nr 3. Przepisy określają minimum tego co powinno znaleźć się w statucie uzdrowiska. Realizując to czego wymagało od nas Ministerstwo i kontynuując ustalenia z operatu uzdrowiskowego wprowadzono również załącznik nr 3. Pani U.Karpowicz zaznaczyła, że w załączniku Ne 3 znajduje się również Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Orlik, który ze względu na to, że nie znajduje się w strefie A ochrony uzdrowiska nie może być zakładem lecznictwa uzdrowiskowego zarejestrowanym i prowadzącym działalność uzdrowiskową. W załączniku tym znalazł się również obiekt Neptun, który prowadzi działalność rehabilitacyjną , ale nie może być zarejestrowany, ponieważ także znajduje się poza strefą A ochrony uzdrowiska. Są to obiekty, które mogłyby być obiektami lecznictwa uzdrowiskowego, a pozostałe obiekty w tym załączniku są to obiekty wskazane przez Ministerstwo Zdrowia jako potencjalne obiekty, w których taka działalność mogłaby być realizowana i częściowo jest realizowana z tym.
Burmistrz Miasta stwierdził, że w tego wynika, iż nie ma żadnych przeszkód formalno-prawnych, żeby te obiekty znalazły się  w załączniku nr 3 jeśli by chciały taką działalność  uruchomić.
Pani U.Karpowicz stwierdziła, że jej zdaniem nie ma żadnych przeszkód.
Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałby zwrócić uwagę na następujący element. My nie możemy zmieniać nazwy, bo nazwa jest przypisana do danej, prowadzonej działalności i ona z czegoś wynika. Natomiast należałoby zwrócić uwagę na taki element – jeżeli ktoś spełnia wymogi i Ministerstwo to zaopiniowało pozytywnie to uważa, że nie należy proponować wykreślania czegokolwiek co spełnia wymogi. Jeśli w Hotelu Kudowa, czy innym obiekcie zacznie się prowadzić działalność lecznictwa uzdrowiskowego to wiadomo, że każdy będzie chodził za tym, żeby podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie wyobraża sobie żeby Narodowy Fundusz Zdrowia podpisywał kontrakty z jednostkami, które nie spełniają wymogów. Burmistrz uważa, że nie należy przeszkadzać, jeśli ktoś spełnia wymogi formalno-prawne, natomiast ciekawe jest to, że Hotel Uzdrowiskowy St.George wogóle nie zareagował na prośbą, żeby podać  kartę z oceną i charakterystyką i widocznie mają inne plany. Statut uzdrowiska powinien być dokumentem, który stwarza możliwości wszystkim, którzy takie wymogi prawne spełniają. Nie należy tego ograniczać. Jeśli ktoś w międzyczasie będzie chciał zmienić profil to nie należy tego utrudniać. To zależy od rynku. Jeśli chodzi o sprawę, którą poruszył radny W.Gucz. W Statucie zapisane zostało to co można było zapisać, została na wniosek radnych zapisana kwestia dot. wymiany okien.  Niezależnie od tego jaki będzie Statut, jaka będzie uchwała, trzeba pamiętać o następującej rzeczy, jeśli podejmuje się uchwałę to należy pamiętać o najważniejszej rzeczy, że będziemy potrafili ją stosować i egzekwować. Nie podejmuje się uchwał tylko po to, aby je tworzyć. Jeżeli chodzi o sprawę okien to Burmistrz uważa, że jest to sprawa dyscypliny i odpowiedzialności Urzędu Miasta. Wszyscy, którzy są właścicielami lub zarządcami nieruchomości powinni być w jakiś sposób zdyscyplinowani do tego, aby to przestrzegać. Kto dzisiaj odpowiada za sytuację jaka jest? Przede wszystkim Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej, które przez kilkadziesiąt lat były jedynym, wyłącznym zarządcą budynków mieszkalnych. I to Miejskie Zakłady powinny były pilnować co się wymienia i na jakie okna się wymienia. Dzisiaj większość wspólnot mieszkaniowych zarządzanych jest przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej w Kłodzku i to oni powinni odpowiadać za to co się dzieje. Powinniśmy się postarać, aby wprowadzić dyscyplinę jeżeli chodzi o wymianę okien. Zapisać więcej w Statucie nie można, bo Statut jest instrumentem, z którego należy  korzystać, ale sami powinniśmy starać się skutecznie egzekwować te nieprawidłowości, które powodują, że elewacje są brzydkie, że są różnorodne okna w jednym budynku.
Radny P.Koczot stwierdził, że jego zdaniem na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje  Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana tylko Hotel Verde Montana, bo oni tak się reklamują. Czyli nie ma Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana, a Hotel Kudowa nie prowadzi żadnej działalności leczniczej w związku z tym  ma  propozycję, aby usunąć te dwa hotele z załącznika nr 3 i w załączniku tym pozostawić NZOZ Neptun Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci Orlik, ponieważ te dwa obiekty ewidentnie prowadzą działalność leczniczą. Natomiast jeżeli Verde Montana i Hotel Kudowa będą chciały za wszelką cenę prowadzić taką działalność medyczną, to nie będzie żadnego problemu, aby podjąć kolejną uchwałę i wtedy to obiekty wprowadzić do załącznika nr 3. natomiast czy to będzie z a pół roku, czy za rok to nie ma żadnego znaczenia.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie rozumie intencji radnego.
Radny P.Koczot stwierdził kolejny, że jego zdaniem Hotel Kudowa i pseudo sanatorium Verde Montana na dzień dzisiejszy nie spełniają żadnych kryteriów, które powinny spełniać obiekty lecznictwa uzdrowiskowego.
Przewodniczący rady stwierdził, że zdaniem Ministerstwa Zdrowia  spełniają te wymogi.
Radny P.Koczot stwierdził, że nie spełniają. Pani z Ministerstwa zasugerowała, aby te obiekty znalazły się w załącznikach. To, że ta pani to zasugerowała, nie znaczy, że te obiekty prowadzą taką działalność. Mówimy tutaj o ośrodkach prowadzących działalność leczniczą.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wg niego są to obiekty, w  których potencjalnie może być prowadzona taka działalność.
Radny P.Koczot stwierdził, że w załączniku nr 3 powinny znajdować się obiekty, które nie znajdują się w strefie A, nie znajdują się w strefie B uzdrowiska a prowadzą działalność leczniczą. Dlatego też proponuje, by dzisiaj te obiekty wykreślić, a jeżeli one będą one chciały faktycznie taką działalność prowadzić to wtedy Rada będzie mogła podjąć stosowna uchwałę i prowadzić te obiekty do załącznika. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że jego zdaniem powinno się ułatwiać działalność gospodarczą a nie utrudniać.
Radna Ł.Rachuba zwróciła się z pytaniem czy jest to związane z podatkami, czy jest równica jeżeli działają  sanatoria czy jako hotele. Czy  jest tu różnica?
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli chodzi o sprawę nazewnictwa to pierwsza sprawa jest taka, że korespondencja podatkowa jest adresowana do Hotelu Verde Montana a nie do Sanatorium Uzdrowiskowego Verde Montana. I tutaj należałoby ewentualnie zmienić nazwę. Po drugie - jeśli chodzi o stronę w sposobie podatkowania to nie zależy od nazwy. Czy to się będzie nazywało hotel Verde Montana, czy to będzie się nazywało Sanatorium Verde Montana to wszystko zależy od tego jaka jest działalność, na jakiej powierzchni jest realizowania i wtedy w zależności od tego czy ma taką działalność czy jej nie ma ustalana jest stawka podatkowa. Jeżeli jest to działalność stricte medyczna wtedy wykazuje się to w deklaracji i jest obniżona stawka, jeżeli takiej działalności nie prowadzi płaci stawkę najwyższą.
Radny P.Koczot stwierdził, że jeżeli ktoś ewidentnie próbuje pokazać, że  prowadzi działalność medyczną to robi to tylko po to, aby płacić mniej.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego pani I.Gmerek z pytaniem, czy my ustalamy statut i załączniki, które są inwentaryzacją tego co jest w Kudowie, czy my uchwalając statut  stwierdzamy, że są obiekty wg sugestii przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, że takie warunki jeśli by zechciały mogą spełnić. Wg niego właśnie o to trwa ta dyskusja. Burmistrz stwierdził, że nie są w stanie na dzisiejszej sesji stwierdzić i dokładnie powiedzieć co dzieje się w Hotelu Kudowa, czy Hotelu Verde Montana, czy w każdym innym obiekcie, bo na przykład ktoś zdecydował, że będzie komercja, która nie będzie miała nic wspólnego z lecznictwem uzdrowiskowym przez najbliższe 30 dni ze względu na to, ze nie podpisano umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. I co wtedy zabronić im tego. Nie można przecież tego zrobić. Burmistrz Miasta stwierdził, że albo głosuje się  uchwałę i wyrzuca się wszystko to co naszym zdaniem może  być nie do końca dzisiaj realizowane, albo podejmuje się uchwałę, która jest zgodna z prawem i nikt nikomu nie robi żadnej krzywdy. Można też zrobić jeszcze jedną rzecz – uznaje się, że jest to dokument otwarty i za każdym razem jak ktoś będzie chciał zmienić profil i chciałby figurować w załączniku nr 3 to wystąpi z takim wnioskiem  i wtedy Rada podejmie stosowną uchwałę. Burmistrz Miasta jeszcze raz stwierdził, że Rada Miejska jest po to żeby stwarzać możliwości, a nie po to utrudniać.
Głos zabrał I.Gmerek – radca prawny Urzędu, która stwierdziła, że w pełni przychyla się do opinii Ministerstwa Zdrowia. Nie jest to tak jak powiedział Burmistrz Miasta żadna inwentaryzacja. Ministerstwo na pewno miało na względzie fakt, że te dwa obiekty świadczą usługi, które są związane z uzdrowiskiem, z lecznictwem uzdrowiskowym. Uważa, że właśnie ten fakt był brany pod uwagę przez Ministerstwo, i tak jam mówił Burmistrz Miasta stwarza się  pewne możliwości tym podmiotom. Uważa, że to że te podmioty zostały włączone do statutu jest jak najbardziej na naszą korzyść. Natomiast ograniczanie tego niczemu nie służy. 
Gmina powinna promować te podmioty. Jeżeli Ministerstwo uważa, że prowadzą usługi związane z uzdrowiskiem, i że powinny się tam znaleźć, to powinno się te podmioty w statucie umieścić.
Radny P.Koczot – czy jeżeli jest osoba, która nazywa się Kowalski to można powiedzieć, że ona nazywa się Nowak.
I.Gmerek stwierdziła, że zgadza się z radnym. Tutaj na pewno nie powinno używać się nazwy sanatorium uzdrowiskowe, powinna być nazwa hotel.
Radny P.Koczot sierdził, że jeżeli jest hotel to nie można używać nazwy sanatorium. Podejmując taką  uchwałę Rada będzie się sama ośmieszać ponieważ takiego obiektu w Kudowie-Zdroju nie ma.
Radny A.Ziembiński stwierdził, że obie strony mają po części rację. Są dwa aspekty, to że Ministerstwo coś tam zasugerowało nie jest najważniejsze. Ważnie są dwa przepisy tj. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1992 z późniejszymi wieloma zmianami oraz rozporządzenie z 2006 roku Ministra Zdrowia. Radny stwierdził, iż w jego ocenie zarówno Hotel Kudowa, jak i Hotel Verde Montana nie spełnia kryteriów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w żadnym zakresie. Nazwanie Verde Montana sanatorium jest olbrzymim nieporozumieniem i nadużyciem. Stwierdził, że zgadza się z tym co powiedziała pani mecenas, jak najbardziej w załączniku nr 3 może być Hotel Kudowa i Hotel Verde Montana nie sanatorium Verde Montana, bo stwarzają namiastkę lecznictwa i należy tu podkreślić namiastkę lecznictwa. Radny stwierdził, że należałoby zapoznać się z ustawą i ZOZ-ach i przekonać się jakie warunki powinny spełniać, żeby obiekt nazywał się zakład opieki zdrowotnej, sanatorium itd. Obiekty Neptun i Orlik jak najbardziej spełniają te wymogi natomiast Hotel Kudowa i Verde Montana tych warunków nie spełniają. Nazwa obiektu Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana jest olbrzymim nadużyciem, powinno się użyć nazwy taka jak jest czyli Hotel Verde Montana. Taka zmianę należałoby wprowadzić jeżeli chodzi o ten obiekt.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pani U.Karpowicz z pytaniem  skąd wzięła się taka nazwa tego obiektu skoro ten obiekt zarejestrowany jest jako hotel.
Pani U.Karpowicz wyjaśniła, że taką informację dot. nazwy uzyskała od właściciela tego obiektu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że należy używać nazwy jaka jest w działalności gospodarczej zarejestrowana, a obiekt zarejestrowany jest jako hotel.
Głos zabrała pani E.Szylar – Lekarz Naczelny Uzdrowiska, która w odniesieniu do tej dyskusji stwierdziła, że trzeba po prostu zmienić nazwę tego obiektu z sanatorium uzdrowiskowego na hotel, bo to nie jest sanatorium uzdrowiskowe. Zwróciła uwagę na tytuł tego załącznika nr 3 „Wykaz obiektów prowadzących działalność leczniczą związaną z uzdrowiskiem” i stwierdziła, że jest to troszeczkę wybieg, bo to nie jest działalność lecznicza, uzdrowiskowa to nie jest lecznictwo uzdrowiskowe, wiadomo jakie obiekty taką działalność mogą prowadzić, to są sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, przychodnie uzdrowiskowe itd. Pani E.Szylar stwierdziła, że obiekt ten może zostać w załączniku nr 3, ale jako Hotel Verde Montana, a nie jako sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana. Obiekt ten może zostać w załączniku nr 3  jako hotel prowadzący działalność związaną z uzdrowiskiem.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z tym należałoby po prostu zmienić tylko nazwę obiektu na Hotel Verde Montana.
I.Gmerek – radca prawny Urzędu Miasta stwierdziła, ze zgadza się z wypowiedzią Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, że został użyty pewien wybieg legislacyjny, jednak sprawę należy traktować szeroko i hotel jak najbardziej może znaleźć się w tym załączniku.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego P.Koczota z prośbą o sprecyzowanie wniosku, który zostanie poddany pod głosowanie.
Radny P.Koczot zgłosił wniosek o wyłączenie Hotelu Kudowa i Hotelu Verde Montana z załącznika nr 3  do statutu uzdrowiska.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego P.Koczota, aby z załącznika nr 3 wykreślić 2 obiekty Hotel Kudowa i Hotel Verde Montana.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
za było                     -   2 radnych
przeciw było            - 12 radnych
wstrzymał się           -   1 radny
W związku z powyższym wniosek radnego P.Koczota nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały ustanowienia statutu  uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia statutu  uzdrowiska Kudowa-Zdrój  została podjęta następującą ilością głosów:
za było               - 13 radnych
przeciw było      -   2 radnych
wstrzymało się   -   0 radnych

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2010 rok
P.Maziarz – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że cały program szczegółowo omawiany był podczas posiedzeń Komisji przez panią K.Oczkowską. Zamiarem osób przygotowujących ten program na rok 2010 było zagwarantowanie pewnej systematyczności działań, które były prowadzone w latach ubiegłych, które prowadzone były w roku 2009. Są to działania, które w pełnej mierze ze względu na systematyczność gwarantują sukces. Przykładem tego może być punkt informacyjno – konsultacyjny ds. uzależnień, gdzie przyjmuje lekarz terapeuta, lekarz psychiatra, psycholog, ma tam miejsce spotkań grupa samopomocowa AA. To miejsce przy ul. Poznańskiej  kojarzy się właśnie z takim miejscem profilaktyki. Następne działania, które planuje się na 2010 rok, a mają swoją tradycję to już XI Forum Kudowa-Zdrój – miasto bezpieczne. Jest to program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania problemom alkoholizmu, narkomanii. Realizowany jest on z udziałem wszystkich uczniów szkół, czyli tych gminnych jak i tych prowadzonych przez Starostwo. Nowa rzecz, którą wprowadzono na wnioski radnych to konkursy. Są to 2 konkursy o zakresie profilaktycznym dla szkół. Prowadzone oczywiście nadal będą kampanie kierowane do szkół, szkolenia dla placówek sprzedających alkohol. Kwota która przeznaczona jest na realizację tego programu to 320.000 zł jest to taka sama kwota jaką dysponowała Komisja w roku 2009. Zajęcia sportowe, które Komisja opłaca (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszowa) będą nadal przez Komisję opłacane.
Radny W.Gucz zasygnalizował problem, który nastąpi z dnem 1 stycznia 2010 roku. Związane jest to z tym, że rząd Czech wprowadził zezwolenie na posiadanie określonej ilości narkotyków. Radny uważa, że ze względu na bliskości granicy należy zwiększyć czujność służb takich jak policja, straż miejska, bo sprawa jest bardzo poważna. Napływ narkotyków na teren naszego miasta może wzrosnąć.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2010 rok  została podjęta jednogłośnie.

Przybyły na sesję Rady Miejskiej K.Baldy – Starosta Powiatu Kłodzkiego przedstawił zebranym informację na temat planów związanych z przyszłością szkół średnich na terenie naszej gminy oraz prezentację multimedialną dot. rozbudowy obiektu szkolnego przy ul. Zdrojowej.
Po zakończeniu prezentacji radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy w projekcie rozbudowy przewidziana jest winda dla niepełnosprawnych.
K.Baldy – Starosta Powiatu Kłodzkiego poinformował, że nie przedstawiał szczegółów tego projektu. W projekcie jest okrągły łącznik, który jest elementem, który ma zapewnić  dostępność dla osób niepełnosprawnych. Nie ukrywa, że planuje się, aby była to szkoła o charakterze integracyjnym.
Burmistrz Miasta w związku z tym, że inwestycja, o której mówił pan Starosta odbywać się będzie na terenie naszej gminy uważa, że w planach na najbliższe lata trzeba będzie to uwzględnić. Trzeba będzie podjąć pewne decyzje odnośnie tego co  rezerwujemy od lat, a mianowicie chodzi o teren pod budowę hali sportowej przy ul. Szkolnej. Burmistrz  uważa, że trzeba być przygotowanym na to, że gmina w perspektywie czasu przejmie również szkolnictwo ponadgimnazjalne, bo byłoby to najbardziej racjonalne tzn. chodzi o wykorzystanie majątku, który ma obecnie Starosta i majątku, który ma gmina biorąc pod uwagę ogromny spadek ilości dzieci uczęszczających do szkoły. Burmistrz uważa, że to miejsce trzeba wykorzystać po gospodarsku, aby to miejsce wykorzystać na element związany z budową hali sportowej. Przeprowadził rozmowy z panem Starostą (pan Starosta się na to zgodził) w sprawie przeprowadzenia wspólnego montażu finansowego, aby zacząć od tego montażu, a później dopiero projektować. Burmistrz Miasta stwierdził, że do tego zadania należy się bardzo dobrze przygotować. 
K.Baldy poinformował, że wydział rozwoju zbiera obecnie informacje dotyczące dofinansowania tego zadania, nie ukrywa, że to zadanie jest bardzo kosztowne i to dofinansowanie będzie bardzo potrzebne.  Będą  przeprowadzone rozmowy z Totalizatorem oraz Marszałkiem  Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania. W styczniu planuje ogłosić przetarg i do tego momentu chciałby znaleźć ewentualne źródła  finansowania i do tego będą dopasowywane ewentualne projekty techniczne. 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z odstąpieniem od umowy dostawy samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych i przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod” na I kwartał 2010 roku:
-  zmniejsza się w 2009 roku wydatki na ten cel o 528.180 zł ,
-  zwiększa się całkowite wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup w/w samochodu o 71.820 zł ( zmniejszone wydatki na zakup pojemników w 2009 roku)
-  wprowadza się na 2010 rok wydatki w kwocie 600.000 zł ( szacunkowa wartość ).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że plan i wydatków  zmniejsza się o kwotę o 763.972 zł. Jeśli chodzi o stronę dochodową to zimniejsza się dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą planowano pozyskać na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych. Ponadto zwiększone zostały dochody  w dziale 758 - zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/09 z dnia 25.11.2009 roku zwiększono o 83.700 zł część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu oraz zwiększa się o kwotę 2.328 zł  dochody uzyskiwane przez placówki oświatowe. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to o kwotę 10.000 zł. zwiększa się wydatki na promocję gminy poprzez  wykonanie i emisję serwisu informacyjnego pn. „Wiadomości dla mieszkańców Kudowy” w TVGUIDE Kłodzko, zwiększa się w placówkach oświatowych plan wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej, zwiększa  się o 12.000 zł kwotę wydatków na remont rynien na budynku przy ul. Buczka 9, wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych”  - to zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na rok przyszły, o  kwotę 1.518 zł zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W dziale 900 – w związku z odstąpieniem od umowy dostawy samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych i przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod” za I kwartał 2010 roku zmniejsza się w 2009 roku wydatki na ten cel o 600.000 zł przy czym zmniejszono wydatki na zakup pojemników do wysokości uzyskanych kwot w przetargu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2010 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 200 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu  
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że podejmując uchwałę 30 listopada 2009 r. dysponowano wiedzą, że przewidywana wysokość  tego zobowiązania jest to kwota 210.000 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu na „Dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do prac komunalnych w formie leasingu operacyjnego” złożone zostały 3 oferty, przy czym najtańsza oferta opiewa na 228.076,63 zł. W związku z tym przedkłada się projekt uchwały, w której wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju zobowiązania na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do prac komunalnych w formie leasingu operacyjnego – do kwoty 230.000 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLV/320/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada 200 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie likwidacji drogi gminnej   
Pani I.Gmerek – radca prawny Urzędu Miasta poinformowała, że w dniu 30 października 2009 roku Rada Miejska Kudowy-Zdroju podjęła uchwałę Nr XLIII/306/09 w sprawie likwidacji drogi gminnej. Wojewoda Dolnośląski – Organ Nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego pismem z dnia  1 grudnia 2009 r. wniósł o przesłanie informacji czy podjęcie powyższej uchwały zostało poprzedzone zasięgnięciem opinii właściwego zarządu powiatu. Wojewoda stoi na stanowisku, że w myśl art.7 ust.2 w związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych likwidacja drogi gminnej wymaga  zasięgnięcia opinii właściwego zarządu powiatu ( w/w przepisy stanowią, że  zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i pozbawienie jej tej kategorii  następuje po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu). W tym stanie rzeczy przedkłada się projekt  uchwały w sprawie uchylenia w/w uchwały. Burmistrz Miasta niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o wydanie opinii w tej sprawie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego . Po uzyskaniu opinii ponownie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie likwidacji w/w drogi .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/306/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie likwidacji drogi gminnej  została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej
Pani I.Gmerek – radca prawny Urzędu Miasta poinformowała, że W dniu 30 października 2009r. Rada Miejska Kudowy – Zdroju podjęła uchwałę Nr XLIII/298/09 w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej. Niniejsza uchwała nie uwzględnia zmian do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004r., nr 92, poz. 880 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 3a w/w ustawy projekty uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Z uwagi na brak powyższego uzgodnienia przedkłada się projekt uchwały w sprawie uchylenia w/w uchwały. Burmistrz Miasta wystąpi niezwłocznie do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zajęciem stanowiska w sprawie. Po dokonaniu uzgodnień zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/298/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic współpraca przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków  
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt „Przedszkole bez granic współpraca przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” został złożony przez gminę do naboru projektów w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013. Projekt dotyczy budowy placu zabaw oraz wymiany stolarki okiennej w dwóch salach  Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego oraz budowy boiska dla rekreacji dzieci przedszkolnych przy ul. Buczka.  W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie sal  oraz sprzęt nagłaśniający. Planuje się przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych dla dzieci przedszkolnych. Partnerem wiodącym jest gmina Kusowa-Zdrój, partnerem projektu po stronie czeskiej jest miasto Hronov. Realizatorem zadania będzie Zespół Przedszkolno – Żłobkowy. Całkowity koszt projektu wynosi 576.997,00 zł z czego 85% dofinansowania stanowią środki unijne.  W związku z otrzymaniem uwag formalnych do złożonych dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków  na realizację zadania proponuje przedmiotowej  uchwały, która w sposób jednoznaczny określa kwotę zabezpieczonych środków i harmonogram realizacji zadania w latach.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przedszkole bez granic współpraca przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno –Żłobkowego w Kudowie-Zdroju” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013, zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

- Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat zapisu w sprawozdaniu mówiącego, że należy wystosować pismo do wszystkich osób, które korzystają bezumownie z części działki 298 obręb Nowy Zdrój wykorzystując ją na ogródki przydomowe z prośbą o  likwidację tych ogródków lub zalegalizowanie zaistniałej sytuacji.                
Burmistrz Miasta  poinformował, że przeprowadzane są prace dotyczące uporządkowania umów dzierżawy na ogródki przydomowe, które do tej pory były podpisywane i w Urzędzie Miasta i w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej. Od 1 stycznia wszystkie umowy, które miał MZUP są przekazywane do Urzędu Miasta. Jedyny z celów takiej akcji było znalezienie działek, które mają cechy samodzielnych działek budowlanych, znalezienie gruntów, które ludzie przez wiele lat wykorzystywali bezumownie i w tych przypadkach będą podpisywane umowy dzierżawy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

Ad.3)

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym analizę oświadczeń majątkowych informując, że wszyscy złożyli swoje oświadczenia majątkowe w terminie i w żadnym z tych oświadczeń Urząd Skarbowy nie znalazł nic co budziłoby wątpliwości i co wymagałoby dalszego wyjaśnienia, czy byłoby przedmiotem kontroli przez Urząd Skarbowy.
Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 grudnia o godz. 10. Zasadniczym punktem tej sesji będzie przyjęcie budżetu gminy na rok 2010. Niewątpliwie będą jeszcze dodatkowe uchwały, radni otrzymali na razie projekt porządku tej sesji i cześć projektów uchwał. Pani Sekretarz poinformował, że na pewno będzie jeszcze przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie wystąpienia gminy z Międzygminnego Związku Celowego. Przewodniczący Rady poinformował, że będzie chciał radnym przedstawić  projekt uchwały w sprawie zmiany uposażenia Burmistrza Miasta. Te projekty uchwał radni otrzymają w kolejnych materiałach.
Burmistrz  Miasta złożył podziękowania wszystkim radnym za aktywność przy przygotowaniu  Statutu Uzdrowiska oraz radnemu A.Kaneckiemu, który zorganizował znakomite spotkanie z udziałem Lekarza Naczelnego Uzdrowiska oraz przedstawicielami sanatoriów i gestorów bazy sanatoryjno – uzdrowiskowej.
Burmistrz Miasta ze względu na bardzo niskie temperatury, szczególnie w nocy, zwrócił się do wszystkich obecnych na sali, do Straży Miejskiej, Policji, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej o zwiększenie czujności, zwiększenie patroli w miejscach, gdzie mogą być bezdomni. Jeżeli będzie taka potrzeba to w każdej chwili Ośrodek Pomocy Społecznej jest gotowy uruchomić noclegownię.
Burmistrz  Miasta poinformował radnych, że zrodził się pomysł, aby zaproponować rodzicom utworzenie od 1 września przyszłego roku  na otwarcie klasy sportowej o profilu - pływanie. Chodzi tu no pierwszą klasę szkoły podstawowej. Warunki po zmianie sposobu uzdatniania wody są takie, że małe dzieci  mogą korzystać z tej wody, ponieważ nie ma znacznego podrażnienia błony śluzowej i oczu, jak to miało miejsce kiedy woda była uzdatniana chlorem.  Decyzję o tym, po przygotowaniu całej strony prawnej, co jest po stronie gminy, podejmą oczywiście rodzice. W momencie kiedy zostanie  przygotowane wszystko ze strony prawnej zostanie zorganizowane spotkanie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.
Burmistrz Miasta  poinformował, że w najbliższym czasie przedstawi radnym program  remontów i modernizacji dróg na terenie gminy na lata 2010 – 2014.
U.Faroń-Bielecka – dyrektor Miejskiej  Biblioteki Publicznej złożyła zebranym podziękowania za wzięcie udziału w uroczystości związanej z 60-leciem istnienie Biblioteki.
Przewodniczący Rady złożył zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVII/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż