Protokół nr XLVI z dnia 04 grudnia 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XLVI/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 04 grudnia  2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  11 30

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -   12 10

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:


1. Wojciech Biernacik                        - nieobecność usprawiedliwiona
2. Bogusław Burger                          - nieobecność usprawiedliwiona
3. Grażyna Janiszewska                  - nieobecność usprawiedliwiona

 

Wiceprzewodnicząca Rady przywitała radnych. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
- zmiany uchwały nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

Burmistrz P.Maziarz podziękował radnym za tak liczne przybycie na sesję zwołaną w trybie nadzwyczajnym.

 

Ad.1)

 

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Pani I.Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu dotyczącymi nieprawidłowych zapisów w uchwale nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień, które można poprawić w drodze zmiany uchwały przedstawia się niniejszy projekt uchwały w którym:
1) doprecyzowano zapis dotyczący ustalenia stawki dla budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej  do 250 m2 w których wynajmowane są tzw. pokoje gościnne.
 Zgodnie z art. 3 pkt 8  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o usługach turystycznych ( Dz.U z 2004 roku , nr 223, poz. 2268 ) usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępnie wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług hotelarskich uzależniona jest od dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz od spełnienia przez obiekt wymogów dotyczących wyposażenia, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych określonych przepisami w tym zakresie.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ( Dz.U nr 251, poz. 1885 usługi związane z zakwaterowaniem zostały wykazane są w sekcji I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Dział 55 obejmuje zapewnienie krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym oraz zakwaterowania na dłuższy okres studentom, osobom pracującym i pozostałym osobom. W ramach działu wyodrębniono klasy:
 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym i tygodniowym w hotelach, motelach, pensjonatach, innych obiektach hotelowych ( wotele, botele, zajazdy, zamki)
 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami w ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego, kwaterach dla gości i bungalowach, domkach lub chatach bez obsługi, gospodarstwach wiejskich agroturystycznych, schroniskach młodzieżowych i górskich.
 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe
 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie – zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego  zakwaterowania dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób w domach studenckich, internatach i bursach, hotelach robotniczych, blokach mieszkalnych.
 Usługi związane z zapewnieniem długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak apartamenty zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym sklasyfikowano w sekcji L.
2) wykreślono zapis dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze, jeżeli ich posiadanie wynika z zawartej umowy, ze względu na fakt, że stawia on podatników wydzierżawiających w/w grunty od gminy w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do dzierżawców w „obrocie prywatnym”.
W związku z powyższym w § 1 pkt 2 litera c) otrzymuje następujące brzmienie :
„ c) mieszkalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na zapewnieniu zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym  w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej do 250 m2  - 5,00 zł – od 1 m2 pow. użytkowej” oraz w § 2 wykreśla się  pkt 8.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Pani I. Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że w związku ze zmianą uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień, w której doprecyzowano zapis dotyczący ustalenia stawki dla budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej  do 250 m2 w których wynajmowane są tzw. pokoje gościnne zmianie uległ wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości i stąd konieczność podjęcia przedmiotowej uchwałay.
Wiceprzewodnicząca Rada poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/199/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru 
Pani I. Biernacik – skarbnik gminy poinformowała, że w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu dotyczącymi nieprawidłowych zapisów w uchwale nr XLIV/312/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie  Kudowa-Zdrój, terminu  płatności i sposobu jej poboru oraz biorąc pod uwagę fakt, że uchwała dotyczy osób odwiedzających miasto dla przejrzystości proponuje się podjęcie nowej uchwały i uchylenie podjętej w dniu 18.11.2009 roku.
Zmiany ujęte w projekcie uchwały w stosunku do zapisów uchwały nr XLIV/312/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie  Kudowa-Zdrój, terminu  płatności i sposobu jej poboru dotyczą:
1) wykreślenia w § 1 ustępu 2 w brzmieniu „ Opłata uzdrowiskowa pobierana  jest od osób fizycznych  przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, wypoczynkowych , szkoleniowych lub turystycznych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, bez względu na porę roku” jako powtarzanie zapisów ustawowych co jest niezgodne z techniką legislacyjną. Do tej pory dopuszczano nam w uchwałach takie zapisy, jednak regionalne izby obrachunkowe odchodzą od tego, nie może być w uchwałach powtarzania zapisów ustawowych.
2) poprawienia brzmienia w § 2 ustępu 2 poprzez precyzyjne określenie inkasentów zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej. Do tej pory umowy na pobór opłaty uzdrowiskowej  były podpisywane np. z paniami, które pracowały na recepcjach w sanatoriach czy domach wczasowych. Od 1 stycznia te osoby nie będą mogły być inkasentami, ma być właściciel czy też osoba prowadząca dany obiekt. Kolegiaci z Regionalnej Izby Obrachunkowej stoją na stanowisku, że to jest indywidualna sprawa jak ten właściciel czy prowadzący działalność turystyczną będzie się ze swoimi pracownikami rozliczał. Będzie to na pewno jakieś utrudnienia dla gminy, ponieważ przez poprzednie lata wypracowano pewien system to zaczęło jakoś funkcjonować, była większa ściągalność tej opłaty. Przedstawiciele RIO zdają sobie sprawę, że będzie to pewne zamieszanie natomiast są przepisy prawa i trzeba jej stosować. Zapis w/w paragrafu uchwały uzgodniony jest z RIO. Jest to dla gminy o tyle niekorzystne, że trzeba będzie znów z tymi podmiotami rozmawiać i wyjaśniać, że jest taka a nie inna sytuacja. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej  zobowiązanych do jej poboru wyznacza się  właścicieli , zarządzających lub administratorów hoteli, pensjonatów, zakładów uzdrowiskowych, moteli, domów wczasowych, domów wycieczkowych, sanatoriów, schronisk i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( t.j. z 2004 roku Dz.U 223, poz. 2268 z późn. zm.)  oraz osoby fizyczne posiadające upoważnienie imienne wystawione przez właścicieli, zarządzających lub administratorów w/w nieruchomości”.
3) wykreślenia § 3, w którym określono zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej jako niezgodnego z art. 19 ustawy z  dnia 12  stycznia 1991 roku  o  podatkach i  opłatach  lokalnych  (t.j.  z 2006 r., Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w którym określono, że Rada Gminy może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.
Wprowadzone w w/w uchwale zwolnienia mają charakter podmiotowy.
Radny P.Koczot w nawiązaniu do sprawy dot. określenia inkasentów opłaty uzdrowiskowej stwierdził, że sobie tego nie wyobraża ponieważ dla przykładu umowa będzie podpisana np. prezesem ZUK a gminą Kudowa-Zdrój. Podpisanie umowy to jest wzięcie na siebie odpowiedzialności, czyli jeżeli prezes podpisze umowę to ona za to odpowiada. Przyjdzie np. kontrola z urzędu miasta i stwierdzi, że opłata jest źle pobierana i pan prezes będzie musiał pokryć koszty.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że pan prezes nie podpisuje umowy jako osoba fizyczna tylko jako osoba prawna. Pan prezes nie jest osobą fizyczną tylko występuje jako prezes firmy i odpowiada firma. Dlatego w uchwale zapisane jest osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne. W przypadku ZUK-u czy 24 Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego  odpowiada podmiot jako spółka.
Radny P.Koczot stwierdził, że w uchwale jest zapisane, że inkasent będzie otrzymywał  10 % sumy pobranych i terminowo odprowadzonych opłat. W związku z tym radny  zwrócił się z pytaniem, kto będzie otrzymywał te 10% wynagrodzenia czy będzie to pan prezes?
Skarbnik Gminy poinformowała, że nie pan prezes ale firma np. w tym przypadku ZUK.
Radna Ł.Rachuba stwierdziła, że któryś z pracowników będzie miał to w zakresie obowiązków i firma będzie miała z tego dochód.
Radny P.Koczot stwierdził, że nie jest to taka łatwa sprawa. Do tej pory była to umowa zlecenie i nie było pobieranych żadnych dodatkowych opłat poza pobieranym podatkiem. Natomiast jeżeli miałoby to pójść przez firmę to firma będzie musiała pokryć z dochodu danego pracownika, czyli będą mu odciągnięte wszystkie inne pochodne i tutaj zaczyna się dylemat. To jest 19% to są ZUS-y, to są wszystkie składki itd. Kto będzie prowadził tę księgowość?
Pani Skarbnik stwierdziła, że zgadza się z radnym, że tutaj zaczyna się dylemat, stwierdziła także, że nie jest zadowolona, ponieważ ten system, który funkcjonował był dobrym systemem.
Burmistrz P.Maziarz  stwierdził, że rozumie wątpliwości, ale takie jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej i nic nie możemy na to poradzić.
Radny P.Koczot stwierdził, że należy zastanowić się jaka jest możliwość wyjścia z tej sytuacji.
Pani Skarbnik poinformowała, że zaproponowała w uchwale następujący zapis do zaopiniowania „Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej  zobowiązanych do jej poboru wyznacza się  właścicieli , zarządzających lub administratorów hoteli, pensjonatów, zakładów uzdrowiskowych, moteli, domów wczasowych, domów wycieczkowych, sanatoriów, schronisk i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych ( t.j. z 2004 roku Dz.U 223, poz. 2268 z późn. zm.)  „oraz osoby fizyczne posiadające upoważnienie imienne wystawione przez właścicieli, zarządzających lub administratorów w/w nieruchomości” .
Kolegiat z RIO stwierdził, że zapis „oraz osoby fizyczne posiadające upoważnienie imienne wystawione przez właścicieli, zarządzających lub administratorów w/w nieruchomości”  musi być wykreślony z uchwały.
Radny P.Koczot stwierdził, że w tym momencie ingeruje się w działalność firmy. Prezes może powiedzieć, żeby gmina sobie pobierała opłatę a on żadnej umowy nie będzie podpisywał. W tym momencie gmina będzie musiała dać pracownika, który będzie tę opłatę pobierał.
Pani Skarbnik poinformował, że uchwała zobowiązuje go do podpisania umowy. Jeżeli tego nie zrobi to gmina napisze do Urzędu Skarbowego, że się uchyla od obowiązku i będzie musiał umowę podpisać. Takie przypadki już w naszej gminie miały miejsce. Były firmy,  które nie chciały podpisać z gminą umowy i ostatecznie umowy te zostały podpisane.
Burmistrz P.Maziarz stwierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa jest od tego m.in. żeby zapisy uchwały były zgodne z prawem. Rozumie, że radny P.Koczot ma pewne wątpliwości, ale na zapisy uchwały nie mamy większego wpływu.
Pani Skarbnik stwierdziła, że nie jest to komfort dla gminy, z tymi firmami trzeba zacząć rozmawiać. Ma świadomość tego, że od początku stycznia nie uda się tego przeprowadzić. Gmina będzie sukcesywnie te umowy wymieniać.
Wiceprzewodnicząca Rada poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru  została podjęta jednogłośnie.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady uznała sesję za zakończoną.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVI z dnia 04 grudnia 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż