Protokół nr XLIV/09

 

PROTOKÓŁ XLV/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 listopada 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  13 20

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 10 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                  - nieobecność usprawiedliwiona
2. Bogusław Burger                      - nieobecność usprawiedliwiona
3. Grażyna Janiszewska               - nieobecność usprawiedliwiona
4. Paweł Koczot                           - nieobecność usprawiedliwiona
5. Teresa Żulińska                        - nieobecność usprawiedliwiona

 

Wiceprzewodnicząca Rady przywitała radnych oraz gości zaproszonych
Następnie na podstawie listy obecności Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:


1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2010,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009.
2. Kultura fizyczna dzieci i młodzieży.
3. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na  zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu.


Wiceprzewodnicząca Rady odczytała zmieniony  porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
- planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2010,
- wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na  zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu.
2. Kultura fizyczna dzieci i młodzieży.
3. Wolne wnioski – zapytania.
a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 10 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Pani Ł.Rachuba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  poinformowała, że Komisja rozpatrywała skargę państwa N.R.Duch na działania Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej oraz na działania Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  na posiedzeniu w dniu 10.11.2009 r. i 13.11.2009 r. W pierwszym dniu Komisja zapoznała się ze skargą i przeanalizowała materiały. Wyjaśnień odnośnie Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej udzielał pan A.Kanecki. W tym samym dniu Komisja wystąpiła do radcy prawnego Urzędu Miasta o wydanie opinii prawnej dot. w/w skargi. Na posiedzenie Komisji w dniu 13.11.2009 r. została poproszona pani M.Jamrozik, która omówiła wyniki kontroli w budynku przy ul. Słone 33, w którym to mieszkają państwo N.R.Duch, ponadto zapoznała członków Komisji w wynikami kontroli, którą przeprowadziła Straż Miejska w obecności inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej oraz  przedstawiciela Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Komisja zapoznała się również z opinią prawną dot. powyższej skargi. Po dyskusji, którą prowadzono Komisja wypracowała ostateczną opinię uznając skargę państwa N.R.Duch za bezzasadną.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 10 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2010
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 10 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na  zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu
Projekt uchwały szczegółowo  omówiła pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że jeżeli chodzi o sprzęt jakim dysponują Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej to wszyscy wiemy w jakim jest on stanie. MZUP dysponuje trzema ciągnikami, w tym jeden jest ciągnikiem awaryjnym, który jest wykorzystywany w momencie kiedy zepsują się dwa pozostałe. Mają one ok. 25 lat i w związku z tym jak najbardziej zasadny jest zakup nowego ciągnika. Chcemy, aby był to ciągnik większy o mocy ok. 115 koni mechanicznych  z dodatkowym osprzętem. Tym dodatkowym osprzętem miałoby być zawiedzenie do pługa  oraz łyżka do załadunku. Byłby to ciągnik z   napędem na cztery koła. Szacunkowy koszt operacji wynosi ok. 210.000 zł. Kwota faktyczna wyjdzie dopiero w wyniku przetargu, który będzie ogłoszony. Proponuje się, aby był to leasing na 48 miesięcy z opcją końcowego wykupu ciągnika z osprzętem. Ta formuła nie obciąża nam wskaźnika długów, natomiast raty miesięczne obciążają działalność bieżącą. Jest to dla gminy w obecnej sytuacji opcja jak najbardziej korzystna.
Radny W.Gucz stwierdził, że jego zdaniem sprawa zakupu leasingowego jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ taki sprzęt jest bardzo potrzebny.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 10 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju na  zaciągnięcie zobowiązania w formie umowy leasingu ostała podjęta jednogłośnie.

Radny W.Gucz poinformował zebranych, że wspólnie z radną Z.Wolińską wziął udział w pielgrzymce samorządów. Odbyła się msza podczas, której homilię o roli samorządów wygłosił ks. biskup  I.Deca. Wygłoszona była również prelekcja, gdzie prelegent odnosił się do roli samorządów w odniesieniu do nauki kościoła. Spotkanie było bardzo sympatyczne i owocne. W pielgrzymce udział wzięło ok. 200 samorządowców.
Radna Z.Wolińska poinformowała, że msza była bardzo piękna i uroczysta.  Wraz z radnym W.Guczem wręczyli ks. biskupowi upominek od pana Burmistrza. Ks. biskup prosił, aby pozdrowić władze naszego miasta.

 

Ad.2)

 

Wiceprzewodnicząca Rady powitała gości zaproszonych na drugą część sesji Rady Miejskiej poświęconej kulturze fizycznej dzieci i młodzieży.
Szczególnie przywitała pana M.Łopatkę – patrona kompleksu sportowego Orlik 2012 i Wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu oraz  olimpijczyków pana J.Brzeźnego, J.Grzesiaka. Ponadto Wiceprzewodnicząca Rady  przywitała dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego, prezesów, trenerów i instruktorów uczniowskich klubów sportowych jak również najlepszych zawodników klubów sportowych oraz sympatyków sportu.
Wiceprzewodnicząca odczytała program drugiej części sesji Rady Miejskiej:
1. Informacja o funkcjonowaniu uczniowskich klubów sportowych w naszym mieście.
2. Prezentacja klubów sportowych.
3.  Szkolna kultura fizyczna.
4. Prezentacja imprez sportowych w naszym mieście.
5. Wręczenie listów gratulacyjnych i podziękowań.
6. Dyskusja.

Głos zabrała radna Ł.Rachuba, która przedstawiła informację nt. działalności Uczniowskich Klubów Sportowych w Kudowie-Zdroju. Informacja  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał pan J.Wiśniewski przedstawił informację na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3 i w Czermnej. Jest to mały klub, w którym zapasy  trenuje ok. 20 osób. Zawodnicy walczą w zawodach rangi  ogólnopolskiej, spartakiadach. W Kudowie jest wielu ludzi, którzy pomagają i dzięki, którym sport w Kudowie w ogóle funkcjonuje. Są to bardzo często anonimowi ludzie, którzy tworzą ten sport. Dzięki nim to wszystko  działa, bo sami tego nie zrobimy. Na sport niezbędne są środki finansowe, których czasami niestety brakuje.  Ta sesja powinna być również podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy pomagają klubom sportowym, którzy te kluby wspomagają w każdy możliwy sposób. Złożył podziękowania właśnie  tym osobom. Pan J.Wiśniewski podkreślił rolę Komisji Oświaty Kultury i Sportu, rolę pracowników Urzędu Miasta a w szczególności Referatu Kultury Sportu i Promocji, którzy służą pomocą przy organizacji imprez sportowych, przygotowywaniu afiszy dyplomów.
Głos zabrał pan P.Bubiński – Prezes UKS Dedal i Ikar, który poinformował, że jeżeli chodzi o sport i działalność sportową z dziećmi i młodzieżą to największym sukcesem jest jak największa ilość osób - zawodników uczestniczący w zajęciach sportowych. Klub jest klubem nietypowym, gdzie wynik jest stawiany na drugim miejscu, najważniejsza jest masowość wszechstronność. Dzięki temu, że wokół klubu panuje bardzo dobra atmosfera dziękuje za to  pani dyrektor Zespołu Szkół Publicznych oraz jej zastępcom pani B.Paś i panu J.Łukasikowi. Dzięki temu ten klub się rozwija, ta młodzież chętnie uczęszcza na nasze zajęcia. Należy tutaj również podkreślić bardzo dużą pracę społeczną nauczycieli, którzy nie żałują swojego wolnego czasu. W głównej mierze na tej pracy społecznej opiera się działalność tego klubu.
Głos zabrał J.Chryczyk trener pływania – ULKS Wodny Świat, który poinformował, że w klubie trenuje 80 osób. Klub zajmuje się najpierw nauką pływania, a później doskonaleniem pływania. Osoby, które wytrzymają trudy treningów zaczynają startować w zawodach.  Głównym i najważniejszym celem jest jednak nauka pływania, która jest bardzo przydatna w życiu.  Zajęcia odbywają się w 7 grupach tych godzin jest dużo. Dotacjami na zakup sprzętu bardzo pomaga klubowi Urząd Miasta. Część zajęć prowadzonych przez klub są to zajęcia odpłatne. Członkowie klubu startują w wielu zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim, czyli mistrzostwa Polski. Od czterech lat klub ma  duże osiągnięcia, największym osiągnięciem jest oczywiście perełka klubu Ada Hofman, która od 12 roku życia rok rocznie zdobywa medale na mistrzostwach Polski, na których jest naprawdę bardzo duża konkurencja - na takie zawody przyjeżdża po 400 zawodników. Zajęcia w klubie prowadzi trzech instruktorów i jeden trener. Poza sekcją  wszystkie dzieci mają zajęcia 2 razy w tygodniu. 
Głos zabrał pan J.Wiśniewki, który stwierdził, że nie należy zapominać również o naszych największych sportowcach pochodzących z Kudowy. Chodzi o naszego największego sportowca, Stanisława Chilińskiego. Jest to olimpijczyk z Moskwy, wielokrotny mistrz Polski, młodzieżowy mistrz Europy z 1976 roku. Poinformował, że w lutym lub marcu organizowany będzie turniej zapaśniczy i na ten turniej należałoby zaprosić naszych najbardziej znanych byłych zawodników seniorów - mistrzów Polski, młodzieżowych mistrzów Polski. Musimy wszyscy pamiętać o tych właśnie zawodnikach, którzy wywodzą się z Kudowy, którzy swoją karierę sportową zaczynali w Kudowie.
Głos zabrał pan Z.Świderski przedstawiciel KS Włókniarz, który poinformował, że jest klub jednosekcyjny – piłka nożna, zrzeszający ponad 100 osób z czego 80 są to drużyny młodzieżowe. Drużyna młodzików – wiek od 10 do 12 lat, drużyna juniorów trampkarzy – wiek od 12 do 15 lat, drużyna juniorów – wiek od 18 do 18 lat.  Klub zrzeszony jest w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej. Wszystkie drużyny młodzieżowe uczestniczą w meczach na szczeblu podokręgu kłodzkiego, natomiast klasa okręgowa seniorów jest zarejestrowana w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu. Klub ma dużo wyjazdów, koszty są bardzo duże. Klub przez władze naszego miasta jest finansowo wspierany  najbardziej ze wszystkich działających w Kudowie klubów.  Mimo wszystko tych środków ciągle brakuje.  Bardzo dużo pomagają klubowi sponsorzy. Pan Z.Świderski w imieniu  zarządu Klubu zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej o zwiększenie środków dla Klubu Włókniarz oraz dla pozostałych klubów sportowych.
Głos zabrała pani B.Dziubińska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych, która stwierdziła, że  kultura fizyczna w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II zajmuje poczesne miejsce.  Z jednej strony jest ona niezbędna dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju młodych ludzi, z drugiej strony niesie  w sobie ogromny bagaż możliwości oddziaływań wychowawczych. Te dwa aspekty stanowią dla nauczycieli wychowania fizycznego i pozostałych nauczycieli  placówki punkt odniesienia, są to cele nadrzędne i priorytetowe. Dla dużej grupy dzieci i młodzieży WF jest jedyną płaszczyzną, na której mogą zaistnieć, zdobyć sukces, akceptację. Wpajamy im zasadę, że „żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch zastąpi wszystkie leki razem wzięte”. Dążymy do sytuacji, w której nasz absolwent to człowiek umiejący zorganizować sobie czas wolny w sposób aktywny i pożyteczny. Sukcesy sportowe i medale nie są dla nas celem, cieszy nas wszechstronny, prawidłowy rozwój naszych uczniów. Przy okazji nie brakuje sukcesów w grach zespołowych, lekkiej atletyce. W rankingach SZS zajmujemy czołowe miejsca w powiecie, kilkakrotnie wygrywaliśmy rywalizację w kategorii gimnazjów. W roku szkolnym 2004/2005 – IV miejsce, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 – I miejsce  w  rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych powiatu kłodzkiego. W szkole prężnie działa UKS „Dedal i Ikar”, stwarzając młodym uczniom okazję rozwoju ich talentów w siatkówce, piłce nożnej, koszykówce, szachach. Imprezy organizowane przez nas mają charakter powszechny, masowy, adresowany do szerokiej rzeszy odbiorców, w tym tych najmłodszych. W ciągu roku szkolnego odbywają się wewnątrzszkolne imprezy o charakterze powszechnym jak inauguracja roku sportowego, dzień sportu, dzień dziecka. Radują nas zrealizowane ostatnio inwestycje, znacznie poprawiające bazę sportowa szkoły - kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” oraz modernizacja sali gimnastycznej. Jesteśmy dumni, że nasze działania wychowawcze wzbogaciły się o spotkania z „człowiekiem legendą”, wzorem dla młodzieży, patronem „Orlika”, panem Mieczysławem Łopatką. Pani dyrektor wyraziła wdzięczność naszemu organowi prowadzącemu – Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój – za finansowanie tych działań oraz za umożliwienie nieodpłatnego korzystania z basenu „Wodny Świat”. Zajęcia w wodzie oprócz walorów czysto sportowych to wspaniały element korekty.
W kalendarz szkoły na stałe wpisała się impreza charytatywna pod nazwą „Bieg sponsorowany”, zawierająca wiele wspaniałych elementów rekreacyjnych, sportowych ale przede wszystkim wychowawczych. W zagadnienie szeroko pojętej kultury fizycznej mieści się nasza wieloletnia współpraca z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Dzięki pracy studentów i pracowników tej uczelni otrzymujemy corocznie informację o stanie zdrowia            i rozwoju fizycznego naszych podopiecznych. Pozwala to zaplanować i systematycznie realizować zajęcia gimnastyki korekcyjnej w specjalnie do tego celu przygotowanej i wyposażonej salce rehabilitacyjnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w poruszanej problematyce zauważamy kontekst integracji europejskiej, w październiku zakończyliśmy realizację projektu „Czwórbój przyjaźni” z partnerską szkołą z czeskiego Nachodu, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na zkończenie pani dyrektor zwróciła się z następującym życzeniem -  w  codziennej pracy w zakresie kultury fizycznej bardzo potrzebna byłaby bieżnia i skocznia oraz  pełnowymiarowa hala sportowa.
Głos zabrała pani Marzena Gertner – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych, która poinformowała, że ZSS jest małą szkołą, jednak starają się, aby uczniowie brali czynny udział w różnego rodzaju zawodach organizowanych w gminie, w sąsiednich gminach, czy na terenie powiatu kłodzkiego. Szkoła stawia na ogólnorozwojowość, starają się uczyć dzieci, że nieważne jest zwycięstwo, ale ważne jest żeby uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach sportowych.  W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone dzieci trenują zapasy i piłkę nożną Uczniowie mają możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć na basenie za co bardzo dziękuje władzom miasta. W szkole odbywają się również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Marzeniem wszystkich jest posiadanie większej sali gimnastycznej.
Głos zabrał M.Biernacki – kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji, który przedstawił zebranym informację oraz prezentację multimedialną dot. imprez sportowych zorganizowanych w naszym mieście w 2009 roku. Prezentacja dot. w/w imprez  w załączeniu do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał pan Mieczysław Łopatka, który podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miejskiej poświeconej sportowi. Regionalna Rada Olimpijska, Polski Komitet Olimpijski wyznacza sobie zasady i priorytety odnośnie krzewienia idei olimpijskiej wśród młodzieży, krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży. Członkowie Regionalnej Rady Olimpijskiej uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą na terenie województwa dolnośląskiego oraz województwa opolskiego. W głosach  przedmówców, którzy mówili o kulturze fizycznej usłyszano głosy, których na co dzień nie członkowie Regionalnej Rady Olimpijskiej nie słyszą, ponieważ to wszystko dzieje się tutaj na miejscu w Kudowie. Trzeba przyznać, że działalność sportowa w Kudowie  jest dobrze zorganizowana. Olimpijczycy uważają, że sport budują nakłady finansowe, ale przede wszystkim sport budują ludzie, którzy się tym zajmują. Słychać było wspaniałe głosy z uczniowskich klubów sportowych, którzy powiedzieli, że specjalnie nie interesuje ich wynik. Owszem wynik jest ważny, ale najważniejsze jest to że te zajęcia się odbywają i że są ludzie, którzy chcą to robić. Te słowa, które zostały wypowiedziane są budujące. Członkowie Regionalnej Rady Olimpijskiej byli w roku bieżącym w Kudowie-Zdroju już kilka razy – na otwarciu kompleksu sportowego Orlik 2012, uczestniczyli w międzynarodowym turnieju koszykówki, w biegu sponsorowanym. Należy stwierdzić, że kudowska młodzież chce sport uprawiać, że ta młodzież zna się na sporcie. Pan M.Łopatka poinformował, że przed otwarciem Orlika odbył spotkania z młodzieżą szkolną i  należy stwierdzić, że zakres pytań zakres zainteresowania sportem był dla niego  szokujący. Stwierdził, ze z młodzieżą rozmawiał tak jak ze swoimi kolegami i to było dla niego niesamowite przeżycie.  Po takich spotkaniach wyjeżdżał w przekonaniu, że sport  w Kudowie rozwija się prawidłowo. Uważa, że wszystkim tu obecnym należy za to serdecznie podziękować. Jeden z przedmówców poruszył temat olimpijczyków w Kudowie. Stwierdził, że jest mu niezmiernie miło, że w Kudowie jest olimpijczyk. Jako Regionalna Rada Olimpijska działająca na terenie Dolnego Śląska starają się odnaleźć wszystkich olimpijczyków, aby stworzyć wielką olimpijska rodzinę. Niestety z różnych przyczyn nie do wszystkich udaje się dotrzeć i Regionalna Rada Olimpijska o takich ludziach nic nie wie, a są to ludzie bardzo zasłużeni, których należy pokazywać, i o których należy głośno mówić. Jest w planie, aby w przyszłym roku przy okazji jakichś zawodów sportowych zorganizować w Kudowie obchody Dnia Olimpijczyka. Niezależnie od tego członkowie Regionalnej Rady Olimpijskiej  utożsamiają  się z działaczami sportowymi w Kudowie i ich problemami.
Wiceprzewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta wręczyli:
I. Listy gratulacyjne dla prezesów za pracę społeczną na rzecz klubów:
1. Tadeusz Marciszewski Prezes Klubu Sportowego „Włókniarz” w Kudowie-Zdroju
2. Zdzisław Świderski – Członek Zarządu KS „Włókniarz” w Kudowie-Zdroju
3. Daniel Jagiełło – Prezes LUKS „Czermna” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju
II. List gratulacyjny dla prezesów i trenerów za pracę społeczną na rzecz klubów
1. Jerzy Wiśniewski Prezes ULKS przy OSP i Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju, trener sekcji zapasów
2. Jan Chryczyk – Prezes ULKS „Wodny Świat” w Kudowie-Zdroju, trener sekcji pływania
3. Paweł Bubiński – Prezes UKS „Dedal i Ikar” w Kudowie-Zdroju, instruktor piłki nożnej
III. List gratulacyjny dla instruktorów za pracę społeczną na rzecz klubów
1. Jerzy Łukasik trener piłki koszykowej UKS „Dedal i Ikar”
2. Teresa Puk – instruktor piłki nożnej LUKS „Czermna” przy Szkole Podstawowej nr 3
3. Bronisław Wandzel - instruktor piłki nożnej KS „Włókniarz”
4. Krzysztof Świderki - instruktor piłki nożnej KS „Włókniarz”
5. Elżbieta Wakiw – instruktor pływania UKS „Wodny Świat”
6. Grzegorz Bester - instruktor pływania UKS „Wodny Świat”
7. Jerzy Wandzel – KS „Włókniarz”
8. Damian Baczmański -
IV. List gratulacyjny dla trenerów
1. Bogusław Buksak trener piłki siatkowej mężczyzn UKS „Opal” w Kudowie-Zdroju
2. Eugeniusz Maćkowski – trener zapasów UKS „Opal”
V. Podziękowanie dla ustępujących prezesów:
1. Iwona Hoderny Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” w Kudowie-Zdroju
2. Monika Kandefer Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kudowie-Zdroju
VI. List Gratulacyjny
1. Zbigniew Mikołajek
VII. List gratulacyjny dla zawodników
1. Katarzyna Kompa
2. Adriana Hofman
3. Tomasz Lach
4. Karolina Żurek
5. Marek Dudek
6. Katarzyna Kotuła
7. Paweł Frydrychowski
8. Arkadiusz Chrzanowski
9. Marcin Moroz
10. Honorata Rzepa
11. Tomasz Sidorowicz
12. Damian Mikołajczyk
VIII. Podziękowania dla nauczycieli
1. Anna Baczmańska
2. Damian Baczmański
3. Paweł Bubiński
4. Dariusz Kołt
5. Jerzy Łukasik
6. Eugeniusz Maćkowski
7. Jacek Śleziak
8. Dariusz Stwertetscha

Wiceprzewodnicząca Rady w imieniu wszystkich radnych wręczyła podziękowania Burmistrzowi Miasta za działania związane z propagowaniem sportu w Kudowie-Zdroju. 
Następnie głos zabrał pan Cz.Krecichwost – Burmistrz Miasta, który  stwierdził, że to dzięki obecnym na sali ma możliwość uczestniczyć w tym wszystkim co w mieście się dzieje. To dzięki działaczom sportowym i dzięki zawodnikom słychać o Kudowie. Jak to powiedzieli młodzi ludzie, to takie pozytywne zakręcenie wywodzi się stąd, że są w Kudowie ludzie, którym się chce robić, którym się chce poświęcać swój prywatny czas, że dzieciom i młodzieży chce się wcześnie rano wstawać na trening i że ta młodzież chce  udowodnić, że lepiej być na sali, lepiej być na boisku, lepiej być na pływalni i trenować zamiast być na chodniku, ulicy czy w innym miejscu, które nie zawsze jest tym dobrym miejscem do spędzania wolnego czasu. Burmistrz stwierdził, że decyzja dot. budowy basenu była bardzo dobrą i celną decyzją. Uznano wtedy, że budowa basenu jest ważniejsza jak hala sportowa. Uznano, że oprócz tego wyniku sportowego higiena osobista jest rzeczą  podstawową. Wszyscy dzisiaj się do tego przekonujemy. Burmistrz Miasta stwierdził, że na basenie Wodny Świat  funkcjonuje już solankowe uzdatnianie wody. Ponadto nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że przyjdzie w Kudowie czas na budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Na razie jest Orlik i należy się cieszyć, że tak duża ilość dzieci i młodzieży z tego korzysta. Burmistrz stwierdził również, że duży wpływ na decyzje o budowie basenu miały sprawozdania z badań naszych dzieci przeprowadzanych przez studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ponad 75% dzieci miało stwierdzone wady postawy. Dzieci badane są co roku od kilkunastu lat. Zapoczątkował to pan dyrektor B.Kamiński z panią prof. Jaworską i jest to do dzisiaj kontynuowane. Dzięki podpowiedziom lekarzy i pomocy Fundacji Polsat, która sfinansowała całe wyposażenie powstała sala do gimnastyki korekcyjnej, ponieważ nie wszystkie wady postawy da się wyleczyć na basenie. Trzeba jak najczęściej korzystać z tej sali szczególnie jeżeli chodzi o dzieci najmłodsze. Nie wszystko da się załatwić na boisku czy na basenie, gimnastyka korekcyjna jest też potrzebna, aby zlikwidować wady postawy u naszych dzieci. Burmistrz Miasta stwierdził, że oprócz tego sportu wyczynowego i tego dla zabawy i tego dla własnego zdrowia jest również to wszystko o czym mówił pan M. Biernacki. Jest również w Kudowie bieg sponsorowany i czy nie jest to wspaniałe, że dzieci same zbierają pieniądze dla dzieci. Bieg sponsorowany jest to coś bardzo wspaniałego i należy się cieszyć, że coś takiego odbywa się  w naszej gminie.  Burmistrz Miasta złożył serdeczne podziękowania za wyrazy uznania, które otrzymał oraz złożył podziękowania pani Ł.Rachubie i całemu zespołowi za przygotowanie sesji poświęconej tak ważnej tematyce.
Głos zabrała pani B.Dziubińska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, która stwierdziła, że jest obecna na sali  jeszcze jedna osoba, której należy podziękować. Kiedy kończyły się prace przy Orliku w programie był zapis mówiący o tym, że powinien być koordynator ds. sportu. Pani dyrektor uważa, że był to najlepszy wybór w tej kwestii, że na to stanowisko wybrano panią Ł.Rachubę. Ta sesja jest najlepszym momentem, że podziękować pani Ł.Rachubie za serce, za pracę, za zorganizowanie kilkunastu turniejów. Dowodem na to, że Orlik był potrzebny, że prawidłowo funkcjonuje jest ta ogromna liczba – ponad 11 tys. i młodzieży i osób dorosłych – które skorzystały z kompleksu boisk sportowych. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że praca pani Ł.Rachuby  będzie kontynuowana w nowym roku kalendarzowym. Pani dyrektor w imieniu swoim oraz wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego złożyła gorące podziękowania pani Ł.Rachubie za dotychczasową pracę i za trud włożony w rozwój sportu w Kudowie-Zdroju.
Głos zabrał radny W.Gucz, który stwierdził, że przygotowując sesję zapomniano też o panu Bogdanie Gorczyńskim, dzięki któremu w Kudowie została reaktywowana piłka siatkowa. Po krótkim okresie gry w tych rozgrywkach podstawowych mamy drużynę siatkarzy  w III lidze. Dlatego też radny zaapelował, aby na najbliższą sesję zaprosić pana B.Gorczyńskiemu i podziękować mu za to.  Jest to jego wkład osobisty i rzeczowy. Jeżeli chodzi o materiały, które przekazał pan M.Biernacki należy stwierdzić, że zapomniano też o dwóch ważnych imprezach. Pierwsza ważna impreza  o puchar Burmistrza Miasta to zawody zapaśnicze, w których udział wzięło 11 drużyn. Drugie zawody o puchar Burmistrza Miasta to szkolny turniej piłki siatkowej. Udział w turnieju brały szkoły sportowe gimnazjalne m.in. ze Szczecina, Kędzierzyn-Koźle, 2 drużyny z Wrocławia. Należy stwierdzić, ze tych imprez w Kudowie jest naprawdę bardzo dużo.
Głos zabrała radna Ł.Rachuba, która odpowiadając na wniosek radnego W.Gucza poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zastanawiała się nad wręczeniem podziękowań dla wszystkich sponsorów różnych imprez. Tych sponsorów jest bardzo wielu i analizując ten temat Komisja wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta, aby przyjąć jakiś dzień w roku, który byłby Dniem Sponsora. W tym dniu podziękowano by wszystkim sponsorom i tym organizatorów, którzy wzbogacają życie naszego miasta w różnych dziedzina. Taka piękna duża uroczystość mogłaby odbyć  się  w Teatrze Zdrojowym.
Burmistrz Miasta przypomniał, że co roku organizowana jest gala, na której wręczane są m.in. nagrody za udział w konkursie na wystrój świąteczny oraz różnego rodzaju podziękowania. Również na tej gali wręczano certyfikaty dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą hotelarko-gastronomiczną. Na tej gali chcielibyśmy również podziękować wszystkim sponsorom, nie tylko tym, którzy wspomagają spor. Ta lista sponsorów ma ponad 100 pozycji. Nie sposób weryfikować, który sponsor jest ważniejszy, większy, dla nas każdy jest ważny. Odbywa się w Kudowie wiele różnego rodzaju akcji i ci sponsorzy się powtarzają. Gala ta planowana jest w lutym 2010 i wtedy należałoby podziękować wszystkim sponsorom.
Następnie głos zabrał radny M.Oleśko – członek Komisji Oświaty Kultury i Sportu, który przedstawił następujące wnioski wypracowane przez Komisję i poparte wnioskami ze spotkań z Prezesami klubów sportowych i działaczami sportowymi:
• ze względu na zainteresowanie dzieci i młodzieży naszej gminy sportami zimowymi celowym wydaje się zorganizowanie w okresie zimowym wyjazdów do Zieleńca uczniów kudowskich szkół np. raz w tygodniu , raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc. A już na pewno należy zadbać o to aby było połączenie komunikacyjne z Zieleńcem zwłaszcza w okresie ferii zimowych,
• biorąc pod uwagę rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży  należy rozbudować i doposażyć place zabaw dziecięcych przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. M. Buczka, przy tej samej szkole należy wybudować nowe boisko. Nowe place zabaw powinny funkcjonować przy Zespole Przedszkolno -Żłobkowym przy ul. 1 Maja oraz na Osiedlu Marchlewskiego,
• w naszym mieście jest duża grupa dzieci i młodzieży jeżdżących na wrotkach, deskorolkach, rowerach typu BMX. komisja popiera te formy rekreacji i prosi o jak najszybsze umożliwienie młodzieży uprawiania tego rodzaju sportu na wyznaczonym  czy wybudowanym boisku czy placu,
• należy wspomóc finansowo KS Włókniarz  celem zamontowania siedzisk na stadionie,
• koniecznym wydaje się zakup nowego sprzętu dydaktycznego do nauki , ćwiczeń, rekreacji  w pływaniu na basenie Wodny Świat, ponieważ cześć sprzętu  zakupionego  na otwarcie Basenu została zniszczona przez różnych  użytkowników.

 

Ad.3)

 

Głos zabrała pani E.Różewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, która poinformował, że Zespół podlega pod Starostwo Powiatowe w Kłodzku.  Korzystają z zaproszenia na sesję złożyła podziękowania władzom miasta za umożliwienie młodzieży – uczniom Zespołu - bezpłatnego korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 oraz za to, że młodzież za symboliczną opłatą może korzystać z basenu oraz za to, że może korzystać z sali gimnastycznej przy ul. Głównej.  Pani dyrektor złożyła również podziękowania dla rodziców za to, że to dzięki nim młodzież może wyjeżdżać na zawody sportowe. To właśnie rodzice w dużej mierze finansują te wyjazdy.
Radna Z.Wolińska stwierdziła, że nie jest bardzo związana ze sportem, ale to co widzi cieszy ją jako mieszkańca tego miasta. Poczyniono wiele starań w celu poprawy istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych. Ma na myśli budowę kompleksu boisk sportowych Orlik 2012, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych i place  zabaw. Pomimo trudności finansowych gmina angażuje duże środki do finansowania tych obiektów sportowych, a należy pamiętać o tym, że w mieście istnieją jeszcze inne organizacje i stowarzyszenia. Złożyła gratulacje i podziękowania wszystkim tym, którzy poświęcają swój czas dla dzieci i młodzieży.
Pan J.Wiśniewski – prezes ULKS przy OSP i SP nr 3 w Czermnej zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniem, kiedy rozpocznie się budowa nowej hali sportowej. Jest to pytanie, które męczy wszystkich trenerów, działaczy sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego. Bodowa nowej hali sportowej jest to wielka potrzeba naszego miasta.
Burmistrz Miasta stwierdził, że słuchając wniosków przedstawionych przez radnego M.Oleśkę dochodzi do wniosku, że władze miasta nudzić się nie będą. W przedstawionych przez niego wnioskach nie było budowy hali sportowej i wielu innych rzeczy. Żeby KS Włókniarz mógł mieć zweryfikowane boisko musi zrobić trybuny i siedzenia, ponieważ te, które są w tej chwili są niedopuszczone. Jeżeli chcemy, aby Włókniarz odbywał mecze na swoim stadionie musi to być zrobione do czerwca przyszłego roku i będzie to niemało kosztowało. Jeśli chodzi o to o czym mówił radny M.Oleśko Burmistrz stwierdził, że gmina stara się, aby te inwestycje były robione z udziałem środków zewnętrznych np. ścieżki rowerowe zostały zrealizowane za kwotę ponad 3 mln zł wspólnie ze stroną czeską. Burmistrz Miasta stwierdził, że nie będzie mówił o tym co miasto czeka i co w mieście należałoby jeszcze zrobić. Miast jest to żywy organizm wszystkich i wszystkiego co się w nim dzieje. Sprawa sportu, sprawa higieny, służby zdrowia, bezpieczeństwa, oświaty itd. Są to wydatki, które trzeba dobrze zaplanować i zaplanować je z perspektywą jakiegoś horyzontu czasowego. Nie można składać deklaracji i obietnic, że zaczniemy na wiosnę budować halę sportową, bo ta budowa na wiosnę się nie rozpocznie. W tej chwili realizowane są inwestycje i one mają pierwszeństwo, na które można otrzymać środki zewnętrzne. Gmina stara się składać wnioski aplikacyjne tam, gdzie można uzyskać dofinansowanie zewnętrzne.  Nie zaczniemy budować hali sportowej chociażby z tego prostego powodu, że gmina ma już podpisane porozumienia i zobowiązania na ponad 20 mln zł tj. m.in.  remont ulicy Chrobrego, gdzie ludzie na to czekają 45 lat, modernizacja ulicy Kościuszki na bardzo dużym odcinku, będzie realizowany III etap rewaloryzacji Parku Zdrojowego, będzie rewitalizacja osiedla Fabrycznego. Miasto to  nie  tylko ul. Zdrojowa, ale są części miasta gdzie mieszkańcom też należy stworzyć odpowiednie warunki do życia. Rzeczy do zrobienia jest jeszcze wiele.  Są pewne priorytety, są pewne hierarchie, a przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest posiadania pieniędzy. Tak należy te pieniądze należy wydawać, żeby gmina była wiarygodnym partnerem jeżeli chodzi o realizacje inwestycji. Realizacja inwestycji przy pomocy  funduszy europejskich polega na tym, że najpierw trzeba zadanie wykonać, zapłacić w całości, wystąpić z wnioskiem o płatność  i poczekać  na pieniądze. Do tej pory czekało się kilkadziesiąt dni, a teraz zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia, czekać się będzie rok. Burmistrz Miasta zapewnił zebranych, że gmina zrobi wszystko, żeby stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju kultury fizycznej. Ważną rzeczą jest skate park, ważną rzeczą są boiska sportowe, ważną rzeczą jest budowa hali sportowej, ale również bardzo ważna rzeczą jest budowa zespołu przedszkolno- żłobkowego. Jak widać zespół przedszkolno- żłobkowy mieści się dzisiaj w budynku przy ul. 1 Maja, przedszkole mieści się jedną salą się przy ul. Poznańskiej i przedszkole ( dwa oddziały przedszkolne) mieści się również w szkole przy ul. Buczka. I należy się cieszyć z tego, że tyle dzieci oddawanych jest do przedszkola, ale też należy dla tych dzieci stworzyć dogodne warunki. Burmistrz Miasta stwierdził, że deklaracji odnośnie terminu rozpoczęcia budowy hali sportowej nie może złożyć, ale jeśli gmina zabierze się za to zostanie to zrobione bardzo szybko.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady uznała sesję za zakończoną.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIV/09
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż