Protokół nr XLIV/09 z dnia 18 listopada 2009 roku

 

PROTOKÓŁ XLIV/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 18 listopada 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  13 05

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Bogusław Burger                      - nieobecność usprawiedliwiona

 

Wiceprzewodnicząca Rady przywitała radnych oraz gości zaproszonych, a przede wszystkim pana J.Szymańczyka – Prezesa Zarządu ZUK S.A., pana R.Sicińskiego – kierownika Rozlewni Wód Mineralnych w Jeleniowie, panią P.Gala – przedstawiciela Hotelu Verde Montana, pana W.Bobra – szefa kuchni Hotelu Verde Montana, pana W.Dziudę – właściciela pensjonatu Rajski Dom oraz panią R.Archacką – kierownika oddziału ZUK Kudowa-Zdrój.
 Burmistrz Miasta poinformował zabranych, że postanowił zaprosić w/w gości, ponieważ działają oni w sposób znakomicie na promocję naszego miasta a jednocześnie starają się udowodnić, że bez względu na to w jakiej firmie się pracuje to można ze sobą znakomicie współpracować, pomimo że nieraz zdarzają się sytuacje kiedy są to sprzeczne interesy. Nasi goście są to ludzie, którzy bardzo  pomagają w tym, aby Kudowa-Zdrój się rozwijała.
Burmistrz Miasta oraz Wiceprzewodnicząca Rady wręczyli w/w podziękowania, wyrazy uznania za to co dla naszego miasta robią.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że gmina Kudowa-Zdrój została wyróżniona przez Urząd Marszałkowski w dwóch elementach konkursu, które są dla naszej gminy najistotniejsze i najważniejsze, a mianowicie dbałość o ochronę środowiska. Gmina uzyskała dyplom uznania za osiągnięte wyniki w konkursie na najlepiej segregującą gminę na Dolnym Śląsku w roku 2008.
Pani A.Potoczna poinformowała, że jak co roku od 5 lat Urząd Marszałkowski organizuje konkurs dla wszystkich gmin województwa dolnośląskiego, gdzie analizowane są wyniki zbiórki surowców wtórnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W ubiegłym roku gmina Kudowa zajęła 6 miejsce w tym roku również 6 miejsce, aczkolwiek średnia wzrosła. W ubiegłym roku były to 22 kg na mieszkańca natomiast obecnie są to 24,9 kg na mieszkańca. Średnia w województwie dolnośląskim za ubiegły rok wynosi 7 kg.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania pracownikom Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej, którzy bezpośrednio, fizycznie pracują przy segregacji surowców wtórnych. Złożył również podziękowania za pomoc przy wprowadzeniu workowego systemu segregacji odpadów komunalnych. Ponadto Burmistrz poinformował, że projekt „Miasto Europejskie Kudowa-Zdrój – Nachod” złożony do EWT został  uznany za wzorowy.
Gmina startowała również w konkursie na najciekawszą stronę internetową poświęconą odpadom.  Pani A.Potoczna poinformowała, że w ubiegłym roku gmina zajęła I miejsce w konkursie na stronę internetową poświęconą gospodarce odpadami. W roku bieżącym gmina uzyskała wyróżnienie.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że w uznaniu zasług   Minister Środowiska nadał Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój Odznakę Honorową   za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Następnie na podstawie listy obecności Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 02.09.2009 r., 24.09.2009 r., 07.10.2009r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183,
- określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru,
- stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
- zmiany uchwały nr  VII/44/07  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009.
3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Ad.1)

 

Przy obecności 14 radnych na sali protokoły z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 02.09.2009 r., 24.09.2009 r., 07.10.2009r. zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o.  poinformował, że przedstawiony przez KZWiK sp. z o.o. w sprawie  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wniosek spełnia wszelkie wymogi formalno – prawne, czyli terminy ustawowe terminy i zawarte w tabelach szacowanie kosztów jak również szacowanie niezbędnych przychodów dla funkcjonowania spółki z uwzględnieniem aktualizowanego wieloletniego  planu  rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu KZWiK sp. z o.o.
Ceny określone przez KZWiK Sp. z o.o. są skalkulowane na podstawie planowanych przychodów w roku obowiązywania taryfy tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., przy czym przychody niezbędne dla potrzeb obliczenia taryf ustalone zostały w oparciu o m.in. koszty eksploatacji i utrzymania, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wysokość podatku od nieruchomości oraz amortyzację, spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek; należności nieregularne, marżę zysku, poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, a także z uwzględnieniem niezbędnych nakładów na realizacje nowych inwestycji – przede wszystkim na zadanie „Poprawa jakości wody dla miasta Kudowa Zdrój”. KZWIK złożyło 7 października 2008 r. propozycję projektu systemowego pod nazwą „Poprawa jakości wody pitnej dla Miasta Kudowy Zdroju i Gminy Lewin Kłodzki” związanego z modernizacją SUW, który został zarejestrowany pod numerem 925 w ramach RPO. Do dnia dzisiejszego spółka nie otrzymała jeszcze decyzji w sprawie dofinansowania. W 2010 r. KZWiK Sp. z o.o. zamierza przeznaczyć na zadanie 300 tys. zł z własnych  środków oraz 1600 tys. zł z środków zewnętrznych. Do tej pory Spółka wykonała własnymi siłami 700 mb rurociągu tłocznego (około 110 tys. zł). Wykonana jest również cała dokumentacja techniczna (około 150 tys. zł)
Określona we wniosku KZWiK Sp. z o.o.  taryfa przewiduje cenę w wysokości  3,36 zł (netto) za 1m3 dostarczonej wody i jest wyższa o 0,23 zł w stosunku do taryfy obowiązującej uprzednio. KZWiK Sp. z o.o. proponuje, aby cena za 1m3 odebranych ścieków wynosiła  4,62 zł (netto), co spowoduje wzrost ceny ścieków o 0,31 zł. Zmianie ulega również wysokość opłaty abonamentowej na 4 zł, 7 zł, 10 zł, w zależności od wyposażenia nieruchomości w ilość wodomierzy (1 wodomierz lokalowy: 4 zł/okres rozl., 1  wodomierz główny: 7 zł/okres rozl, więcej niż jeden wodomierz: 10 zł/okres rozl.) – wzrost odpowiednio w stosunku do taryfy obowiązującej o 1 zł.
Radny W.Gucz wracając do podwyżki z ubiegłego roku przypomniał, że zapewniano wtedy radnych, że podwyżki na rok 2010 nie będzie. W sytuacji kiedy społeczeństwo ubożeje i widząc co się dzieje (podwyżki wszelkich mediów) uważa, że sprawę należy potraktować tak jak Radę zapewniano. Poza tym w ubiegłym roku 7 października spółka wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z projektem, który na dzień dzisiejszy nie jest jednoznacznie załatwiony -  z tego co mówił pan prezes na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomiczne trzeba go uzupełnić. Wdaje się, że do momentu definitywnego załatwienia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego należałby wstrzymać się  z podwyżką taryfy.
Burmistrz Miasta poinformował, że budżet, który przygotowała spółka umożliwia zrealizowanie bez wydawania środków z budżetu gminy   wszystkich tych instalacji, które muszą być wykonane przed realizacją inwestycji, na które spółka otrzyma środki finansowe, Dotyczy to m.in. osiedla Fabrycznego. Jak radni wiedzą w przyszłym roku w II kwartale rozpocznie się realizacja I etapu rewitalizacji tego osiedla. Trzeba wymienić sieć na ul. Tkackiej, Wojska Polskiego do Marchlewskiego w kierunku do ul. Fabrycznej. Konieczne jest  również zarezerwowanie  środków na higienizację osadów. Higienizacja osadów jest elementem niezbędnym i koniecznym, ponieważ jak wiadomo od 01 stycznia 2010 r. Nie ma możliwości wywożenia osadów  przygotowanych i osuszonych w prasie, jak było to do tej pory. Jeśli chodzi o zaproponowane podwyżki to  przekłada się to następująco: 1,27 zł na mieszkańca w ciągu miesiąca jak mieszkaniec zużyje 3 m3 wody. Ta podwyżka jest zupełnie śladowa. Radny W.Gucz mówi, że podrożały media tj. gaz energia elektryczna itd. to należy pamiętać  o tym, że sama oczyszczalnia ścieków i eksploatacja urządzeń, które służą do dostarczania wody i odbioru ścieków też podrożała. Trzeba wziąć również pod uwagę następujący element – gmina nie wydaje milionów na gospodarkę wodno – ściekową tylko pomaga, aby uzyskać dofinansowanie. Trudno powiedzieć, czy to dofinansowanie będzie, ale trzeba wierzyć, że tak będzie.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  została podjęta następująca ilością głosów:
za było             -  12 radnych
przeciw był      -    1 radny
wstrzymał się   -    1 radny


- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że jak co roku przygotowywany jest projekt uchwały  określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku. Ustawodawca zobligował gminę do corocznego określania liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego. Obowiązek ten wynika z ustawy o transporcie drogowym. Od kilku lat proponuje się, aby ten limit wynosił 5 nowych zezwoleń. W roku bieżącym wydano 3 nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Limit 5 spełnia oczekiwania zarówno przedsiębiorców już prowadzących działalność jak również  osób zainteresowanych wykonywaniem takiej działalności. Do projektu uchwały dołączono radnym dwie opinie, które są niezbędne do tego, aby radni mogli taki projekt uchwały głosować.  Pierwsza opinia Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest pozytywna dla projektu uchwały, natomiast druga opinia  Agencji Informacji Gospodarczej  AIG Taxi z Kłodzka jest negatywna, ponieważ stwierdzono, że limit ten powinien być na wyższym poziomie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 roku i została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183
Projekt uchwały szczegółowo  omówiła pani U.Karpowicz, która poinformowała, że do opracowania projektu planu  przystąpiono na wniosek właściciela oraz  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju – nr XIII/76/07 z  dnia 27 września 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju dla terenu położonego na działce nr 183 w Kudowie Zdroju- obręb Brzozowie, z przeznaczeniem pod zabudowę usług turystyki, kulturowych, handlu, sportu rekreacji oraz terenów wód stojących.
 Opracowany projekt zmiany jest zgodny z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy-Zdroju.
Projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany przez inne organy w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu planu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183 została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca  Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru
Projekt uchwały szczegółowo  omówiła pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że od 2007 roku funkcjonuje w gminie niezmieniona stawka opłaty uzdrowiskowej w kwocie 2,50 zł. Proponuje się, aby ta stawka wynosiła 3,00 zł, czyli jest to wzrost o 20%. Przyjmując liczbę osobodni na poziomie 2009 roku kwota planowanych dochodów  na 2010 rok wynosić będzie 804.000 zł , co daje wzrost o 134.000 zł  Kolejna zmiana w stosunku do poprzedniej uchwały to wprowadzenie zapisu mówiącego, że opłata uzdrowiskowa może być również płatna w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że podpisanych jest 117 umów na pobór opłaty uzdrowiskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku określenia
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, poinformowała, że od kilku lat w gminie Kudowa-Zdrój obowiązują maksymalne stawki podatku od nieruchomości i tak też proponuje się na rok 2010. Stawki zaproponowane w projekcie uchwały  w stosunku do  roku bieżącego wzrastają o 3,5%, jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. Proponuje się również, aby zachować zmniejszone stawki za grunty dzierżawione na ogródki przydomowe oraz stawki za prowadzenie działalności polegającej na wynajmie pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej do 250 m2 w wysokości 5 zł czyli tak jak było to dotychczas. Proponuje się również zachowanie tych zwolnień, które obowiązuję, tj, 
- nieruchomości zajęte na potrzeby straży pożarnych,
- nieruchomości położone na terenie specjalnej strefy ekonomicznej „Invest-Park"
podstrefa Kudowa Zdrój,
- nieruchomości zajęte na prowadzenie świetlic środowiskowych,
- nieruchomości zajęte na boiska i hale sportowe oraz grunty i budowle zajęte pod wyciągi
narciarskie,
- nieruchomości zajęte na potrzeby instytucji kultury,
- grunty zajęte na cmentarze.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem, czy szkoła społeczna w Słonem nadal będzie zwolniona z  podatku od nieruchomości.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że działalność oświatowa z mocy ustawy jest zwolniona z opłaty podatku od nieruchomości.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr  VII/44/07  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że w gminie Kudowa-Zdrój przez okres ostatnich 6 lat  obowiązywały uchwały nr XXI/107/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa Zdrój oraz nr VII/44/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój.  Przedłożony projekt zawiera skrócenie okresu obowiązywania uchwały do 31.12.2009 roku ( złożenie wniosków o zwolnienie) dla przedsiębiorców rozpoczynających po raz działalność gospodarczą oraz tworzących nowe inwestycje prowadzące do zwiększenia  poziomu zatrudnienia.
Osłabienie koniunktury gospodarczej, a szczególnie zmniejszenie dostępności kredytów spowodowało zmniejszenie zainteresowania inwestowaniem, z drugiej strony projekty inwestycyjne realizowane przez gminę wymagają zaangażowania środków własnych.
Do wniosków złożonych do 31.12.2009 roku zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr  VII/44/07  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiana w WPI dot. Wprowadzenia dwóch nowych zadań pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III”, oraz  „Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie” planowane do dofinansowania ze środków programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Zdrojowej  – koszt 1.234.169 zł oraz budowę skate parku przy ul. Szkolnej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85%. Część inwestycyjna projektów realizowana będzie w 2010 roku, w 2009 roku przygotowana zostanie dokumentacja projektowa.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt zmian w budżecie gminy zakłada zmiany w planie wydatków. W dziale 600  zwiększa się o 3.480 zł wydatki na przygotowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego  na ul. Zdrojowej i ujmuje się je w prawidłowym rozdziale  klasyfikacji. W związku z tym, że nie wykonano planu sprzedaży gmina nie będzie płacić podatku VAT i dlatego też zmniejsza się plan wydatków o kwotę 187.340 zł.  W dziale  750 – przeznacza się kwotę 3.000 zł na realizację w 2009 roku projektu pn. "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska". Jest to projekt realizowany przez 10 gmin uzdrowiskowych, liderem projektu jest miasta Jelenia Góra. W roku bieżącym są to koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego.  W dziale  756 – zwiększa się o 15.000 zł wydatki na wypłatę wynagrodzenia inkasentom z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej  w związku z większymi niż planowano wpływami z tego tytułu. W dziale 900 – zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic o 150.000 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami z tego tytułu. W dziale 926 – do planu wprowadza się wydatki związane  z przygotowaniem dokumentacji projektowej skate parku w kwocie 15.860 zł.
W planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:
• zwiększono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Zdrojowej o 3.480 zł
• wprowadzono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji skate parku- 15.860 zł.
W planie wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wprowadzono nowe zadania:
-  „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III”
- „Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie”.
- „Kształcenie bez granic – Z.U.S Nachod”
- "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"
W załączniku „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” wprowadzono zapisy dotyczące projektów pn. "„Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III” " oraz „Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie”.
Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne oraz planowane kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek – w  załączniku prawidłowo wykazano kwoty zadłużenia i obsługi długu w rubrykach „ w tym pomniejszone o podlegające wyłączeniu” oraz wykazano prawidłowe wykonanie wg stanu na 31.12.2008 roku.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
W uchwale zwiększa się  kwotę do, której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania o kwotę 130.000 zł. Upoważnienie dotyczy zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu:
1) wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania Góry Parkowej- przewidywany koszt 80.000 zł
2) wykonania dokumentacji projektowej atrakcji wodnej w Małym Parku k/Polonii – przewidywany koszt 50.000 zł
W/w projekty są niezbędne do przygotowania w naborze wiosennym 2010 roku wniosków aplikacyjnych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że jeśli chodzi o skatepark to od wielu lat mamy problem z młodzieżą, która nie ma się gdzie podziać z tymi swoimi deskami, rolkami i tym podobnymi rzeczami i dlatego podjęto decyzję o jego budowie. Jeśli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy to wszyscy wiedzą, że ul. Zdrojowa i teren przy tej ulicy jest własnością marszałka. Po długich rozmowach udało się namówić pana Marszałka do tego, aby wspólnie z miastem Nachod  zrealizować ostatni odcinek pętli, która ma za zadanie połączenie tras naszych  rowerowych z Czechami. Burmistrz wyraził nadzieję, że ten projekt będzie miał wysoką ocenę, ponieważ jest to koniec realizacji ciągów rowerowych po stronie czeskiej i polskiej. 
Jeśli chodzi o turystykę aktywną z Hronowem to jak wszyscy wiedzą kończy się III etap rewaloryzacji Parku Zdrojowego i zostaje nam nie do końca wykorzystana atrakcja w postaci  Góry Parkowej. Chcielibyśmy, aby na Górze parkowej wykonane zostały porządne ścieżki, schody, ławki, kosze na śmieci. Planuje się, aby zgodnie z zaleceniami  jakie są z Ministerstwa Zdrowia powstała tam ścieżka zdrowia. Ponadto planuje się, aby w niecce po fontannie w małym parku obok sanatorium Polonia powstała atrakcja nowa wodna. Burmistrz poinformował również w ramach III etapu rewaloryzacji Parku Zdrojowego zostanie wykonany nowy plac zabaw dla dzieci oraz zmodernizowany zostanie „pająk”.
 Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

 

Pani Łucja Rachuba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Andrzej Kanecki  – Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska  przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Grażyna Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Zygmunt Gaździak  – Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Henryka Szafrańska  – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.4)

 

- Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
W związku z brakiem pytań do przedłożonego radnym sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5)

 

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o przekazywanie jak najszybciej  do biura Rady Miejskiej planów pracy Komisji na rok 2010. Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na 30 listopada.
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych, aby do końca tygodnia potwierdzić u pani A.Potocznej wyjazd do Nachodu w dniu 25 listopada. Ponadto w imieniu pani dyrektor Biblioteki Miejskiej przypomina radnym o zaproszeniu na 26 listopada na uroczystości związane z 60-leciem Biblioteki.
Burmistrz Miasta poinformował, że został ogłoszony kolejny konkurs na wystrój świąteczny. W związku z tym zwrócił się z prośba do przewodniczącego Komisji Współpracy zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska z prośbą o zapoznanie się z regulaminem konkursu i przedstawienie ewentualnych uwag.
Burmistrz Miasta ustosunkowując się do wniosków radnych z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października poinformował, że sprawa kasztanowca rosnącego na parkingu przy sklepie Spar nie została jeszcze załatwiona, sprawa nagłośnienia przed domem przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym zostanie załatwiona (nagłośnienie zostanie zamontowane),   Straż Miejska raz w tygodniu  sprawdza czystość na ul. Słonecznej aż do granic z gminą Lewin Kłodzki.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z prośbą o poinformowanie mieszkańców poprzez plakaty, że w grudniu będzie ostania zbiórka (wystawka) surowców, odpadów wielkogabarytowych.
Burmistrz Miasta poinformował, że takie informacje były wręczane mieszkańcom na każdym zebraniu, które odbyło się w poszczególnych okręgach wyborczych. Jeżeli jest taka potrzeba to plakaty zostaną przygotowane i rozwieszone na terenie miasta.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy przewidywane jest w mieście miejsce na lądowisko dla helikoptera pogotowia ratunkowego. Chodzi o miejsce dostępne dla karetek, odpowiednio przygotowane,  dobrze oświetlone. W planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta na dzień dzisiejszy nie ma takiego miejsca i w związku z tym uważa, że należałoby o tym pomyśleć.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zna ten wniosek radnego. Poinformował, że do tej pory odbywały się bardzo udane lądowania helikopterów w Kudowie-Zdroju na stadionie Włókniarza. Jest to bardzo dobre miejsce do lądowania helikopterów, a komunikacja ze stadionem jest znakomita. Nie nastąpiły żadne uszkodzenia a co najważniejsze, ci którzy obsługiwali te lądowania tych śmigłowców  uważają, że jest to miejsce zdecydowanie najlepsze i gwarantujące bezpieczeństwo i właśnie dlatego nie zastanawiano się nad innym miejscem do tego celu.
Radna Ł.Rachuba stwierdziła, że mamy piękne trasy rowerowe i dlatego zwróciła się z prośbą o odnowienie oznaczenia  ścieżek rowerowych we wschodniej części miasta tzn. trasy w kierunku z górnej Kudowy do Jeleniowa, Dańczowa.
Burmistrz Miasta stwierdził, że Jeleniów i Dańczów to nie jest teren gminy Kudowa. Jest to teren gminy Leniw Kłodzki.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców o ustawienie na ul.Słone koło remizy nowej tablicy ogłoszeniowej.
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnego M.Mrowca, aby jak najszybciej zorganizować spotkanie z prezesami i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady uznała sesję za zakończoną.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Szafrańska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIV/09 z dnia 18 listopada 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż