Protokół nr XLIII/09 z dnia 30 października 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XLIII/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 października 2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                       -     9 00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -   11 20

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Adam Ziembiński                       - nieobecność usprawiedliwiona

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przed przystąpieniem do obrad pani Urszula  Parulska - przedstawiciel  Dolnośląskiego Oddziału Izby Handlu Zagranicznego – Certyfikacja,  na ręce Burmistrza Miasta wręczyła certyfikat spełnienia przez system zarządzania Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju wymagań Normy PN-EN ISO 9001 – 2009.

 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2009,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pomostowego),
- wycofania (umorzenia) udziałów w spółce Basen „Wodny Świat” Sp z o.o.,
- trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie,
- zmiany uchwały nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010-2013”,
- zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- likwidacji drogi gminnej,
- wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.

 

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do punktu 1 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. Ponadto zawnioskował, aby przedmiotowa uchwała została podjęta jako pierwsza, a uchwała w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej została podjęta jako druga w kolejności w punkcie 1 porządku obrad.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
Pani E.Ubik, poinformowała, że  w zakresie zadań wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela określających zasady udzielania  i rozmiaru  obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 tj. pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów organem właściwym jest rada gminy a nie Burmistrz Miasta.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że przyjęcie przedmiotowej uchwały jest realizacją ustawowego upoważnienia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej
Pani A.Potoczna poinformowała, że w dniu 04.09.2009r. w wyniku wichury jaka przeszła przez Kudowę  zawaliła się większa część drzewa gatunku jawor, uznanego za pomnik przyrody ożywionej uchwałą nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. Drzewo to rosło na ul. 1 Maja przy posesji nr 43. Na telefon z gminy przyjechał przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, który potwierdził, że drzewo to należy usnąć ze względu bezpieczeństwa powszechnego. 
Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego należy znieść ochronę prawną oraz wydać decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowego drzewa.
Radny W.Gucz stwierdził, że należałoby zająć się kasztanowcem znajdującym się na parkingu przy markecie Spar. Radny uważa, że drzewo to powinno zostać uznane za pomnik przyrody.
Przewodniczący Rady poprosił o głoszenie tej sprawy w punkcie wolne wnioski - zapytania.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie  zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody została podjęta jednogłośnie.

Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o ogłoszenie krótkiej przerwy w obradach sesji w celu obejrzenia nowego samochodu ratownictwa technicznego, który będzie na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej, która jest w krajowym systemie ratownictwa.
Pan M.Mrowiec – Prezes Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, który wyraził ogromne zadowolenie z faktu, że tak wspaniale wyposażony samochód ratowniczy jest w Kudowie. Znajduje się tam sprzęt ratownictwa drogowego, który jest niezbędny w ratowaniu życia w wypadkach drogowych. Pan M.Mrowiec  złożył podziękowania Burmistrzowi Miasta, pani Skarbnik, Komendantowi Straży Miejskiej i wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do tego, że tak wspaniały samochód jest w Kudowie.
S.Jakubiec – Komendant Straży Miejskiej poinformował, że 16 października podpisano umowę z firmą FRANK-CARS sp.z o.o. z Częstochowy na dostawę  samochodu. Samochód kosztował 190.000 zł. Jest to samochód ratownictwa technicznego czyli drogowego, chemicznego, ekologicznego itd. Część sprzętu, który się w nim znajduje został przełożony z samochodu znajdującego się na wyposażeniu OSP w Czermnej, część sprzętu została zakupiona.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zwiększenie wartości zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach projektu „Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie – Zdroju” do kwoty 449.186 zł i zmianie nazwy zadania na „Budowa placu zabaw, budowa boiska sportowego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu „Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie oraz Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie – Zdroju”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 
Pani I.Biernacik poinformowała, że planowane dochody zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł. Jest to związane z brakiem refundacji z tytułu realizacji projektów realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej. Chodzi o trzy duże projekty inwestycyjne tj. projekt „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” (projekt już zakończony), „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim  - etap II” (projekt już zakończony) oraz „Segregacją odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój – Nachod” – projekt w trakcie realizacji. Prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania w roku bieżącym jest bardzo małe. Na realizację tych projektów gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy, w tej chwili zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego, żeby te wydatki w tym roku sfinansować. Jeżeli chodzi o plan wydatków to zostaje on na niezmienionym poziomie, natomiast zmiany polegają na zwiększeniu wydatków związanych z opracowaniem projektu rekultywacji wysypiska  o kwotę 15.000 zł i jest to związane z konicznością wykonania dodatkowych badań geologicznych.  Kwotę 30.000 zł przeznacza się na sfinansowanie dokumentacji wykonanej podczas prac projektowych związanych z rewitalizacją ul. Tkackiej i fabrycznej, które nie stanowią kosztów kwalifikowanych. W dziale 801 zwiększa się o 2.300 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przedszkole bez granic – współpraca Przedszkola w Hronowie oraz zespołu Przedszkolno – Żłobkowego w Kudowie-Zdroju”  - w tym 2.000 zł na przygotowanie dokumentacji wykonawczej i budowlanej boiska przy ul. Buczka 9 oraz 300 zł na koszty delegacji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pomostowego)
Pani I.Biernacik poinformowała, że zachodzi koniczność zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego (pomostowego) w Kwocie 3.000.00 zł. gmina realizuje następujące projektu inwestycyjne i do dnia 30.09.2009 r. poniosła następujące wydatki
- „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim”  - 2.168.722,04 zł
- „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II” 2.737,82 zł
- „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod” – 88.893,08 zł. Razem jest to kwota 2 260.352,94 zł. Przewidywane wykonanie na 31.12.2009 r. jest to kwota 4.403.466 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 3.742.946 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na refundację poniesionych przez gminę wydatków oraz zapłacenie faktur związanych z realizacją w/w projektów. Spłata kredytu następować będzie sukcesywnie po otrzymaniu środków pochodzących z refundacji ze środków Unii Europejskiej, nie później niż do 30 września  2010 roku. Wybór banku zostanie dokonany zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podpisania umowy z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pomostowego) została podjęta jednogłośnie.
 
- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wycofania (umorzenia) udziałów w spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że podjęcie tej uchwały jest konieczne, aby uzyskać możliwość pozyskania środków finansowych bezpośrednio z zysków po to, aby pomóc budżetowi gminy w sfinansowaniu części kosztów związanych  z realizacją projektów realizowanych przez gminę i pomocy w spłacie zadłużeń wynikających z budowy basenu. W 2007 r. gmina prowadziła procedurę związaną ze zbyciem udziałów w spółce, nie przyniosło to jednak spodziewanych efektów. Znając sytuacje na rynku można przewidzieć, że w najbliższym czasie jest to zadanie nie do zrealizowania, wobec tego jedyną formą prawną pozyskania środków ze spółki jest umorzenie (wycofanie) udziałów.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wycofania (umorzenia) udziałów w spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że na terenie gminy działa jedna szkoła społeczna, która prowadzi dwa rodzaje placówek oświatowych. Pierwszą jest niepubliczne przedszkole, drugą niepubliczną szkołę podstawową i gimnazjum. Do tej pory funkcjonował dwie uchwały – jedna, która regulowała dotowanie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz druga, która regulowała dotowanie niepublicznego przedszkola. W związku z tym, ze w kwietniu tego roku zmieniła  się ustawa o systemie oświaty, która zmieniła także sposób rozliczania dotacji oraz jej kontroli zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w uchwale tj. ustalenia nowych zasad dotowania. Projekt uchwały dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy na rzecz przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące samorządami terytorialnymi. Uchwała reguluje dotowanie wszystkich form oświatowych, które funkcjonują lub mogą funkcjonować na terenie gminy. W związku z tym uchwal ta jest bardzo rozbudowana. Jeżeli chodzi o wysokość dotacji to ona nie ulega zmianie. Zmianie ulega sposób rozliczania dotacji – do tej pory było to tzw. rozliczanie uczniem, czyli ilość uczniów razy kwota dotacji, natomiast w tej chwili ustawodawca wprowadził zasadę końcowego  rozliczania tzw. wydatkami bieżącymi czyli w całości dotacja, która jest otrzymywana z budżetu gminy musi być rozliczona na wydatki bieżące i nie może przechodzić   z roku na rok, czyli kwota nie wydatkowana do końca roku podlega zwrotowi do budżetu gminy. Druga istotna zmiana, która została wprowadzona dotyczy możliwości przeprowadzania kontroli w placówkach niepublicznych. Do tej pory gmina takiej możliwości nie miała.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010-2013”
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że pismem  z 20.08.2009 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 zaleciła gminom dokonanie w uchwałach rady zapis  na mocy, którego Burmistrz Miasta mógłby dokonywać zmian w LPR bez ograniczeń, bez konieczności zatwierdzania wprowadzonych zmian przez Radę Miejską.  Służby pana wojewody przyjrzały się tej propozycji i stwierdziły, ze nie ma podstaw prawnych ku temu, aby Rada takie kompetencje przekazała Burmistrzowi, stąd też pismo  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z prośbą o wycofanie się z tego zapisu.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010-2013”została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że jest to  już kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zbudowanej na cele mieszkaniowe. Do Rady Miejskiej należy decyzja o udzieleniu bonifikaty. Projekt uchwał omawiany był na posiedzeniach Komisji.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że działka nr 251 (AM-10) o pow.460m2, położona w obrębie Słone, gmina Kudowa - Zdrój stanowi drogę gminną. Jest to droga urządzona geodezyjnie,  nie urządzona w terenie. Przedmiotowa droga położona jest między nieruchomościami gminnymi. Likwidacja w/w drogi pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenów będących własnością gminy Kudowa - Zdrój a jednocześnie nie naruszy interesów innych podmiotów w zakresie dojazdu do ich nieruchomości.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa 
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że Park Narodowy Gór Stołowych zamierza na tej nieruchomości realizować swoje cele statutowe. Oznaczenie funkcji podstawowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki to RL - lasy. Jedyną drogą przekazania tej nieruchomości na rzecz PNGS  jest dokonanie w pierwszej kolejności darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Po dokonaniu darowizny nieruchomość  będzie przekazana w trwały zarząd  Parkowi narodowemu Gór Stołowych.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie.


 Ad.2)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dostawy samochodów ciężarowych z zabudową specjalistyczną o DMC 3500kg – czy chodzi o 2 samochody czy o jeden. Ponadto zwrócił się z prośbą o  podanie informacji na temat konfliktu interesów dot. działki nr 308/3 obręb Czermna (dwóch chętnych ubiegających się o tę samą działkę).
Burmistrz Miasta wyjaśnił,  sprawa dotyczy zakupu jednego samochodu. Przetarg został rozstrzygnięty,  samochód jest na bazie MZUP-u. Jest to samochód, który będzie służył jako samochód specjalistyczny dla workowego systemu segregacji odpadów komunalnych.
 Jeżeli chodzi o działkę nr 308/3 obręb Czermna i konflikt interesów, Burmistrz stwierdził, że cieszy się, że w końcu jest dwóch chętnych na dzierżawę jednej działki. Jeden z nich prowadzi gospodarstwo ekologiczne, chce się rozwijać i nigdy nie był dzierżawcą tej nieruchomości, natomiast drugi chętny chce przedłużyć umowę dzierżawy i pewnie miał świadomość, że jest próba zawładnięcia tą działką przez kogoś innego i dlatego tak wcześnie napisał podanie o przedłużenie umowy. Burmistrz stwierdził, że nie będzie innego wyjścia jak ogłoszenie  przetargu nieograniczonego na wysokość czynszu dzierżawnego.
Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)


Przewodniczący Rady odczytał  apel Starosty Kłodzkiego skierowany  do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie wstrzymania likwidacji połączeń kolejowych objętych porozumieniem „Deklaracja Sudecka – Pociągiem w Sudety”.
Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższe sesje planowane są w następujących terminach: 18 listopada (uchwały podatkowe i statut uzdrowiska) i 30 listopada – sport dzieci i młodzieży.
Radny W.Gucz poinformował, że na parkingu przy sklepie Spar na terenie gminy rośnie potężny kasztanowiec. Radny stwierdził, że pani A.Potoczna występowała do GS z pismem o dokonanie cięć sanitarnych, które jednak nie zostały wykonane. Radny zwrócił się z prośbą, aby kolejny raz wystąpić do GS w sprawie dokonania cięć sanitarnych.
Radna G.Janiszewska poinformowała, że nieruchomość przy ul. Zdrojowej 42 została sprzedana po obrysie. Właściciele mieszkań w tej nieruchomości chcą dokupić teren położony wokół tej nieruchomości, w związku z tym zwróciła się z pytaniem jaka jest możliwość i czy w ogóle jest taka możliwość.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeśli chodzi o kasztanowiec to niema problemu, żeby sprawę załatwić. Jeśli chodzi o pytanie radnej G.Janiszewskiej Burmistrz przypomniał radnym, że kilka miesięcy temu wykonano ogromna pracę polegająca m.in. na wydzieleniu gruntów, które mogły być sprzedane wspólnotom mieszkaniowym. Ustalono, że wspólnoty otrzymają 99% bonifikaty. Jednak  żadna ze wspólnot nie wyraziła chęci zakupu, ponieważ wiązało się to z ponoszeniem kosztów utrzymania tych gruntów. Burmistrz poinformował, że wspólnota przy ul. Zdrojowej 42 musi zwrócić się do gminy z wnioskiem o sprzedaż gruntu.
Burmistrz Miasta poinformował, że podpisana została umowa na dotację na  ostatni etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego. W latach 2010 – 2011 zadanie to zostanie zakończone.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. nowej karetki pogotowia w Kudowie-Zdroju.
Burmistrz Miasta poinformował, że udało się pozyskać nowy samochód, który jest bardzo dobrze wyposażony i dostosowany do naszego terenu. Jest to samochód z napędem na cztery koła.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania pracownikom Urzędu oraz panu Wojciechowi Jesionowskiemu, panu Stanisławowi Zając, panu Janowi Kandeferowi i panu Henrykowi Fugowskimu za pomoc w usuwaniu skutków ataku zimy, który miał miejsce 2 tygodnie temu.
Radna Ł.Rachuba zwróciła się z prośbą o przybliżenie problemów jakie zgłaszali mieszkańcy podczas spotkań, które odbyły się w okręgach wyborczych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zainteresowanie jak co roku było różne. Mniejsze jak zawsze było w centrum miasta a na obrzeżach większe.
Burmistrz Miasta poinformował, że radni otrzymają na piśmie wnioski, które zostały zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych okręgów wyborczych. Burmistrz stwierdził, że w miejscach gdzie jest najwięcej budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.  zgłaszano wiele krytycznych uwag dot. kontaktów z mieszkańcami. Mieszkańcy narzekali na źle funkcjonująca telewizję TeleŻet i tą sprawą trzeba się zająć.  Zwracano uwagę i starać się o to, aby wszyscy mieszkańcy mieli podpisane umowy na wywóz nieczystości. Ze zgłoszonych wniosków wynika, że należy się zastanowić nad tabelą zniżek i zwyżek jeśli chodzi o czynsze za mieszkania komunalne. Należy zastanowić się w jaki sposób można dokonać korekty tych tabel w niektórych częściach miasta. Ważną rzeczą, na którą ludzie zwracali uwagę to dodatkowe patrole policyjne w okresie letnim wykonywane przez policjantów spoza Kudowy. Mieszkańcy chcieliby, aby takie patrole funkcjonowały przez cały rok. Dla mieszkańców ważną rzeczą jest, aby były to patrole piesze. Ponadto mieszkańcy oczekują, że nadal w takim tempie,  jak to jest w tym roku gmina będzie remontować drogi. Z tego mieszkańcy są bardzo zadowoleni, ponieważ w niektórych miejscach czekali na te remonty 30 - 40 lat. Bardzo dużo dyskutowano na temat bezpieczeństwa w mieście, jest to dla mieszkańców bardzo ważna sprawa, na temat porządków. Mieszkańców Brzozowia interesuje, czy dostaną wodę z sieci miejskiej, czy będą mogli się podłączyć do kanalizacji ogólnej dla wszystkich. Mieszkańcy zwracali również uwagę na fakt wyrzucania śmieci do strumyków. Dotyczy to przede wszystkim Brzozowia i Czermnej. 
Radna G.Janiszewska w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych zwróciła się z pytaniem czy zostanie naprawiona droga na cmentarz komunalny, ponieważ są tam duże dziury i błoto.
Pan B.Chmielewski – dyrektor Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej poinformował, że droga ta została już wyrównana.
Radna Z.Wolińska zwróciła się z pytaniem, czy byłaby możliwość wybudowania, zamontowania szaletu przy przystanku PKS przy ul. 1 Maja.
Burmistrz Miasta stwierdził, że generalnie mówi się o tym, że w mieście jest za mało szaletów. Zwrócił się do radnych z prośbą o przedstawienie propozycji jak ten problem rozwiązać i skąd znaleźć na to pieniądze,  ponieważ nie ma  na to pomysłu.
Radny M.Oleśko stwierdził, że w okolicy PKS-u jest spora ilość restauracji i tam można skorzystać z toalety. Można też rozważyć możliwość ustawienia toalety typu toy-toy na parkingu przy ul. Okrzei.
Burmistrz Miasta stwierdził, że oczekuje na propozycje od radnych. Stwierdził również, że   to nie jest tylko sprawa postawienia toalety, to jest przede wszystkim sprawa utrzymania tej toalety, bo to kosztuje ogromne pieniądze. Może należałoby przeprowadzić rozmowę z gospodarzem, który prowadzi parking koło basenu. Być może ustawienie tam toalety byłoby jakimś rozwiązanie tego problemu.
Radna T.Żulińska zwróciła się z prośbą do dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej o większy nadzór nad pracownikami wywożącymi śmieci z tzw. wystawek, ponieważ przez Słone jechał traktor, nie miał zadołowanej pełnej przyczepy i pomijali miejsca, gdzie ludzie wystawili rzeczy do wywiezienia. 
Dyrektor MZUP poinformowała, że zostanie to sprawdzone, a jeżeli coś nie zostało wywiezione to zostanie to zabrane.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z wnioskiem o zamontowanie w kaplicy na cmentarzu komunalnym głośników na zewnątrz, ponieważ ludzie stojący na zewnątrz nic nie słyszą.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to bardzo zasadne i należy to zrobić. Ponadto zwrócił się z prośbą, aby w sobotę i niedzielę cały czas była czynna ogólnodostępna toaleta.
Radna T.Żulińska stwierdziła, że jej zdaniem toalety przy cmentarzu komunalnym nie powinny być bezpłatne.
Burmistrz Miasta stwierdził, że MZUP jeszcze nie wystąpił z taką propozycją. Jeżeli wystąpi zostanie to przeanalizowane.
Radna Ł.Rachuba poinformowała, że w lesie  na ul. Słonecznej (droga do Jerzykowic) leżą worki pełne śmieci. Jest to miejsce gdzie na spacery chodzi wielu mieszkańców oraz kuracjusz, w  związku z tym zwróciła się z prośbą o posprzątanie tego bałaganu.
Dyrektor MZUP stwierdził, że zostanie to posprzątane.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIII/09 z dnia 30 października 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2010 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż