Protokół nr XLII/09 z dnia 07 października 2009 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XLII/09
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 07 października  2009 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  1300

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  1410

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                     - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytał porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2009,
- zmiany uchwały nr XXXIX/284/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Wolne wnioski – zapytania.


Burmistrz Miasta poinformował, że zwołanie sesji spowodowane jest koniecznością dokonania zmian w budżecie gminy oraz zmian zapisów w uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmian w budżecie to podyktowane jest to tym, że decyzją – uchwałą Semiku województwa dolnośląskiego przyznano gminie 80.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, która znajduje się w krajowym systemie ratownictwa pożarowego. Ponadto gmina ma promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 40.000 zł. Środki te trzeba przyjąć do budżetu gminy. jeżeli chodzi o druga uchwałę to jest to niewielka zmiana dotycząca warunków zabezpieczenia kredytu.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2009
Pani I.Biernacik poinformowała, że w związku z tym, że został ogłoszony przetarg na wyłonienie dostawcy samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży pożarnej w Czermnej i wcześniejszym złożeniem wniosku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej i przyznania gminie tej pomocy w kwocie 80.000 zł zachodzi potrzeba ujęcia tych środków w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Oferta, która została złożona opiewa na kwotę 190.000 zł , tak więc brakuje jeszcze 5.000 zł, które planuje się pokryć częściowo ze zmniejszonego planu na zakup materiałów na Ochotnicze Straże Pożarne i częściowo z rozwiązanej dotacji celowej. Ponadto w dziale 801 zwiększa się dochody Zespołu Szkół Publicznych o kwotę 33.320 zł z tytułu odpłatności grup kolonijnych, natomiast plan dochodów Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego zwiększa się o kwotę 781 zł i są to dochody uzyskane z odszkodowania PZU. Dokonuje się również przeniesienia planowanych dochodów z rozdziału 80195 do prawidłowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. rozdziału 80101 i 8010.
Po stronie wydatków w dziale 754 o 85.000 zł zwiększa się plan wydatków na zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego dla OSP w Kudowie-Czermnej w tym 80.000 zł dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego, 2.200 zł środki własne, 2.800 zł środki z rozwiązanej rezerwy celowej. Zwiększenia planu dokonuje się do wysokości złożonej w przetargu oferty. W dziale 758 rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 11.000 zł utworzona na finansowanie zadań własnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przeznaczając środki na:
- zwiększone koszty zatrudnienia trenera środowiskowego – 8.200 zł
- zwiększone koszty zakupu samochodu ratownictwa technicznego – 2.800 zł
W dziale 801  plan wydatków w Zespole Szkół Publicznych zwiększa się o kwotę 33.320 zł, a plan wydatków w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym zwiększa się o 781 zł. Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Publicznych to środki te zostaną przeznaczone  na przeprowadzenie remontu Sali gimnastycznej, natomiast w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym wypracowane środki przeznacza się na przystosowanie pomieszczeń Harcówki na potrzeby Zespołu. w związku z przystosowaniem pomieszczeń harcówki na potrzeby przedszkola. Dokonuje się przeniesienia  wydatków  między rozdziałami tak jak przy dochodach.
W dziale 926 –plan wydatków zwiększa się o 8.200 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych do obsługi boiska sportowego „Orlik” oraz przedłużeniem umowy dla trenera środowiskowego.
Następne zmiany dotyczą:
- wykazu zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2009 roku – w  planie wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany: zwiększono wydatki na zadanie pn. „Zakup samochodu ratownictwa  technicznego dla OSP Czermna” o 85.000 zł,
- wykaz zadań remontowych przewidzianych do wykonania w 2009 roku, w planie wydatków remontowych wprowadzono następujące zmiany: wprowadzono zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych” –  kwota 24.220 zł.
- przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - zmiany dotyczą wprowadzenia wydatków na likwidację dzikich wysypisk  o 5.000 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków inwestycyjnych na zakup elementów małej architektury. Planowany stan funduszu na koniec roku pozostaje bez zmian.
Radny W.Gucz stwierdził, że w dziale 758 oraz w dziale 926 zapisana jest kwota 8.200 zł przeznaczona na zwiększenie kosztów zatrudnienia trenera środowiskowego. Czy to jest ta sama kwota. Radny przypomniał zebranym, że rok temu odbył się pierwszy turniej siatkówki o puchar Burmistrza Miasta. W ubiegłym tygodniu odbył się drugi taki turniej, w którym udział wzięło osiem drużyn. Z przykrością należy stwierdzić, że nie uświadczył na sali nauczycieli wychowania fizycznego z naszych szkół.  Radny zwrócił się z pytaniem co w tym czasie robił trener, czy trenera już nic nie interesuje, czy wszystko musi być za pieniądze. Należy stwierdzić bark zaangażowania. O tym mówił jakiś czas temu Burmistrz, kiedy był organizowany bieg i dzieci spoza Kudowy odbierały nagrody, bo dzieci kudowskich szkół nie było. Jeżeli ktoś nie chce czegoś robić to po co obciążać obowiązkami. Mamy animatora sportu, mamy trenera sportu, ale tego trenera nie widać.
Burmistrz Miasta stwierdził, że chyba rozmowa toczy się o dwóch różnych sprawach. Jeżeli chodzi o koordynatora sportu, o czym mówiła pani Skarbnik, to chodzi  przede wszystkim o obsługę Orlika. Na Orliku zrobiono kolejną nową rzecz, a mianowicie od kilku dni funkcjonuje Akademia Orlika 2012. Odbyło się spotkanie z rodzicami, zaczęły trenować dzieci z klas I – III.  Pierwszej grupie w zajęciach wzięło udział 22 dzieci (I klasy i część klas II), druga grupa – 12 dzieci (część klasy II i klasy III). Jeżeli chodzi o zajęcia i osoby, które te zajęcia prowadzą to w tej chwili zatrudnione są trzy osoby. Po pierwszej jest kontrakt  z Urzędem Marszałkowskim i federacją Sportu na zatrudnienie animatora sportu, w tym przypadku 50% wynagrodzenia ponosi gmina a 50% Federacja Sportu finansowana z budżetu Urzędu marszałkowskiego. Zatrudniony jest również pracownik w ramach pac interwencyjnych oraz pracownik w ramach stażu pracy.  Oprócz tego do dyspozycji gminy zatrudniony jest koordynator ds. sportu. Natomiast jeśli chodzi o sprawę, o której mówił  radny W.Gucz tj. zainteresowanie sportem Burmistrz stwierdził, ze Komisja Oświaty  powinna zająć się tym tematem, ponieważ to nie może być tak, ze nasza działalność polega tylko na tym, żeby wydawać pieniądze i wręczać stypendia. Komisja Oświaty powinna się temu przyjrzeć  i rozmawiać na ten tema, ponieważ już niebawem odbędzie się sesja Rady Miejskiej poświęcona sportowi dzieci i młodzieży. Jest to bardzo ważna sprawa. Burmistrz stwierdził, ze bardzo ubolewa nad tym, ze za każdą czynność pewna grupa zawodowa musi być wynagradzana. Dlatego też uważa, ze należałoby powołać jedną organizacje – może wyłączając z tego jedną czy dwie sekcje, które działają zupełnie inaczej np. sekcja pływacka, którą w znaczący sposób dofinansowują rodzice.  Burmistrz uważa, ze to nowe stowarzyszenie powinno zacząć działać od 1 stycznia przyszłego roku, ponieważ większość obowiązkowych czynności związanych z funkcjonowanie klubów sportowych jest powielana tj. posiadanie własnego konta, obsługa konta itd. Z kontroli przeprowadzonej przez panią Skarbnik wynika, że we wszystkich uczniowskich klubach sportowych ta jedna pozycja się powtarza i wynosi to około 200 zł. zainteresowanie zajęciami poza lekcyjnymi przez nauczycieli, dla których stworzono naprawdę ogromną bazę jest niewielkie i mówienie, że coś jest przeszkodą jest dużym nieporozumieniem. Dzisiaj wszyscy mają możliwości we wszystkich dyscyplinach sportu. Przed planowana sesja należy ocenić możliwości na prowadzenie zajęć i ocenić je  w sposób zdecydowany i taki, z którego powinno wynikać czego jeszcze brakuje w Kudowie, żeby zajęcia z dziećmi i młodzieżą były prowadzone na zasadach, które sprawią, ze młodzież będzie brała udział w różnego rodzaju zawodach sportowych.
Jeżeli chodzi o tegoroczny turniej, o którym mówił radny W.Gucz to należy stwierdzić, że odbył się on dzięki dużemu zaangażowaniu pana B.Buksaka, pani Ł.Rachuby i referatu Kultury, Sportu i Promocji. To właśnie oni zorganizowali i obsłużyli tę imprezę.
I.Biernacik – skarbnik gminy stwierdziła, ze rozumie co wzbudziło zastrzeżenia radnego W.Gucza i wyjaśniła, ze jeżeli chodzi o kwotę 8.200 zł to na przedłużenie umowy z koordynatorem sportu jest kwota około 2.000 zł, natomiast reszta to są koszty związane z pokryciem kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego. Czyli kwota 8.200 zł nie jest w całości przeznaczona na zwiększone koszty zatrudnienia trenera środowiskowego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa Zdrój na rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/284/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pani I. Biernacik poinformowała, że 22.07.2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. W przedmiotowej uchwale znajdował się zapis mówiący, że okres na który ustala się zabezpieczenie obejmuje okres spłaty kredytu tj. lata 2011 – 2014. W momencie kiedy został ogłoszony przetarg  jeden z banków zwrócił uwagę na to, ze zabezpieczenie kredytu powinno być ustanowione na cały okres kredytowania tj. od momentu zaciągnięcia kredytu do momentu jego spłaty. W związku z tym, że jest słuszna  uwaga zachodzi potrzeba podjęcia w/w uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/284/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

Przewodniczący  Rady stwierdził, ze dobrze, że ta sesja, która odbędzie się pod koniec października będzie poświęcona sportowi, ponieważ jest to rzecz, o której warto rozmawiać.
Zwrócił się  z prośbą do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o jej przygotowanie.
Rozpoczęły się spotkania w okręgach wyborczych i w związku z tym Przewodniczący rady zwrócił się do radnych z prośbą,  żeby brali w nich udział.
Burmistrz Miasta zaprosił radnych, członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na spotkanie z okazji Dnia Edukacji narodowej, które odbędzie się 13.10.2009 r. o godz. 1400 w Sali Lustrzanej Sanatorium Polonia.
Radny W.Gucz poinformował, ze w ramach prac Komisji Spraw Społecznych odwiedzili Zespół Przedszkolno – Żłobkowy i wyremontowane pomieszczenia przy ul. Poznańskiej. Radny stwierdził, że jego zdaniem szkoda tego pomieszczenia. W soboty odbywają się tam zajęcia osób niepełnosprawnych prowadzone przez panią G.Janiszewską i zespół ludzi działających w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Tam wjeżdżają wózki, a koszt remontu był duży. Radny zwrócił się z pytaniem, czy nie można by było przenieść tych zajęć do pomieszczeń w tej chwili remontowanych dla grup AA. Wiadomo, że przy zajęciach tego typu coś może zostać zabrudzone np. farbami, a szkoda by było gdyby tak pięknie wyremontowane  pomieszczenie było w sposób niezamierzony poplamione czy zniszczone.
Radna G.Janiszewska poinformowała, że zajęcia osób niepełnosprawnych odbywają się  raz w tygodniu. W pomieszczeniu, które ma do dyspozycji znajdują się stoły, na których niepełnosprawni pracują w soboty. Te stoły są wynoszone w miejsce, w którym jest obecnie grupa przedszkolna. Grupa przedszkolna kończąc zajęcia zwija dywany, stoliki ustawione są pod oknem i nie są ruszane przez osoby uczestniczące w sobotnich zajęciach. Niepełnosprawni nie korzystają z żadnych sprzętów czy mebli należących do przedszkola. Radna stwierdziła, że według niej nie ma ta żadnego zagrożenia. Ponadto poinformował, że przeprowadziła rozmowę z dyrektorem Zespołu Przedszkolno –Żłobkowego i umówiła się, że jeżeli coś będzie nie tak zrobione ze strony SPON to będzie to na bieżąco wyjaśniane. W każdą sobotę przed rozpoczęciem zajęć podopieczni są uczulani na to żeby żadnych zniszczeń nie było. Podopiecznym, bardzo podobają się odnowione pomieszczenia, nie są to osoby, które chciałyby cokolwiek zdewastować. Są tam osoby dorosłe i opiekunowie.
Radna H.Szafrańska stwierdziła, że nawet jeśliby  się przeniosło te zajęcia na drugą stronę to te dzieci i tak musiałyby chodzić do toalet przez pomieszczenie gdzie odbywają się zajęcia z przedszkolakami.
Burmistrz Miasta stwierdził, że z wszelkimi decyzjami dot. pomieszczeń Harcówki należy zaczekać do czasu zakończenia remontu. Ponadto poinformował, że zapoznał się z wnioskami Komisji Spraw Społecznych, które zostały mu przekazane po wizycie w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym. Wnioski te są bardzo poważne jeśli chodzi o wydatki finansowe. Jest to kilkadziesiąt tysięcy, które trzeba wydać, a których nie ma w budżecie. Stwierdził, że jedno jest pewne – na dzisiaj ważniejsza jest budowa nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi niż budowa nowej hali sportowej. Rozpoczęto pewne działania, pani sekretarz zaprasza na rozmowy właścicieli działki, która jest obok obecnego kompleksu przy Zespole  Szkół Publicznych, ponieważ tam byłby  najlepsza lokalizacja dla nowego przedszkola.

Ponadto Burmistrz Miasta złożył gorące podziękowania dla Zespołu Szkół Publicznych, pracowników zatrudnionych na Orliku oraz pani Ł.Rachuby za wzorowy porządek, za znakomicie ułożony harmonogram, za to, ze każde dziecko, które jest na Orliku ma piłkę.
Radna Ł.Rachuba poinformowała zebranych, że Kudowa zostanie przyjęta do Akademii Orlika w tym roku. W związku z tym dzieci uczestniczące w zajęciach dostaną stroje sportowe. Do tej pory w Akademii Orlika są miasta Łódź, Wrocław, Rumia, Dzierżoniów, Oława.  Radna stwierdziła, ze w Kudowie jest bardzo wiele imprez sportowych, dużo się dzieje, natomiast prawdą jest, ze nie wszyscy na te imprezy przychodzą.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie należy się tym przejmować i nadal należy organizować różnego rodzaju imprezy sportowe, ponieważ wcześniej czy później przyniesie to efekty i to jest najistotniejsze.
Radna Ł.Rachuba zwróciła się z pytaniem do pani sekretarz, czy mogłaby przybliżyć radnym, sprawę związaną ze zmianą technologii uzdatniania wody na basenie, czy w związku z tym wzrosną ceny biletów.
B.Kopeć – sekretarz gminy poinformował, że na koniec listopada br. solanka zacznie funkcjonować, pan prezes J,Król podpisał umowę o dofinansowanie tego zadania i rozstrzygnął przetarg. Firma, która przetarg wygrała już przygotowuje się do zmiany tej technologii. To przedsięwzięcie spółka postara się zrobić na tzw. ruchu, chociaż nie wyklucza się, że trzeba będzie zamknąć basen na jeden weekend. Do 25 listopada pan prezes zamierza zakończyć to zadanie inwestycyjne, ponieważ, chce jak najszybciej wystąpić z wnioskiem o płatność. Natomiast jeżeli chodzi o ceny biletów wstępu na basen na razie nikt nie rozważa takiej ewentualności, żeby w związku ze zmianą technologii zmieniły się ceny biletów.
Radna Ł.Rachuba w imieniu Kudowskiej Kliki, dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój oraz rodziny Teresy Karch zaprosiła zebranych na odsłonięcia tablicy pamiątkowej , które odbedzie się 23.10.2009 r. o godz. 1430. Będzie to odsłonięcie tablicy pamiątkowej a jednocześnie nadanie gabinetowi  pedagoga imienia Teresy Karch.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z pytaniem, dlaczego w gazecie Gmin nie ukazują się ogłoszenia o przetargach.
Burmistrz Miasta poinformował, ze podjęto decyzję, ze gmina nie będzie zamieszczała w Nowej Gazecie Gmin tego typu ogłoszeń, ponieważ nie było z tego wielkich efektów.
Radna Ł.Rachuba poinformowała, że na spotkaniu z rodzicami dzieci, które uczęszczają na zajęcia na Orliku jeden z rodziców zwrócił uwagę na problem dot. braku tablicy ogłoszeń na Górnej Kudowie.
Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o dokładne wskazanie miejsca gdzie brakuje takiej tablicy. Jeżeli faktycznie tak jest to tablica zostanie ustawiona.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLII/09 z dnia 07 października 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2009 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż