Kierunki podejmowanych działań w zakresie ochrony

Utrzymanie statusu uzdrowiskowego Kudowy Zdroju wymagało rozwiązania wielu problemów ekologicznych. Zagospodarowanie terenu oraz zasady korzystania z zasobów środowiska podporządkowane zostały podstawowemu celowi, jakim jest ochrona istniejących walorów przyrodniczych. Kudowa jako Uzdrowisko jest w szczególnej sytuacji, różniącej go od innych uzdrowisk. Mając na znacznej długości granicę z Republiką Czeską oraz obszar, który w ponad 70% znajduje się pod wpływem Parku Narodowego Gór Stołowych, ma nałożone szczególne obowiązki w zakresie czystości wód i ochrony atmosfery. Dlatego też podejmowane w Kudowie Zdroju działania, zbieżne są z zasadami Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej oraz listami przedsięwzięć priorytetowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzisiaj, Kudowa Zdrój jest nowoczesnym miastem, szczycącym się czystym środowiskiem oraz dysponującym dobrze przygotowanymi terenami pod inwestycje, w pełni wyposażonymi w niezbędną infrastrukturę techniczną dla nowo uruchomianych przedsięwzięć gospodarczych.

Działania zrealizowane na rzecz ochrony środowiska

OCHRONA CZYSTOŚCI WÓD

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w dziedzinie ekologii zrealizowanym przez naszą gminę była „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdroju”, nowoczesnego obiektu, który dzięki zastosowanej technologii osiąga parametry niższe niż wymagane w Unii Europejskiej. Jej realizacja była możliwa tylko dzięki decydującej pomocy finansowej Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonano również ok.10 km sieci wodno - kanalizacyjnych na obszarze miasta oraz w rejonie Przejścia Granicznego. Wybudowany został zbiornik wody pitnej w Darnkowie o pojemności 100 tyś. m3.ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

W okresie kilku ostatnich lat zmodernizowane zostało 139 kotłowni węglowych na gazowe o łącznej mocy 19,3MW (z tym 36 kotłowni w budynkach użyteczności publicznej oraz 128 mieszkań w 16 budynkach na osiedlu przy ul. Tkackiej) oraz ułożono ok. 3000 mb sieci gazowej średniego ciśnienia.

Zrealizowano trzyletni program „Likwidacji niskiej emisji w Kudowie Zdroju” współfinansowany przez fundację Ekofundusz i WFOŚiGW. W roku 2000 zakończono realizacje gminnego zakresu ww. programu, na który łącznie wydatkowano 6 282,5 tys. zł.

Udział FUNDUSZY

EKOFUNDUSZ

WFOŚ iGW

2 639,0 tys. zł

135,0 tys. zł


Obecnie na terenie Kudowy Zdroju nie ma budynku komunalnego, który byłby opalany nieekologicznym paliwem.WDRAŻANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

W lipcu 2002r. oddano do eksploatacji Aqua Park „Wodny Świat”, w którym wykorzystuje się odnawialne źródła energii. Układ cieplny stanowią tu: kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 300 m2, pompa ciepła odzyskująca energię z wentylacji i klimatyzacji oraz pompa ciepła odzyskująca energię z wymiany wody basenowej.

Na terenie basenu zainstalowano tablicę świetlną pokazującą udział poszczególnych elementów systemu w produkcji energii cieplnej oraz uzyskany efekt ekologiczny.
Tablica pełni funkcję dydaktyczną i ma na celu popularyzację stosowania układów zaopatrzenia w ciepło za pomocą odnawialnych źródeł energii.


Kolektory słoneczne na ścinanie i dachu budynku basenu sportowo-rehabilitacyjnego ”Wodny Świat”

EDUKACJA EKOLOGICZNA

W ramach edukacji ekologicznej w Kudowie Zdroju wśród dzieci z kudowskich przedszkoli i młodszych klas szkolnych zostały przeprowadzone  warsztaty ekologiczne, gdzie poprzez zabawę został propagowany ekologiczny model życia, natomiast wśród starszych dzieci i młodzieży zorganizowano wiele zabaw i konkursów: na najlepszą bajkę ekologiczną, na plakat, na najciekawszą fotografię, na hasło antyśmieciowe „RUSZ GŁOWĄ”.
Wszystkie te konkursy organizowane są corocznie od 1997r. w ramach kwietniowego obchodu „Dnia Ziemi”. Od roku 2002 organizowane są konkursy na zbiórkę surowców wtórnych oraz na prace ekologiczne: wykonanie ekologicznej strony internetowej, albumu, Eko-zabawki i EKO-cudaka.

Corocznie od roku 2003 organizowane są warsztaty ekologiczne, na których uczniowie poszerzają swoje zainteresowania i wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska.

Prowadzona edukacja ekologiczna cieszy się stałym zainteresowaniem WFOŚiGW we Wrocławiu, który corocznie przyznaje nam dofinansowanie, dzięki czemu możemy nagrodzić zarówno zwycięskie szkoły jak i wszystkich uczestników.

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych organizuje sesje ekologiczne (także międzynarodowe), na których prezentowane są osiągnięcia uczestników w dziedzinie ekologii.

Zestawienie wyników zbiórki surowców wtórnych przez uczniów kudowskich szkół i przedszkoli w konkursach ekologicznych w latach 2003 - 2006.SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w Kudowie Zdroju od września 1997 r.

Celem wprowadzenia segregacji odpadów komunalnych jest:
 • uporządkowanie gospodarki odpadami
 • wykorzystanie surowców wtórnych 
 • zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku
 • wprowadzenie działań ekologicznych na terenie miasta tj. przyzwyczajanie mieszkańców do racjonalnego (ekologicznego) systemu usuwania odpadów.
Na terenie całego miasta w 156 punktach ustawiono dodatkowo kolorowe pojemniki do gromadzenia: szkła, makulatury, plastiku i ogniw galwanicznych. W roku 2002 wprowadzono system workowy dla odbiorców indywidualnych oraz hoteli, pensjonatów, itp.

Od roku 2003 prowadzona jest wtórna segregacja na składowisku odpadów.

Kudowa Zdrój podjęła trudny temat zagospodarowania odpadów komunalnych i z powodzeniem go prowadzi. Selektywna zbiórka spotkała się z pozytywnym nastawieniem  mieszkańców, którzy poczuwają się do obowiązku rozdzielania śmieci już w gospodarstwach domowych. Powodzenie i efekty selektywnej zbiórki w dużej mierze zależą od świadomości, aktywności i zmiany nawyków społeczeństwa, dlatego też program edukacyjny realizowany jest na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Bardzo aktywnie do programu segregacji włączyła się kudowska młodzież szkolna oraz dzieci ze szkół i przedszkoli, która uczestniczy w warsztatach ekologicznych, grach i konkursach gdzie poprzez zabawę propagowany jest ekologiczny model życia.

Zestawienie zebranych surowców wtórnych w latach 2000 – 2006 przez mieszkańców Kudowy Zdroju.


Kudowa Zdrój jest jedną z najlepiej segregujących gmin na Dolnym Śląsku, o czym świadczy zajęcie III miejsca w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego oraz Fundację” Zielona Akcja.”.

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO

W Kudowie Zdroju została zrealizowana inwestycja polegająca na rewaloryzacji zabytkowego Parku Zdrojowego (etap II) - przestrzeni publicznej będącej zabytkowym układem urbanistycznym i ruralistycznym oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów zabytkowych w zakresie infrastruktury, nawierzchni, małej architektury, zieleni. Położony w centrum Kudowy Zdroju Park Zdrojowy jest obiektem, wpisanym do rejestru zabytków pod poz. 1165 WŁ. z dnia 28.03.1986r. i pozostającym pod nadzorem konserwatora. Działania, przeprowadzane w ramach niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego przywróciły historyczny charakter obiektu, odtwarzając zabytkowy układ urbanistyczny Parku (datowany na drugą dekadę XX wieku) i przyczyniły się do ratowania starego drzewostanu i podniesienia stopnia atrakcyjności przyrodniczej.

Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju obejmuje wszystkie sektory Parku Zdrojowego, z uwzględnieniem odtworzeń historycznych w obszarze zieleni i drzewostanu, małej architektury oraz racjonalizacji rozwiązań systemu oświetlenia, układu komunikacyjnego i stosunków wodnych.

W roku 2002 i 2003 wykonano I etap rewaloryzacji Parku, dotyczący: gospodarki drzewostanem, nasadzeń roślin okrywowych oraz modernizacji alejek parkowych (położenie materiału naturalnego i kostki granitowej o pow. 2729 m2). Ogółem zrewaloryzowano 0,48 ha powierzchni parku w rejonie placu centralnego.

W latach 2004 – 2007 zrealizowano II etap rewaloryzacji, dotyczący pozostałej powierzchni Parku, który objął:

1. Modernizację układu drogowego alejek parkowych (całkowita powierzchnia -16 024 m2) oraz  budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych obejmuje:
 • Nawierzchnie alejek z kostki granitowej i żwirowej–15 379 m2
 • Wymiana nawierzchni szachownicy–165 m2
 • Wymiana nawierzchni schodów–480 m2
 • Wymiana krawężników na obrzeża granitowe–6254 mb
 • Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - 114,98 m2
W ramach modernizacji układu drogowego, prowadzonego zgodnie z wytycznymi konserwatorskim i wykonano: odtworzenie reprezentacyjnego wejścia do parku od strony wschodniej, wymianę istniejących nawierzchni bitumicznych na ekologiczne. Główne ciągi piesze wykonano z kostki granitowej a boczne aleje spacerowe ze specjalnej mieszanki sypkich materiałów żwirowych. Było to rozwiązanie innowacyjne w skali kraju, ponieważ skład mieszanki żwirowej został przebadany w Laboratorium Drogowym Gospodarstwa Pomocniczego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Potwierdzono, iż skład mieszanki, jako naturalnego materiału ekologicznego, jest zgodny z Dyrektywami Unijnymi w zakresie ochrony środowiska. Zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych na terenie całego Parku.

3. Gospodarkę drzewostanem - wycinka drzew oraz zabiegi chirurgii drzew
 • wycinka drzew–55 szt.
 • drzewa objęte zabiegami chirurgii–403 szt.

4. Nasadzenia zieleni:

Całkowita ilość nasadzeń–ok. 98 300
 • bylin–ok. 85 000
 • krzewów liściastych–ok. 9500 szt.
 • krzewów iglastych–ok. 1400 szt.
 • drzew–ok.100 szt.
 • krzewów ozdobnych–ok. 2300 szt.

Istniejący w Parku drzewostan można podzielić na dwie zasadnicze formy szaty roślinnej – leśną i parkową komponowaną. Część nadrzeczna (powyżej potoku płynącego równolegle do Promenady) stanowi olszyna górska nieznacznie odbiegająca od typowego łęgu górskiego. Gatunkami dominującymi w tym drzewostanie są: olsza czarna, szara, jesion, jawor (występują również: wierzby wąskolistne, świerki i klony pospolite). W części parkowej występują gatunki introdukowane m.in.: buki purpurowe, żywotniki, cyprysiki, jałowce, hortensje. Stan zdrowotny drzewostanu oceniono jako dobry.

W ramach zadania w Parku Zdrojowym wykonano zabiegi pilęgnacyjno - chirurgiczne na drzewostanie parkowym oraz dokonano nasadzeń zieleni. Przeprowadzono właściwą pielęgnację oraz prawidłową selekcję drzew. Duża ilość drzew, szczególnie okazów starych i cennych z dendrologicznego punktu widzenia, poddana została prawidłowym zabiegom pielęgnacyjnym (korekta koron, zdjęcie posuszu, wprowadzenie wiązań zapobiegających rozłamowi). Inwestycja nie spowodowała konieczności niszczenia zadrzewień. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie zabiegów chirurgicznych na drzewostanie parkowym, niewątpliwie przyczyniła się do podniesienia jego wartości z dendrologicznego punktu widzenia.

Prace pilęgnacyjno–chirurgiczne przeprowadzono na ponad 500 drzewach parkowych. Dokonano licznych nasadzeń drzew, krzewów i bylin, roślin okrywowych (zapobiegających zmywowi powierzchniowemu), roślin rabatowych.

Został opracowany projekt zieleni, który miał na celu odtworzenie istniejącego układu kompozycyjnego z roślin. Z analizy materiałów ikonograficznych wynika, że cechą wyróżniającą nasz park były rabaty z roślin doniczkowych. Został także odtworzony m.in. układ rabatowy przed Łazienkami CHARLOTTA oraz Ogród Różany zgodnie z zachowanymi materiałami ikonograficznymi. Wzdłuż ścieżki posadzono róże pienne, pnące i bukietowe.

5. Modernizację oświetlenia parku
 • demontaż istniejących elementów oświetlenia–40 szt.,
 • dostawa i montaż elementów oświetleniowych–51 szt.,
 • wymiana kabli–2400 mb,
 • wykonanie tablic sterowniczych i pomiarowych-5 szt.

System oświetlenia parku zaprojektowano na bazie energooszczędnych lamp sodowych, montowanych na stylizowanych elementach metalowych (słupy, girlandy, wysięgniki). Projekt wykonano zgodnie z koncepcją zmiany.

Oświetlenia miasta Kudowa Zdrój – co oprócz walorów estetycznych przyniosło znaczne oszczędności kosztów utrzymania systemu. W ramach inwestycji zostało wymienionych 51 rtęciowych źródeł świetlnych na źródła sodowe. Szafy sterujące zostały wymienione na szafy z centralną redukcją mocy. Spowodowało to oszczędność energii elektrycznej.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW WODNYCH - Czynna ochrona płazów w Górach Stołowych

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie śmiertelności płazów na drodze powiatowej w miejscowości Jeleniów znajdującej się w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych. Jako jedni z nielicznych w kraju wybudowaliśmy pasaże, dzięki którym zlikwidowano wpływ ruchu drogowego na śmiertelność gatunków migrujących na rozród oraz powracających na okres troficzny do różnych ekosystemów Gór Stołowych. Odbudowano miejsca rozrodcze płazów. Niektóre dostosowane zostały do celów edukacyjnych. Zadanie powyższe zrealizowane zostało przy zaangażowaniu i współpracy samorządów na różnym szczeblu (gminne i powiatowy) oraz organizacji pozarządowych, Parku Narodowego i organizacji zagranicznych.

Na szczególne uznanie zasługuje PNGS, który wyszedł z inicjatywą realizacji całego przedsięwzięcia oraz aktywnie uczestniczył we wszystkich prowadzonych pracach. Środki finansowe na w/w zadanie w wysokości 1,4 mln zł pochodziły z Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska, NFOŚiGW, Ekofunduszu, WFOŚiGW oraz partnerów samorządowych (miasto Kudowa Zdrój, gmina Lewin Kłodzki, Starostwo Powiatu Kłodzkiego).

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działania ekologiczne w gminie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.11.2008 17:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:30.01.2009 15:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 66