Zarządzenie  Nr 151/08
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 14 sierpnia 2008 roku


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 198 ust. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), i uchwałą nr XXIV/165/08 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

  

§1.


Przyjmuje się:
1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2008 r. stanowiącą złącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
celem przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

 

§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 151/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.11.2008 09:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.11.2008 10:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 144