Zarządzenie nr 175/07
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju
z dnia 15 listopada 2007 r.


w sprawie:  projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój  na 2008 rok


 Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz.1591  z późn. zm.), w związku z art. 179, 180 i 181 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  zarządzam  co następuje:


§1.


Przyjmuje się projekt budżetu miasta Kudowa-Zdrój  na 2008 rok wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2.


Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§3.


Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego należy przedłożyć w:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
b) Radzie Miejskiej w Kudowie Zdroju  celem podjęcia uchwały budżetowej na 2008 rok.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 175/07.doc

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 175/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.11.2008 09:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.11.2008 10:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 129