Uchwała Nr XVIII/114/07
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 grudnia 2007 roku


w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 165a , art. 166, art. 173 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:


§1.


1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 30.609.408zł z tego :

 • dochody bieżące w kwocie  18.899.865 zł,
 • dochody majątkowe w kwocie 11.709.543 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do uchwały obejmują:

 • dochody własne w wysokości  22.094.130 zł,
 • subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości  5.044.988 zł,
 • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości   2.275.725 zł  i dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 1.194.565 zł.


§2.


1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości  30.372.408 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 4 i 5,  z tego:

 • wydatki bieżące w wysokości 20.020.878 zł, w tym:
 • wydatki na wynagrodzenia  w wysokości  6.239.134 zł
 • pochodne od wynagrodzeń w wysokości  1.105.898 zł ,
 • dotacje z budżetu w wysokości 972.331 zł,
 • wydatki na obsługę długu gminy w wysokości  432.750 zł, 
 • wydatki majątkowe w wysokości 10.351.530 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 10.351.530 zł

2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 14


§3.


1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 237.000 zł przeznacza się  spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.800.000 zł  i rozchody budżetu gminy na kwotę 2.037.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.037.000 zł  finansowane będą:

 • z dochodów gminy  na kwotę 237.000 zł,
 • ze środków  kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań na kwotę 1.800.000 zł,

4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 16.


§4.


1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 195.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 168.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

 • na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  15.000 zł,
 • na realizację zadań własnych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 130.000 zł,
 • na wkład własny do projektów realizowanych przy współudziale środków z UE (zadania remontowe i mikroprojekty) w wysokości 23.000 zł .


§5.


Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.275.725 zł  oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§6.


1.Ustala się  przychody i wydatki zakładu budżetowego – Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej :

 • przychody w wysokości 7.121.200 zł, w tym dotacja celowa z budżetu  w wysokości 100.000 zł,
 • wydatki w wysokości 7.121.200 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów  inwestycji pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego”, realizowanej przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej w wysokości 100.000 zł .


§7.


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • przychody w wysokości 32.000 zł, 
 • wydatki w wysokości 20.200 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9.


§8.


1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 972.331 zł, w tym:

 • dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 456.000 zł,
 • dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  w wysokości 451.505 zł ,
 • dla pozostałych podmiotów należących do sektora finansów publicznych  w wysokości  64.826 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.


§9.


Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wysokości 280.000 zł i wydatki na realizację  zadań określonych w gminnym  programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  w wysokości 280.000 zł ,


§10.


1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z  załącznikiem nr 11.
2.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 12.


§11.


Ustala się limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

 • krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
 • długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.800.000 zł,


§12.


1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

 • z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 • na finansowanie wydatków na  wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku nr 15,
 • na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi  środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określonych w załączniku nr 13 i 14 do uchwały,
 • z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym .

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 • dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach  w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 • przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 • przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Upoważnia się dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej ( zakład budżetowy) do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach  w planie wydatków między paragrafami.


§13.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§14.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Załączniki do uchwały budżetowej.xls

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/114/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:12.11.2008 10:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.11.2008 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 155