Zarządzenie nr  231/09
Burmistrza Miasta w Kudowie-Zdroju
z dnia 13 listopada 2009 r.

 

w sprawie:  projektu uchwały budżetowej gminy Kudowa-Zdrój  na 2010 rok

 


 Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz.1591  z późn. zm.), w związku z art. 180 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku  Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 157, poz. 1240)   zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy  Kudowa-Zdrój  na 2010 rok jak w  załączniku nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego jak w  załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada  się w:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
b) Radzie Miejskiej w Kudowie Zdroju  celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.


§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 231/09
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.11.2009 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.11.2009 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 34