Uchwała Nr XLIII/303/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 października 2009 roku

 

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn, zm) - Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:


Rozdział I

Przepisy ogólne


§1


Niniejsza uchwała reguluje:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój, dla zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie:

a) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli publicznych specjalnych,
b) innych publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy,
c) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
d) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, niepublicznych przedszkoli specjalnych,
e) innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 7 ustawy ,
f) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, za wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
g) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit. f., których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy.
2) wysokość stawek dotacji, w przypadku dotacji dla których ustawa określa stawkę minimalną,
3) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez beneficjentów określonych w pkt 1).


§2

 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.),
2) jednostce - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 1),
3) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój, na zasadach z art. 80 lub art. 90 ustawy i niniejszej uchwały, dotację podmiotową (w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (w tym profilaktyki społecznej),
4) podstawie obliczania dotacji - należy przez to rozumieć stałą kwotę roczną dla obliczania dotacji należnej na jednego ucznia dotowanej jednostki, którą to kwotę odpowiednio stanowią:

a) w przypadku dotacji dla przedszkola publicznego - zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy -wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, a w przypadku niepełnosprawnego ucznia przedszkola publicznego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Kudowa-Zdrój przedszkola samorządowego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przeszkoli publicznych,
b) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej publiczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy - zgodnie z art. 80 ust. 2b ustawy - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Kudowa-Zdrój przedszkola samorządowego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego,
c) w przypadku dotacji dla szkoły publicznej - zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy - wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia tego typu i rodzaju szkoły prowadzonej przez Gminę Kudowa-Zdrój. W przypadku nieprowadzenia przez Gminę Kudowa-Zdrój szkoły danego typu i rodzaju, podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kudowa-Zdrój,
d) w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola - zgodnie z art. 90 ust. 2 b ustawy - wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym, że dla ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczania dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój. W przypadku niefunkcjonowania na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przedszkola publicznego, zgodnie z art. 90 ust. 2 b ustawy, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego;
e) w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy - zgodnie z art. 90 ust 2d ustawy - wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kudowa-Zdrój, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kwotę przewidzianą na ucznia niepełnosprawnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój. W przypadku braku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przedszkola publicznego, podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego;

f) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zgodnie z art.90 ust. 2a ustawy - kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kudowa-Zdrój,
g) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z§ 1 pkt 1 lit g - zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy - kwotę wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych. W przypadku braku na terenie Gminę Kudowa-Zdrój szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego ucznia ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;
5) stawce dotacji - należy przez to rozumieć procent ustalony przez Radę Miejską w niniejszej uchwale, który służy naliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia drogą przemnożenia przez tę wielkość podstawy obliczenia dotacji,
6) dotacji należnej na jednego ucznia - należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczania dotacji, albo w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki ustalaną w wyniku przemnożenia podstawy obliczania dotacji przez stawkę dotacji,
7) dotacji należnej dla jednostki - należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka.


§3

 

Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także przy obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych groszy.

 

Rozdział II

Stawki dotacji

 

§4


Ustala się następujące stawki dotacji:
1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola publicznego z § 1 pkt 1) lit. a. - stawka dotacji wynosi 100 procent,
2) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1)
lit. d. uchwały - stawka dotacji wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,
3) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do publicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1) lit. b. uchwały - stawka dotacji wynosi 100  procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,
4) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1) lit e. uchwały - stawka dotacji wynosi 100 procent kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący,
5) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 2, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1)  lit. d. - stawka dotacji wynosi 75 procent podstawy z § 2 pkt 4 lit. d.,
6) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 3, uczęszczającego do publicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit. b. - stawka dotacji wynosi 50  procent podstawy z § 2 pkt 4 lit. b,
7) na ucznia, innego niż uczeń z pkt 4, uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit. e. - stawka dotacji wynosi 40  procent podstawy z § 2 pkt 4 lit. e,
8) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z § 1 pkt 1 lit. f. uchwały - stawka dotacji wynosi 100  procent podstawy z § 2 pkt 4 lit. f,
9) na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, innej niż szkoła z pkt 8 - stawka dotacji wynosi 50  procent podstawy z § 2 pkt 4 lit.g.


Rozdział III

Ustalanie i przekazywanie dotacji

 

§5

 

1. Po uprawomocnieniu się wydawanej na podstawie art. 58 ustawy decyzji Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój o zezwoleniu na założenie jednostki publicznej - jako publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub publicznej szkoły, celem zaplanowania w budżecie GminyKudowa-Zdrój dotacji należnej dla jednostki w roku, w którym zgodnie z zezwoleniem zostanie uruchomiona jednostka, osoba prowadząca jednostkę w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, występuje do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z wnioskiem o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy, określając we wniosku:
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) Regon jednostki,
4) NIP jednostki,
5) numer i datę wydania decyzji  w sprawie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej,
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów, wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu gminy Kudowa-Zdrój uczęszczających do prowadzonego przedszkola publicznego lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego,
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja,
8) miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność.

2. Po otrzymaniu dotacji na pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania publicznej jednostki, w celu ustalenia kwoty dotacji należnej na każdy kolejny rok kalendarzowy, osoba prowadząca publiczną jednostkę, do dnia 30 września poprzedzającego kolejny rok budżetowy, przedkłada Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju wniosek o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierający dane z ust. 1 pkt 1-7.
3. Przyjmuje się wzór urzędowego formularza wniosku o udzielenie dotacji rocznej dla jednostki publicznej, jak załącznik nr 1.

 

§6

 

1. Warunkiem wypłaty dotacji dla rozpoczynającej działalność niepublicznej jednostki, jako niepublicznego przedszkola, innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego lub niepublicznej szkoły, jest przekazanie do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, przez osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczną jednostkę, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego:
1) dane o organie prowadzącym,
2) typ jednostki,
3) Regon jednostki,
4) NIP jednostki,
5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej,
6) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu gminy Kudowa-Zdrój uczęszczających do prowadzonego przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,
7) nazwę i numer rachunku bankowego jednostki, na rzecz której ma być przekazywana dotacja;
8)miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność według załącznika nr 1 do uchwały.
2. Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę niepubliczną z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój, w kolejnych latach kalendarzowych, jest przekazanie przez osobę prowadzącą niepubliczną jednostkę do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego dane z ust. 1 pkt 1-7, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

 

§7

 

Po otrzymaniu wniosku o udzielanie dotacji rocznej z § 5 i § 6, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje beneficjenta o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia jednostki w roku budżetowym, do dnia 15 grudnia  roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

 

§8

 

1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku z § 5 i § 6.
2. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od beneficjenta o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni i o przewidywanej ilości uczniów na miesiąc kolejny  oraz  rozliczenia wykorzystania przyznawanej dotacji - przekazywanych do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do dnia 10 każdego miesiąca, na urzędowych formularzach stanowiącym załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
3. Aktualną liczbę uczniów w szkole ustala się na podstawie zapisów w księdze uczniów, uwzględniając następujące zasady:
a) uczniowie wpisani do dnia 15 i wypisani po dniu 15 danego miesiąca są wliczani   do aktualnej liczby uczniów za dany miesiąc,
b) uczniowie wypisani do dnia 15 i wpisani po dniu 15 danego miesiąca, nie są wliczani do aktualnej liczby uczniów za dany miesiąc,
c) w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia zakończenia roku szkolnego (okres wakacji), przyjmuje się liczbę uczniów,według stanu na dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku, gdy faktyczna ilość uczniów uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji miesięcznej z ust. 1 i 2, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem § 9 i § 11.


§9

 

1. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego.
2. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia jednostki z ust. 1, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

 

Rozdział IV

Rozliczanie dotacji

 

§ 10

 

1. Kwota dotacji udzielanej w roku kalendarzowym dla jednostki podlega rozliczeniu poprzez:
1) przedstawianie przez osobę prowadzącą jednostkę:

a) informacji o faktycznej ilości uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego -według załącznika nr 2 (weryfikacja kwoty dotacji należnej);
b) informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, w tym o wydatkach na które wykorzystano dotację roczną, składanej do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego (właściwe rozliczenie wykorzystania dotacji)  według wzoru na druku stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
2) ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym,
3) ocenę, czy poniesione wydatki z załącznika nr 3 są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji,
4) ustalenie przypadającej na rzecz Gminy Kudowa-Zdrój należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Gminy Kudowa-Zdrój z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną a dotacją należną na rok kalendarzowy.
2. Informacje z ust. 1 pkt 1 lit a) i b) stanowią podstawę ostatecznego rozliczenia wykorzystania dotacji przekazanej jednostce w roku kalendarzowym.
3.O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój do dnia 1 lutego roku następnego zawiadamia pisemnie osobę prowadzącą jednostkę wraz z określeniem ewentualnych dopłat lub potrąceń.
4. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Kudowa-Zdrój z tytułu wyrównania dotacji należnej jednostce za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni  od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 3.
5. Przed przekazaniem wyrównania dotacji za rok budżetowy, o którym mowa w ust. 4, Burmistrz Miasta  Kudowa-Zdrój  ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, właściwych dla przeznaczenia dotacji.
6. O kwocie dotacji rocznej podlegającej zwrotowi na rzecz Gminy Kudowa-Zdrój, jako dotacji pobranej w wysokości wyższej niż wynikająca z prawidłowych obliczeń lub dotacji niewykorzystanej na wydatki zgodne z przeznaczeniem dotacji, Burmistrz powiadamia osobę prowadzącą jednostkę na zasadach z ust. 3.
7. Zwrot dotacji następuje na rachunek wskazany w piśmie z ust. 3 w terminie nie później niż 14 dni od dnia otrzymania pisma.


§11

 

1. Organ prowadzący jednostkę, która w  roku budżetowym zakończyła działalność, zobowiązany jest w terminie do 15 dnia miesiąca  następującego po miesiącu zakończenia działalności do:
1) przekazania informacji o faktycznej ilości uczniów, którzy uczęszczali do jednostki w ostatnim miesiącu otrzymania raty dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,
2) przekazania informacji o wydatkach bieżących poniesionych ze środków otrzymanej dotacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
1. O wynikach rozliczenia dotacji Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju powiadamia organ prowadzący z ust. 1
do dnia 15  miesiąca następującego po miesiącu złożenia informacji z ust. 1.
2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Kudowa-Zdrój z tytułu wyrównania dotacji należnej przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia z ust. 2.
3. Dopłata do dotacji udzielonej przekazywana jest na rachunek jednostki w terminie do 21 dni od dnia przekazania kompletnej informacji z ust. 1 pkt 1 i 2. Przed przekazaniem wyrównania dotacji należnej Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ocenia, czy wysokość przekazanej kwoty ma pokrycie w wydatkach bieżących poniesionych przez jednostkę, jako wydatkach właściwych dla przeznaczenia dotacji.


§12

 

Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Gminy Kudowa-Zdrój możliwości dochodzenia zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak od zaległości podatkowych, na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

 

Rozdział V

Kontrola wykorzystania dotacji

 

§13

 

1. Jednostka z § 1 pkt 1, która otrzymała dotację z budżetu gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawienia danych o ilości uczniów oraz danych  o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.
2. Pracownicy Urzędu Miasta, upoważnieni przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do przeprowadzenia kontroli z ust. 1, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu Miasta jest imienne upoważnienie od Burmistrza określające:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
2) nazwę jednostki kontrolowanej;
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1;
4) czasokres przeprowadzanej kontroli.

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki lub zastępcę oraz organ prowadzący jednostkę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasokresie jej przeprowadzania.
5. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana, wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Urząd Miasta.
7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu gminy Kudowa-Zdrój lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości.
8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, dyrektor jednostki lub organ prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Miasta powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

 

§ 14


1. Wypłatę dotacji można wstrzymać w przypadku:
1) uniemożliwienia przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 13,
2) stwierdzenia    niezgodności    stanu    faktycznego    z    wpisem    do    ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wpisem do rejestru wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej,
3) niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w § 8 ust. 2
4) niezłożenia w terminie rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. b. w postaci danych na druku załącznika nr 3 do uchwały,
5) złożenia informacji, o której mowa w pkt 3, niezgodnej ze stanem faktycznym,
6) wykazania w rozliczeniu dotacji, o którym mowa w pkt 5 danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
7) stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy,
2. Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1.

 

Rozdział V

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§15


Tracą moc:
1) uchwała Nr LII/328/06 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju  z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz uchwała nr LV/349/06 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr LII/328/06m Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  (Dz.Urz.
Województwa Dolnośląskiego  nr 165   poz.2614, zm. z 2006 r. nr 241., poz. 3567),
2) uchwała Nr LIII/338/06 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 15 września 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz uchwała nr LV/350/06 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 27 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/338/06 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 15 września 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych   (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego  nr 209, poz. 3030, zm. z 2006 r. nr 241., poz. 3568).

 

§16

 

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia na zasadach z § 19.

 

§17

 

Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędacy mieszkańcem gminy Kudowa-Zdrój informacje o miejscu jego zameldowania organ prowadzący informuje Burmistrza Miasta na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

 

§18

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 19

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/303/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:09.01.2012 15:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 86