Uchwała nr XLIII/300/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  30 października 2009 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.184 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 3.000.000 zł – zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Deficyt budżetu w kwocie 3.000.000 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.
5. Zwiększa się przychody w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o  kwotę 3.000.000 zł.
6. Zmienia się treść załącznika nr 10 „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2009 roku” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 12 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 13 „ Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 14 „ Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne oraz planowane kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek” do uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


§ 11 uchwały nr XXXI/216/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
 krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
 długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,


§ 3


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                     28.311.426,16 zł     
2.  wydatki                                      32.264.870,16 zł 

3.    deficyt budżetu                          3.953.444,00 zł      

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/300/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 12:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.11.2009 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 20