Uchwała Nr XLIII/299/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 października 2009 roku

 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2005-2010"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się  zmiany w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Kudowa  Zdrój na lata 2005-2010" polegające  na:
   zwiększeniu  wartości zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole bez granic-współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju".” do kwoty  449.186 zł, zmianie nazwy zadania na „Budowa placu zabaw, budowa boiska sportowego oraz zakup sprzętu nagłaśniającego w ramach projektu "Przedszkole bez granic-współpraca Przedszkola w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Kudowie-Zdroju" i zmianie harmonogramu realizacji , który otrzymuje postać:
• 2009 rok –   10.000 zł ( środki własne 1.500 zł, środki UE – 8.500 zł)
• 2010 rok – 439.186 zł ( środki własne 65.878 zł, środki UE – 373.308 zł)

 

§ 2

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Kudowa Zdrój po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/299/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 12:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2009 12:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 28