Uchwała   Nr XLIII/305/09
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia  30 października 2009 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Rada Miejska Kudowy - Zdroju wyraża zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych na cele mieszkaniowe:

a) nieruchomość położona w Kudowie Zdroju przy ul. Szkolnej 3, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 221, obręb Zakrze, o powierzchni 815,0 m2,

2. Zgoda na udzielenie bonifikat, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczy tych użytkowników wieczystych, którzy uiszczą jednorazowo całą należność z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/305/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 11:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2009 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 30