UCHWAŁA NR XLIII/304/09Wyrównaj do środka
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 października 2009 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały  nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 2 września 2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


Uchyla się § 2 uchwały  nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 2 września 2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 maja 2009r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”, dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój pełnomocnictwa do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”, bez ograniczeń,  bez konieczności zatwierdzania wprowadzonych zmian przez Radę Miejska w Kudowie-Zdroju.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/304/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 11:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2009 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 53