UCHWAŁA  Nr XLIII/302/09
 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 października 2009 roku


                       
w sprawie: wycofania (umorzenia) udziałów w spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.


          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. z  2001 r. Dz.U nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  do wycofania ( umorzenia) 400 (czterystu) udziałów po 1.000 zł każdy objętych przez gminę Kudowa-Zdrój w spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/302/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 11:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.11.2009 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 23