Uchwała Nr XLIII/301/ 09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 października  2009 roku


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( pomostowego).

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku  Nr 249 , poz. 2104 z późn. zm.)   Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala, co następuje:


§ 1


1.  Zaciąga się kredyt długoterminowy  w kwocie 3.000.000 złotych   ( słownie: trzy miliony złotych ), na pokrycie planowanego deficytu budżetu  gminy związanego z realizacją w 2009 roku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym:
 -  nr CZ.3.22/2.2.00/08.00045 pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim” 

 - nr CZ.3.22/2.2.00/08.00653 pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II”
 - nr PL.3.22/1.2.00/08.00618 pn. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod”
2. Kredyt przeznaczony będzie na refundacje poniesionych wydatków oraz zapłacenie faktur związanych z realizacją w/w projektów.
3. Spłata kredytu następować będzie sukcesywnie po otrzymaniu środków pochodzących z refundacji ze środków Unii Europejskiej, nie później niż do 30 września  2010 roku.


§ 2

 

 1. Wybór banku zostanie dokonany zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do podpisania umowy z bankiem wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

 

§ 3

 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/301/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 10:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.11.2009 11:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 36