Uchwała Nr  XLIII/298/09
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia 30 października  2009 roku


W sprawie: zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14.04.2000r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.880 z późn. zm.) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Znosi się formę ochrony przyrody w drodze uznania za pomnik przyrody w stosunku do następującego drzewa:
z § 1 poz. 2 w/w uchwały tj., Klon jawor o obwodzie 326 cm ( nr rej. 646) rosnącego na chodniku przy posesji  ul. 1 Maja 43 w Kudowie-Zdroju,
2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XLIII/298/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2009 10:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2009 10:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 21