Zarządzenie Nr 212/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 9 października 2009 roku

 


w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą  Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 29 listopada 2007 roku  w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103), Burmistrz Miasta Kudowy -  Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się na miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntu położonego w obrębie Słone, oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 645  o pow. 800 m2 –  z przeznaczeniem na działalność handlową:
1) w okresie od kwietnia do października w wysokości 300,00 zł netto + 22 % VAT (słownie: trzysta złotych + 22% VAT),
2) w okresie od listopada do marca w wysokości 150,00 zł netto + 22 % VAT (słownie: sto pięćdziesiąt złotych + 22% VAT).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 212/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.10.2009 10:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.10.2009 11:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 59