Kudowa-Zdrój 18.08.2021r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 1990 ze zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej, działki nr 496/1 (Am-16) o pow. 230 m2, położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone, przy ul. Słone z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej. Księga wieczysta nr SW1K/00044044/9.  Działka  położona  jest w  terenie  płaskim, zabudowana  budynkiem usługowym, (budynek o pow. użytkowej 22,40 m kw. po byłych szaletach zawierający: 2 pisuary, 5 kabin z toaletami oraz wydzielone pomieszczenie  dla  obsługi ), działka  o  kształcie  czworoboku, ogrodzona, teren przed  budynkiem utwardzony, graniczy  bezpośrednio z nieruchomościami zabudowanymi ( stacją benzynową  Orlen oraz  budynkiem PZM),  Działka graniczy  drogą  gminną  asfaltową nr 491/4 i nie  posiada urządzonego wjazdu.
Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Działka jest wolna od zadłużeń, posiada dostęp do drogi publicznej.  Gmina Kudowa-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości

Cena wywoławcza  50 000,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT 23% na  podstawie art.43 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia  11 marca 2004 o podatku od  towarów  i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.).

 Przetarg odbędzie się  24.09.2021 r.  o godz. 10:00  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej  tj. 8 600,00 zł  w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  20.09.2021 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba  ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się nie później niż 08.10.2021 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
w przypadku osób innych niż osoby fizyczne
konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (orginał);
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (orginał).
    
Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu 748621710.
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 496/1 ul. Słone obręb Słone gmina Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.08.2021 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.08.2021 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 140