Kudowa-Zdrój 18.01.2021r.

OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 1990)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza
 przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr 701/19 (Am-7) o pow. 859 m2, położonej w Gminie  Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, inne usługi. Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna została zrealizowana  w  2020 r. Droga umożliwiająca realizację inwestycji,  została zrealizowana częściowo w 2016 r. i 2020 r. (do wysokości dz. nr 701/16 i dz.nr 701/3). Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej i sieci gazowej. Działka jest wolna od obciążeń   i zadłużeń. Działka posiada dostęp  do  drogi publicznej.

Cena wywoławcza  110 000,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          
Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2021 r. w pokoju nr 13 o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, tj. 22 000,00 zł przelewem na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój najpóźniej do 18.02.2021 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 10.03.2021 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie; w  przypadku  osób  posiadających rozdzielność majątkową przedstawienie  takiego dokumentu w formie  aktu  notarialnego (orginał);
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego (orginał).
    
Przetarg  może być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
        
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 701/19 (Am-7) o pow. 859 m2, położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, inne usługi
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.01.2021 12:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.01.2021 12:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 617