Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

Znak sprawy: IR.271.28.2020

Kudowa -Zdrój, 10.12.2020 

Informacja  o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24-11-2020 r. pod numerem 615066-N-2020.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w poprawia oczywistą omyłkę pisarską w § 7 Istotnych postanowień umowy poprzez wykreślenie powtarzających się ust. o numerach: 20, 21 i 22 oraz dostosowanie istniejącej numeracji do wprowadzonych zmian, t.j.: ust. nr 23 i 24 otrzymują numery odpowiednio: 20 i 21.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww.  sposób.

  1. Wprowadzone do treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
  2. Zamawiający informuje, że ponieważ wprowadzone zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie i złożenie ofert, termin składania ofert, godzina, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

W załączeniu:

  1. Część II - ISTOTNE POSTANOWIENA UMOWY po wprowadzeniu zmian.

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MŻ/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.28.2020 z dnia 10-12-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:10.12.2020 14:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:10.12.2020 14:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 61