Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR. 271.26.2020

Kudowa-Zdrój, 20-11-2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa fragmentu ulicy Słone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie –Zdroju – etap 2” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 12-11-2020 pod numerem 609341-N-2020.

 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 20.11.2020 o godz. 14.45. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 50 000,00 zł brutto.
  3. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert wpłynęły 2 ofert/y w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami tj.:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

Nova Project Sp. z o. o., Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

47.970,00

skrócenie o 21 dni kalendarzowe od dnia 15.04.2021

72

30

2

Przedsiębiorstwo Budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński, ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

48.585,00

skrócenie o 21 dni kalendarzowe od dnia 15.04.2021

72

30

 

 

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.26.2020 z dnia 20-11-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:20.11.2020 15:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:20.11.2020 15:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 116