Ogłoszenie nr 596244-N-2020 z dnia 2020-10-12 r.

 

Gmina Kudowa-Zdrój: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24 , 57-350  Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (URL): www.kudowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021
Numer referencyjny: IR.271.20.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój w sezonie 2020/2021”. Planowany termin realizacji od 01 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych. Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych oraz ciągów pieszych na terenie gminy Kudowa-Zdrój a w szczególności: - odśnieżanie; - posypywanie nawierzchni piaskiem zapewnianym przez Wykonawcę, na własny koszt w trakcie trwania umowy (dotyczy części nr 1); - posypywanie nawierzchni materiałem szorstkim (kruszywo o uziarnieniu 1-4mm), zapewnianym przez Wykonawcę na własny koszt w trakcie trwania umowy (dotyczy części nr 2-5); - utrzymywanie drożności ulicznych kratek ściekowych oraz wykonywanie dodatkowych rowków spustowych w czasie odwilży; - doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego polegające na usunięciu zalegających pozostałości materiału szorstkiego z dróg i poboczy oraz wywiezienie ich z terenu dróg wraz z utylizacją, w terminie do 15 dni od dnia wezwania od Zamawiającego, nie później niż do 30.04.2021 r. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części Zakres rzeczowy zamówienia w podziale na części z uwzględnieniem maksymalnych limitów czasowych wykonywanych czynności na dobę w okresach zimowego utrzymania dróg: Część nr 1 ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - MIASTO: 1). Jezdnie: liczba lokalizacji – 50, łączna długość - 37 566,00 mb, łączna powierzchnia - 196 788,50 m2; 2). Chodniki: liczba lokalizacji - 27, łączna długość - 15 135,00 mb, łączna powierzchnia - 23 806,00 m2; 3). Inne (parkingi, zatoczki, kładki itp..):liczba lokalizacji - 13, łączna powierzchnia – 4 330,50 m2; 4). Kładki i schody - oczyszczanie ręczne: liczba lokalizacji - 8, łączna powierzchnia - 235,00 m2; Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Łączny szacowany limit dzienny na realizację zadania w sezonie 2020/2021 do wyliczenia ceny oferty-57 dni w tym limit czasowy w dniach na sprzątanie pozimowe-15 dni. Standard ZUD – III. Wykonawca, w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania ZUD, ustawi 16 szt. skrzyń, określonych w załączniku nr 1 wraz z piaskiem, będących własnością Zamawiającego. Przez cały okres ZUD Wykonawca będzie sukcesywnie uzupełniał piasek w skrzyniach. Po zakończeniu ZUD Wykonawca przewiezie skrzynie do wskazanego przez Zamawiającego magazynu. Część nr 2 ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - BRZOZOWIE: 1. Odcinek ulicy Brzozowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 do granicy z RCZ; 2. Odcinek ul. Brzozowie prowadzący do posesji nr 3,5,7 przy ul. Słone; 3. Odcinek od nr 2 do 6, dalej od 9 przez 23 do ośrodka „Miranda”; 4. Odcinek od nr 13 w kierunku sklepu i kościoła do nr 25 oraz do nr 18a przez 27 do 24; 5. Odcinek od nr 18a przez 20 do 22; 6. Odcinek od nr 41a do 44; 7. Odcinek od posesji nr 12a do 10.; . Kilometraż dróg - 5,8 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 235. Standard ZUD III Część nr 3 ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - CZERMNA-PSTRĄŻNA: 1. odcinek ul. Kościuszki od Szopki ruchomej ul. Kościuszki 101 do końca nawierzchni asfaltowej ul. Pstrążnej na wysokości budynku nr 1; 2. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 28a do 34a; 3. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 36 do 35; 4. Odcinek od wjazdu przy posesji ul. Pstrążna 22a do numeru 18b. ; . Kilometraż dróg - 6,5 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 302. Standard ZUD III Część nr 4 ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA: 1. Odcinki ulic: Pstrążna – Bukowina – od skrzyżowania ul. Pstrążna 27 do budynku przy ul. Bukowina 11; . Kilometraż dróg - 3 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 291. Standard ZUD III Część nr 5 ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - KUDOWA-JAKUBOWICE: 1. Odcinek ul. Jakubowice – od mostu na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja do budynku przy ul. Jakubowice 10; 2. Odcinek dojazdowy do posesji ul. 1 Maja nr 78; 3. Odcinki dojazdowe do posesji nr 1,12,13,14,21,22,23 przy ul. Jakubowice; . Kilometraż dróg - 3,75 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 256. Standard ZUD III 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz w części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, dojazdów, zapewnienia niezbędnych materiałów szorstkich i posiadania ubezpieczenia

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, posiada doświadczenie polegające na wykonaniu usług lub w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonywaniu co najmniej 2 usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg (usługa mogła być realizowane w ramach jednej umowy lub kilku umów), trwającej nieprzerwanie, przez co najmniej 4 miesiące w jednym sezonie zimowym każda, oraz załączy dowody, że usługi ta zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym gwarantującym efektywne prowadzenie akcji zimowej. tj.: 1. W Części nr 1 zamówienia - minimum 3 (trzema) odrębnymi zestawami sprzętowymi do odśnieżania i posypywania dróg wraz z obsługą. Każdy zestaw sprzętowy musi składać się minimum z jednego pojazdu (ciągnika) z pługiem do odśnieżania dróg oraz minimum 1 (współpracującego z nim lub samojezdnego) rozrzutnika do likwidowania śliskości. 2. W Częściach nr 2, 3, 4, 5 - minimum 1 odrębnym zestawem sprzętowym do odśnieżania i posypywania dróg na każdą z części zamówienia, o którą się ubiega wraz z obsługą. Każdy zestaw sprzętowy musi składać się minimum z jednego pojazdu (ciągnika) z pługiem do odśnieżania dróg oraz minimum 1 (współpracującego z nim lub samojezdnego) rozrzutnika do likwidowania śliskości. Ww. sprzęt winien zapewniać wykonanie usługi w terenie górzystym. 3. Ponadto w Części nr 3 ( Czermna –Pstrążna) i w Części nr 4 (Pstrążna - Bukowina) w związku z częstszym występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz ze względu na specyfikę ww. terenów tj. wysokogórskie drogi z licznymi zakrętami nad skarpami zabezpieczonymi barierami drogowymi, ograniczającymi możliwość składowania śniegu na poboczu, wykonawca winien dysponować dodatkowo, co najmniej jednym pługiem typu wirnikowego o wydajności minimum 10m3/min, umożliwiającego usunięcie śniegu poza bariery drogowe. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował, co najmniej 1 pługiem tego typu bez względu na liczbę części, o które się ubiega. W takiej sytuacji ten sam pług może zostać wykazany w każdej z części, o które się ubiega.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby niniejszego postępowania winien złożyć dokumenty zgodnie z informacją o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, o których mowa w pkt. 7 niniejszej SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2. Formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;. 3. Pisemne zobowiązanie o którym mowa w pk. 4.2.1 niniejszej SIWZ- jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokument składany przez Wykonawców w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium odrębnie na każdą z części zamówienia o którą się ubiega w wysokości: Nr części 1 - 1000 zł; Nr części 2 - 1000 zł; Nr części 3 - 1000 zł; Nr części 4 - 1000 zł; Nr części 5 - 1000 zł; 2.Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem odrębnie na każdą z części zamówienia o którą Wykonawca się ubiega na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kłodzko/Filia Kudowa-Zdrój nr rachunku: 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w przetargu na Zimowe utrzymanie dróg w Kudowie-Zdrój w sezonie 2020/2021 na Część nr ………. Zamówienia. ” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wraz z określeniem warunków zmian: 1) Zmiana terminu realizacji proporcjonalnie do czasu występowania nw. warunków: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych prac, c) warunków pogodowych wymuszających konieczność prowadzenia, zaprzestania lub przedłużenia zimowego utrzymania w celu zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymania przejezdności dróg w tym wystąpienie warunków zimowych przed dniem 1 listopada oraz po dniu 30 kwietnia. 2) W przypadku ciągłych opadów śniegu w celu utrzymania przejezdności dróg, zamawiający przewiduje wydłużenie zakładanych limitów czasowych przeznaczonych na realizację zadań z uwzględnieniem konsekwencji finansowych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z osobą prowadzącą nadzór nad przebiegiem „akcji zima”. Brak zgłoszenia faktu do koordynatora „akcji zima” i jego zgody na wydłużenie czasu pracy ponad normę, nie będzie honorowane przy zapłacie. Wyrażenie zgody wymaga formy aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - MIASTO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - MIASTO: 1). Jezdnie: liczba lokalizacji – 50, łączna długość - 37 566,00 mb, łączna powierzchnia - 196 788,50 m2; 2). Chodniki: liczba lokalizacji - 27, łączna długość - 15 135,00 mb, łączna powierzchnia - 23 806,00 m2; 3). Inne (parkingi, zatoczki, kładki itp..):liczba lokalizacji - 13, łączna powierzchnia – 4 330,50 m2; 4). Kładki i schody - oczyszczanie ręczne: liczba lokalizacji - 8, łączna powierzchnia - 235,00 m2; Szczegółowy zakres zamówienia określony został w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Łączny szacowany limit dzienny na realizację zadania w sezonie 2020/2021 do wyliczenia ceny oferty-57 dni w tym limit czasowy w dniach na sprzątanie pozimowe-15 dni. Standard ZUD – III. Wykonawca, w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania ZUD, ustawi 16 szt. skrzyń, określonych w załączniku nr 1 wraz z piaskiem, będących własnością Zamawiającego. Przez cały okres ZUD Wykonawca będzie sukcesywnie uzupełniał piasek w skrzyniach. Po zakończeniu ZUD Wykonawca przewiezie skrzynie do wskazanego przez Zamawiającego magazynu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - BRZOZOWIE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - BRZOZOWIE: 1. Odcinek ulicy Brzozowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 do granicy z RCZ; 2. Odcinek ul. Brzozowie prowadzący do posesji nr 3,5,7 przy ul. Słone; 3. Odcinek od nr 2 do 6, dalej od 9 przez 23 do ośrodka „Miranda”; 4. Odcinek od nr 13 w kierunku sklepu i kościoła do nr 25 oraz do nr 18a przez 27 do 24; 5. Odcinek od nr 18a przez 20 do 22; 6. Odcinek od nr 41a do 44; 7. Odcinek od posesji nr 12a do 10.; . Kilometraż dróg - 5,8 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 235. Standard ZUD III
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - CZERMNA-PSTRĄŻNA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - CZERMNA-PSTRĄŻNA: 1. odcinek ul. Kościuszki od Szopki ruchomej ul. Kościuszki 101 do końca nawierzchni asfaltowej ul. Pstrążnej na wysokości budynku nr 1; 2. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 28a do 34a; 3. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 36 do 35; 4. Odcinek od wjazdu przy posesji ul. Pstrążna 22a do numeru 18b. ; . Kilometraż dróg - 6,5 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 302. Standard ZUD III
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA: 1. Odcinki ulic: Pstrążna – Bukowina – od skrzyżowania ul. Pstrążna 27 do budynku przy ul. Bukowina 11; . Kilometraż dróg - 3 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 291. Standard ZUD III
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

5

Nazwa:

ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - KUDOWA-JAKUBOWICE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONIE 2020/2021 - KUDOWA-JAKUBOWICE: 1. Odcinek ul. Jakubowice – od mostu na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja do budynku przy ul. Jakubowice 10; 2. Odcinek dojazdowy do posesji ul. 1 Maja nr 78; 3. Odcinki dojazdowe do posesji nr 1,12,13,14,21,22,23 przy ul. Jakubowice; . Kilometraż dróg - 3,75 km. Łączny szacowany limit godzin na realizację zadań W SEZONIE 2020/2021 - 256. Standard ZUD III
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena ofertowa brutto

0,60

Czas reakcji

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi. IR.271.20.2020 z dnia 12-10-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:12.10.2020 15:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:12.10.2020 15:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 131