Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 Znak sprawy: IR.271.13.2020

Kudowa-Zdrój, 04-08-2020 r. 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa chemicznego i ekologicznego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla gminy Kudowa-Zdrój”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 563147-N-2020 w dniu 2020-07-16 r, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:  Oferta nr 1.  „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 20; KPC-2: 10; KPC-3: 10 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  • Oferta nr 1.  „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 20; KPC-2: 10; KPC-3: 10 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1 Wykonawcy. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. w  kryteriach: ”Cena ofertowa brutto” - 60%. ; ”Moc silnika określona w KM” – 20%; „Pojemność zbiornika na wodę określonego w litrach – 10%”, ”Skrzynia biegów” – 10%, ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100,  w przejętych kryteriach oceny ofert.

  • Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  • W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono zamówienia złożono jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843  ze zm.) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.13.2020 z dnia 04-08-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:04.08.2020 15:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:04.08.2020 15:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 26