Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów


STYPENDIA SZKOLNE

W dniu 15 września 2011 r. upływa termin do składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012.
Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy sytuacja dochodowa rodziny ulegnie pogorszeniu na skutek utraty pracy itp. wnioski na stypendium szkolne mogą być składane w innym terminie.

(Formularze wniosków do pobrania w Urzędzie Miasta pok. 25  lub w sekretariatach szkół)

We wniosku należy wskazać wszystkie osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym i uwzględnić ich dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku (np. wniosek złożony w m-cu wrześniu 2011 r. powinien zawierać dochody za m-c sierpień 2011 r.)

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium wynosi 351,- zł miesięcznie na osobę w rodzinie

Jako dochód rodziny wlicza się:
 • Wynagrodzenie ze stosunku pracy
 • Zasiłki dla bezrobotnych 
 • Dodatki mieszkaniowe 
 • Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
 • Zaliczki alimentacyjne oraz alimenty
 • Zasiłki okresowe i stałe
 • Stypendia socjalne
 • Renty i emerytury
 • Dochody z działalności gospodarczej
 • Dochody z gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowy)
 • Świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania służby wojskowej lub zastępczej

Wszystkie dochody muszą być udokumentowane.

Stypendium szkolne będzie przyznane na okres od miesiąca, w którym złożono wniosek, do czerwca 2012 r.
Wypłata świadczenia nastąpi w terminach określonych w decyzji.

Podstawą do wypłacenia świadczenia jest przedstawienie oryginałów imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne określone w decyzji (np. zaświadczenie ze szkoły, oświadczenie wnioskodawcy).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pomoc materialna dla uczniów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2009 13:30