Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: IR.271.12.2020

Kudowa-Zdrój, 23.07.2020 r. 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 oraz w związku z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy", zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 561921-N-2020 z dnia 2020-07-14 r.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. oraz brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania
zgodnie z art. Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1843 ze zm.)

 

Z up. BURMISTRZA

Sekretarz Gminy

 Barbara Kopeć

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.12.2020 z dnia 23-07-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:23.07.2020 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:23.07.2020 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 23