Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: IR.271.11.2020

Kudowa-Zdrój, 22-07-2020r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2 postępowania.

Na podstawie Art. 92. ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn.: „Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni  drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25-06-2020 r. pod numerem 554935-N-2020, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały następujące oferty:

  • Część nr 1.  Oferta nr 2 FIRMA OGÓLNOBUDOWALANA Robert Matyszczyk, Wolibórz 90/2 , 57-431 Wolibórz, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
  • Część nr 2.  Oferta nr 3. FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1. Część nr 1.  NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57 350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 94,9704 w tym cena: 54,9704; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 1.  FIRMA OGÓLNOBUDOWALANA Robert Matyszczyk, Wolibórz 90/2 , 57-431 Wolibórz, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 2.  FIRMA OGÓLNOBUDOWALANA Robert Matyszczyk, Wolibórz 90/2 , 57-431 Wolibórz, liczba uzyskanych pkt: 80,9683 w tym cena: 40,9683; KPC-1: 40   

Oferta nr 3. Część nr 2.  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 3  Wykonawców w tym na cz. nr 1 - 2 oferty, na cz. nr 2 - 2 oferty. Kierując się jednakowymi kryteriami oceny ofert dla części nr 1 i 2 zamówienia przedstawionymi w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 40%,  ww. oferty jako ważne uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr 1 i 2 zamówienia złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.11.2020 z dnia 23-07-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:23.07.2020 12:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:23.07.2020 12:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 22