Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

 Znak sprawy: IR.271.8.2020

Kudowa-Zdrój, dnia 13 lipca 2020 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.
„Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży”. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540169-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

 

Zamawiający, Gmina Kudowa-Zdrój, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 oraz w związku z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży."

UZASADNIENIE PRAWNE

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Wyjątkowa sytuacja wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, wymusiło na Zamawiającym konieczność dokonania inwentaryzacji planowanych i wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Przeprowadzona przez zamawiającego analiza, wskazała znaczny ubytek planowanych dochodów szczególnie z tytułu opłaty uzdrowiskowej, podatku od nieruchomości oraz z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Kudowa-Zdrój wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe wymusiło konieczność dokonania zmian w zakresie wydatków, w tym zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności konieczność zabezpieczenia wkładu finansowego na zadaniach, o których uzyskaniu dofinasowania, zamawiający uzyskał wiedzę po terminie wszczęcia przedmiotowego postępowania.

Należy wskazać, że Zamawiający w momencie wszczęcia przedmiotowego postępowania, nie mógł przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, iż zmienią się okoliczności, w wyniku czego kontynuowanie postępowania i udzielenie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym.

W związku z powyższym, na skutek istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było wcześniej przewidzieć, dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zamawiający nie dysponuje środkami finansowymi na realizację tego zadania. Zawarcie umowy w warunkach zmiany uchwały budżetowej zmniejszającej dochody spowodowałoby, iż Zamawiający nie w całości miałby zabezpieczone środki na prowadzenie bieżącej działalności i realizację obowiązków wynikających z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

W konsekwencji powyższego uchwałą nr XXI/132/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok zmniejszono o 250.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół” w związku z odstąpieniem w 2020 roku od dokonania zakupu.

W orzecznictwie Krajowej Izy Odwoławczej przyjęta została jedna linia interpretacyjna. W wyroku z dnia 25.01.2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 114/07, Izba wskazał, iż: Istotna zmiana okoliczności. „Dla zastosowania przepisu art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy p.z.p, należy stwierdzić po pierwsze, że zmiana okoliczności faktycznie wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia, a po drugie, że jest to zmiana istotna, czyli na tyle znacząca, że zarówno prowadzenie postępowania, jak też wykonanie zamówienia nie leży już w interesie publicznym”.

Podobne stanowisko zajęła Izba w wyroku z dnia 12 lutego 2016 r., sygn. akt KIO 99/16; KIO 110/16, w którym wskazano, że: „Istotna zmiana okoliczności - w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. - powodująca skutek w postaci unieważnienia postępowania, to pewne nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Zmiana okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. musi mieć charakter zewnętrzny wobec zamawiającego, w tym znaczeniu, że jej zaistnienie jest niezależne od samego zamawiającego”.

W tym kontekście należy również wskazać na wyrok KIO z dnia 7 maja 2010 r.. sygn. akt KIO/UZP 682/10 zgodnie z którym ,,W orzecznictwie oraz piśmiennictwie dotyczącym powołanego przepisu podnosi się, że do jego zastosowania konieczne jest ustalenie, że zmiana okoliczności rzeczywiście nastąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia. Powyższa przesłanka unieważnienia postępowania rozumiana jest jako przejaw ochrony interesu publicznego, utożsamianego z celowym, gospodarnym i efektywnym wydatkowaniem środków publicznych. Zmiana okoliczności może dotyczyć sytuacji, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności już po wyborze najkorzystniejszej oferty realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub w skrajnych wypadkach wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym. W takiej sytuacji zamawiający, mając na uwadze interes publiczny, posiada możliwość unieważnienia postępowania”.

Wobec powyższego unieważnienie postępowanie spełnia wszystkie przesłanki art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest w pełni uzasadnione.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - IR.271.8.2020 z dnia 13-07-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:13.07.2020 14:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:13.07.2020 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 35