Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

 

 Znak sprawy: IR.271.10.2020

Kudowa-Zdrój, 06-07-2020r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie: pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 18 mieszkań gminnych w ramach projektu: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.)” Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10‑06-2020 r. pod numerem 550023-N-2020, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1. Złożona przez firmę KUUDO PRACOWNIA ARCHITEKTURY, Anna Rychlewska-Ślęczek, ul. 1 Maja 18/5, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 60 w tym cena: 60; KPC-1: 40

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1.  KUUDO PRACOWNIA ARCHITEKTURY, Anna Rychlewska-Ślęczek, ul. 1 Maja 18/5, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 60 w tym cena: 60; KPC-1: 40

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważna oferta wpłynęła od 1 Wykonawcy. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, „Termin płatności - 40%, ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 60,  w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. Unieważnienie postępowania - nie.

 

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.10.2020 z dnia 06-07-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:06.07.2020 13:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:06.07.2020 13:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 28