Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IR.271.11.2020

Kudowa Zdrój, dnia 30-06-2020 r.

 

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oraz o zmianie terminu składania ofert.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój.”.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25-06-2020 r.
pod numerem 554935-N-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Gmina Kudowa‑Zdrój, zamieszcza kompletną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 15-07-2020 r. Godziny, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym:

  • ustęp 12 pkt 1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 15.07.2020 r. do godz. 13.00  i oznakować w następujący sposób:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Gmina Kudowa-Zdrój,

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Oferta w przetargu na zadanie:

Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój.

Nr referencyjny zamówienia: IR.271.11.2020

Nie otwierać przed dniem 15.07.2020 r. do godz. 13.15

 

  • ustęp 12 pkt 2  SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

2.    Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57 350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13)  w dniu 15.07.2020 r. do godz. 13.15.

 

 W załączeniu:

  1. 271-11-2020_SIWZ-Mod_nawierzchni dróg i poboczy_Jakubowice -cz_I,II,III

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.11.2020 z dnia 30-06-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:30.06.2020 14:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:30.06.2020 15:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 115