Ogłoszenie nr 554935-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Gmina Kudowa-Zdrój: Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa  24 , 57-350  Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.
Adres strony internetowej (URL): www.kudowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja poboczy wraz z remontem cząstkowym nawierzchni drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdrój
Numer referencyjny: IR.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: z remontem cząstkowym nawierzchni drogi gminnej nr 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie- Zdrój”- w ramach zadnia „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”, w zakresie nawierzchni bitumicznych oraz poboczy z destruktu bitumicznego na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r w celu usprawnienia ruchu pieszego i kołowego oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych. Liczba części – 2 1) Część nr 1 zamówienia Modernizacja drogi gminnej 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju poprzez poszerzenie poboczy”.* Przedmiot zamówienia w Części nr 1 zamówienia „Modernizacja drogi gminnej 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju poprzez poszerzenie poboczy.” polega na realizacji - w 2 etapach - modernizacji poboczy fragmentu drogi ul. Jakubowice na długości ok. 219 mb z destruktu bitumicznego z zagęszczeniem mechanicznym (z materiału Zamawiającego), podzielonego na następujące odcinki: Odcinek „A” o dł. 71 mb, Odcinek „B” o długości 94 mb, Odcinek „C” o długości 54 mb. ZAKRES PRAC w ETAPIE nr 1 obejmuje modernizację i poszerzenie poboczy o łącznej długości ok. 329 mb na trzech odcinkach drogi w wraz z robotami towarzyszącymi. ZAKRES PRAC w ETAPIE nr 2 obejmuje wykonanie niwelacji wysokości nowych poboczy z destruktu bitumicznego powstałych po wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej realizowanej w ramach w części nr 2 zamówienia (uzupełnienie braków wraz z zagęszczeniem mechanicznym). 2) Część nr 2 zamówienia „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju.”* Istniejąca konstrukcja odcinka drogi posiada nawierzchnię bitumiczna o grubości warstw w przedziale 10-15 cm . Nawierzchnia skoleinowana z licznymi łatami po remontach cząstkowych, spękana siatkowo oraz miejscami zapadnięta, cechująca się brakiem krawędzi. Odcinek przedmiotowej drogi nie posiada ograniczeń tonażowych. Droga odwadniana jest powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych oraz do wpustów ulicznych. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno asfaltowej na ul. Jakubowice. na długości ok. 226 mb. Zakres robót obejmuje w szczególności mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z istniejącej nawierzchni asfaltowej, skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W na grubość 0,05 m po zagęszczeniu mechanicznym – uzupełnienie kolein w ilości 30% warstwy ścieralnej, nawierzchni drogi ( warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC11S na grubość 0,05 m po zagęszczeniu mechanicznym ze spadkiem 1,5 % w kierunku przydrożnego rowu lub koryt betonowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonania niwelacji wysokości nowej nawierzchni asfaltowej na połączeniach z istniejącą nawierzchnią asfaltową i mieszaną (uzupełnienie braków i zagęszczenie mechaniczne ). Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. 6. Podana w ofercie cena odrębnie dla każdej z części zamówienia o którą Wykonawca się ubiega, jako wynagrodzenie ryczałtowe, musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia a w szczególności winna zawierać: wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk, wszystkie podatki, opłaty, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, opłaty i koszty transportu, dostaw wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia materiałów, koszty dojazdów, koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, świadectw, analiz, konsultacji, wykonanie oznakowania robót, prowadzenia ewidencji powstałych odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach, a także zapewnienie udziału osób posiadających stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz istotnymi postanowieniami umowy. W szczególności cena musi zawierać koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, ogrodzenie, dozorowanie itp.) wraz z jego późniejszą likwidacją, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dróg i chodników, lub istniejących elementów infrastruktury technicznej, wywozu nadmiaru gruntu, oraz utylizacji , koszty związane z odbiorami wykonanych robót koszty uporządkowania terenu oraz inne koszty wynikające z umowy. Przedmiot Umowy w poszczególnych częściach zamówienia będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia (w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednio do zakresu wykonywanych robót - stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
45112100-6
45232130-2
45233142-6
45233200-1
45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dla części nr 1 zamówienia: ­ Zakończenie: do 60 dni w tym: Etap nr 1 - do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Etap nr 2 - do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od zamawiającego drogą elektroniczną o przystąpieniu do kontynuacji robót. Powyższe zawiadomienie przekazane zostanie nie wcześniej niż 3 dni od dokonania czynności odbioru końcowego części nr 2 zamówienia i przejęcia placu budowy od Wykonawcy. Dla części nr 2 zamówienia: ­ Zakończenie: do 30 dni od daty przekazania placu budowy Przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną od Zamawiającego o przystąpieniu do wykonania robót. Powyższe zawiadomienie przekazane zostanie po dokonaniu odbioru częściowego etapu nr 1 części nr 1 zamówienia. Przewidywany termin rozpoczęcia zadania od 01.09.2020r.)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części nr 1 zamówienia: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie niniejszego warunku: Dla części nr 2 zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: ­ nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienie, które dotyczyło wykonania robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę lub remont drogi lub ciągu pieszo jezdnego o nawierzchni asfaltowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wartości robót budowlanych zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wszczęcia postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane- sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (dotyczy części nr 2 zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pisemne zobowiązanie o którym mowa w ust. 5.4.2 niniejszej SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 zamówienia do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 0,60
Gwarancja 0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem unieważnienia. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót. 5. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka (strajki generalne lub lokalne, działania wojenne), b) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałe opady) uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub pracę sprzętu (niestabilność gruntu), w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, (pozanormatywne temperatury) jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których strony umowy nie mogły przewidzieć, zwiększenia ilości robót, lub innego sposobu wykonania przedmiotu umowy, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, a ich realizacja jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, co skutkować może zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy, e) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia. g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego w tym wstrzymania prac w związku z koniecznością uzupełnienia wykorzystanego zgromadzonego destruktu, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu, a zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy proporcjonalnie do okresu wtrzymania robót. 6. W przypadkach określonych w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja drogi gminnej 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju poprzez poszerzenie poboczy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w Części nr 1 zamówienia „Modernizacja drogi gminnej 119225D na ul. Jakubowice w Kudowie-Zdroju poprzez poszerzenie poboczy.” polega na realizacji - w 2 etapach - modernizacji poboczy fragmentu drogi ul. Jakubowice na długości ok. 219 mb z destruktu bitumicznego z zagęszczeniem mechanicznym (z materiału Zamawiającego), podzielonego na następujące odcinki: Odcinek „A” o dł. 71 mb, Odcinek „B” o długości 94 mb, Odcinek „C” o długości 54 mb. ZAKRES PRAC w ETAPIE nr 1 obejmuje modernizację i poszerzenie poboczy o łącznej długości ok. 329 mb na trzech odcinkach drogi w wraz z robotami towarzyszącymi. ZAKRES PRAC w ETAPIE nr 2 obejmuje wykonanie niwelacji wysokości nowych poboczy z destruktu bitumicznego powstałych po wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej realizowanej w ramach w części nr 2 zamówienia (uzupełnienie braków wraz z zagęszczeniem mechanicznym). Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Przedmiot Umowy w poszczególnych częściach zamówienia będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia (w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednio do zakresu wykonywanych robót - stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy ­
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45112100-6, 45232130-2, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 0,60
Gwarancja 0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji w część nr 1 zamówienia: Etap nr 1 - do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Etap nr 2 - do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od zamawiającego drogą elektroniczną o przystąpieniu do kontynuacji robót. Powyższe zawiadomienie przekazane zostanie nie wcześniej niż 3 dni od dokonania czynności odbioru końcowego części nr 2 zamówienia i przejęcia placu budowy od Wykonawcy

 

Część nr: 2 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Istniejąca konstrukcja odcinka drogi posiada nawierzchnię bitumiczna o grubości warstw w przedziale 10-15 cm . Nawierzchnia skoleinowana z licznymi łatami po remontach cząstkowych, spękana siatkowo oraz miejscami zapadnięta, cechująca się brakiem krawędzi. Odcinek przedmiotowej drogi nie posiada ograniczeń tonażowych. Droga odwadniana jest powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych oraz do wpustów ulicznych. Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno asfaltowej na ul. Jakubowice. na długości ok. 226 mb. Zakres robót obejmuje w szczególności mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z istniejącej nawierzchni asfaltowej, skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową na zimno, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W na grubość 0,05 m po zagęszczeniu mechanicznym – uzupełnienie kolein w ilości 30% warstwy ścieralnej, nawierzchni drogi ( warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego AC11S na grubość 0,05 m po zagęszczeniu mechanicznym ze spadkiem 1,5 % w kierunku przydrożnego rowu lub koryt betonowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonania niwelacji wysokości nowej nawierzchni asfaltowej na połączeniach z istniejącą nawierzchnią asfaltową i mieszaną (uzupełnienie braków i zagęszczenie mechaniczne ). Wynikiem całości robót budowlanych będą obiekty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które mogą samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Przedmiot Umowy w poszczególnych częściach zamówienia będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, opisem przedmiotu zamówienia (w części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednio do zakresu wykonywanych robót - stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy, przepisami BHP oraz warunkami zawartej umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto 0,60
Gwarancja 0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:­Dla części nr 2 zamówienia: ­Zakończenie: do 30 dni od daty przekazania placu budowy Przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż od dnia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną od Zamawiającego o przystąpieniu do wykonania robót. Powyższe zawiadomienie przekazane zostanie po dokonaniu odbioru częściowego etapu nr 1 części nr 1 zamówienia. Przewidywany termin rozpoczęcia zadania od 01.09.2020r.)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. IR.271.11.2020 z dnia 25-06-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:25.06.2020 15:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:30.06.2020 15:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 210