Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.9.2020

Kudowa-Zdrój, 18-06-2020r. 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie: pn. „Modernizacja poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju.” Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22-05-2020 r. pod numerem 542945-N-2020 jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1. złożona przez FIRMĘ MAZUREK Ireneusz Mazurek, ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna, liczba uzyskanych pkt: 70 w tym cena: 60; KPC-1: 10   

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1.  MAZUREK Ireneusz Mazurek, ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna, liczba uzyskanych pkt: 70 w tym cena: 60; KPC-1: 10       

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 1  Wykonawcy. Kierując się jednakowymi kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 40%,  ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. Unieważnienie postępowania - nie.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.9.2020 z dnia 18-06-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:18.06.2020 11:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:18.06.2020 11:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 128