Kudowa-Zdrój 17-06-2020 r.


OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 poz. 65) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA Kudowa-Zdrój
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone (AM-17), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 574 oraz część działki nr 575 o łącznej pow. 2736 m2 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 500,00 zł.
Wylicytowana miesięczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

    Przetarg odbędzie się 23-07-2020 r. o godz. 09:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 100,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 17-07-2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.
Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.
    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).
    Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań - obręb Słone, część działki nr 574 oraz część działki nr 575 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.06.2020 11:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.06.2020 12:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 43