O G Ł O S Z E N I E
S E S J A
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU


odbędzie się w dniu 30 czerwca  2020 roku  o godz. 1000  w  siedzibie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu  przy  ul. Głównej 43 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Odczytanie i podpisanie  listu intencyjnego w sprawie organizacji Festiwalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego.
4.    Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój   w konkursie o nazwie „Mój dom na medal”.
5.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XIX/20 z dnia 27.03.2020 r. i nr XX/20 z dnia 4.06.2020r.  6.    Raport o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2019 r.
7.    Debata nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2019 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania.
9.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok,
b)    udzielenia Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok,
e)    zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących  w skład aglomeracji Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kudowa-Zdrój,
f)    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.”,
g)    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2021 rok,
h)    przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027”,
i)    uchylenia uchwały nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie  ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal ”,
j)    zmiany uchwały nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa–Zdrój,                                              
k)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna,
l)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa- Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna,
m)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna,
n)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju, działki nr 178/1, 178/2, 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna,
o)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębie Słone, gmina Kudowa-Zdrój.
p)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój.
q)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach: Brzozowie, Jakubowice, Pstrążna oraz Zakrze, gmina Kudowa-Zdrój.
10.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
11.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
15.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.06.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.06.2020 12:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.06.2020 12:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 145