Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.5.2020

Kudowa-Zdrój, 20-05-2020r. 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach nr 1 i 2 postępowania oraz  

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 postępowania.

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu pn.:  „Remonty  nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10-04-2020 r. pod numerem 530883-N-2020, [Kotwica] jako najkorzystniejsze tj.: w Części nr 1 - Wykonanie naprawy dróg o nawierzchni mieszanej metodą nakładki z destruktu bitumicznego w Kudowie-Zdroju oraz w Części nr 2 - Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni szutrowej w Kudowie-Zdroju wybrane zostały następujące oferty:

 

Część nr 1.  Oferta nr 2. MAZUREK Ireneusz Mazurek, ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna, liczba uzyskanych pkt: 60 w tym cena: 60; KPC-1: 0    

Część nr 2.  Oferta nr 1. BITMEX Grzegorz Zygadło, ul. Kościuszki 19, 48-370 Paczków, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

 

  • Oferta nr 1. Część nr 2.  BITMEX Grzegorz Zygadło, ul. Kościuszki 19, 48-370 Paczków, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   
  • Oferta nr 2. Część nr 1.  MAZUREK Ireneusz Mazurek, ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna, liczba uzyskanych pkt: 60 w tym cena: 60; KPC-1: 0   
  • Oferta nr 2. Część nr 3.  MAZUREK Ireneusz Mazurek, ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna, liczba uzyskanych pkt: 60 w tym cena: 60; KPC-1: 0 
  • Oferta nr 2. Część nr 2.  MAZUREK Ireneusz Mazurek, ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna, liczba uzyskanych pkt: 25,3489 w tym cena: 25,3489; KPC-1: 0   

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 2  Wykonawców w tym w cz. nr 1 - 1 oferta w cz. nr 2 - 2 oferty w cz. nr 3 - 1 oferta. Kierując się jednakowymi kryteriami oceny ofert dla części nr 1 i 2 zamówienia przedstawionymi w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 40%,  ww. oferty jako ważne uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania w części nr 3 zamówienia.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania w części nr 3 w postępowaniu

pn.:  „Remonty  nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10-04-2020 r. pod numerem 530883-N-2020.

 

Na podstawie Art. 93. ust. 3 pkt 2. oraz ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia o unieważnieniu postępowania w Części nr 3 - Wykonanie  naprawy chodnika na ulicy Fabrycznej w Kudowie-Zdroju.

UZASADNIENIE PRAWNE: Na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenia zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert  tj. do 29-04-2020 r. na Część nr 3 zamówienia wpłynęła 1 oferta z najniższą ceną która, przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na jej sfinansowanie o 10.482.30 zł. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć zaplanowanej w budżecie kwoty na sfinansowanie zamówienia do cen oferty z najniższą ceną w ww. części zamówienia uznano, że spełniona została przesłanka do unieważnienia ww. postępowania w Części nr 3 zamówienia określona w art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych.

 

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  • w części nr 1 zamówienia złożono jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.
  • w części nr 2 zamówienia złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.5.2020 z dnia 20-05-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:20.05.2020 15:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:20.05.2020 15:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 146