Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.7.2020

Kudowa-Zdrój, 13.05.2020 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Modernizacja nawierzchni dróg i poboczy na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28-04-2020 r. pod numerem 534845-N-2020

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 13-05-2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

 

Nr części

Nazwa części w postępowaniu:
Modernizacja nawierzchni dróg i poboczy na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Kwota w zł brutto

Część nr 1

Modernizacja  fragmentu drogi ul. Pstrążna w Kudowie-Zdroju

19 500,00

Część nr 2

Modernizacja poboczy fragmentu drogi - ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju

80 274,00

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęły 2 oferty. Koperty zamknięte i opisane, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania w dniach

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

1

NOIR Firma Ogólnobudowlana Michał Fugowski, ul. Kościuszki 67, 57 350 Kudowa-Zdrój

75.337,50

90

24

30

2

2

MAZUREK Ireneusz Mazurek,

ul. Wolności 63C, 57-330 Szczytna

162.470,70

90

13

30

 

BURMISTRZ

 Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.7.2020 z dnia 13-05-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:13.05.2020 14:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:13.05.2020 14:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 300