Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IR.271.5.2020

Kudowa Zdrój, dnia 15-04-2020 r.

 

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w tym o zmianie Formularza ofertowego oraz o zmianie terminu składania ofert.

 do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Remonty   nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.”.
Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10-04-2020 r.
pod numerem 530883-N-2020.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Gmina Kudowa‑Zdrój, poprawia niżej wyszczególnione omyłki pisarskie oraz informuje o zmianie treść SIWZ oraz Formularza ofertowego i terminu składania ofert w następujący sposób:

 

 1. We wszystkich częściach SIWZ poprawia omyłką pisarską poprzez skorygowanie ilości m2 jak niżej w części nr 1 zamówienia do wielkości zgodnie z przedmiarem tj.: 
 • ul. Słone odc. 15 dz. nr 89 AM (0008) ob. Słone o długości 101m/313,8 m2

koryguje na:

 • ul. Słone odc. 15 dz. nr 89 AM (0008) ob. Słone o długości 101m/348,8 m2

 

 1. W części I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
 1. Istniejące zapisy w ustępie 15. punkt. 4 „Ocena punktowa w kryterium  „Gwarancja”   SIWZ tj.:
 • „Dla części nr 1 i 2 zamówienia” poprawia się na  „Dla części nr 1 i 3 zamówienia”
 • „Dla części nr 3 zamówienia” poprawia się na  „Dla części nr 2 zamówienia”

W związku z powyższym ustęp 15. punkt. 4 SIWZ po dokonaniu poprawek otrzymuje brzmienie:

"15.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, we wszystkich częściach zamówienia, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Ocena punktowa w kryterium  „Gwarancja” - maksymalnie 40 pkt :

Dla części nr 1 i 3 zamówienia

                  Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

                  Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.                

Zasada przyznawanie punktów za „Okres gwarancji G” – bez zmian.

 

Dla części nr 2 zamówienia

                  Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

                  Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.                

Zasada przyznawanie punktów za „Okres gwarancji G” – bez zmian  

 

 1. Istniejące zapisy w Formularzu ofertowym dotyczące Uwag w zakresie udzielanego okresu gwarancji  tj.:

 

Dla części nr 2 zamówienia „Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.”

poprawia się na

„Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.”

 

Dla części nr 3 zamówienia „Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.”

poprawia się na

„Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące.”

 

 1. Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 29-04-2020 r. Godziny, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W związku z powyższym:
 • ustęp 12 pkt 1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 29.04.2020 r. do godz. 13.00  i oznakować w następujący sposób:

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Gmina Kudowa-Zdrój,

ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

Oferta w przetargu na zadanie:

Remonty nawierzchni dróg szutrowych na terenie Gminy Kudowa Zdrój w 2020 r.

Nr referencyjny zamówienia: IR.271.5.2020

Nie otwierać przed dniem 29.04.2020 r. do godz. 13.15

 • ustęp 12 pkt 2  SIWZ otrzymuje brzmienie:

2.    Otwarcie ofert nastąpi na jawnym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57 350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13)  w dniu 29.04.2020 r. do godz. 13.15.

Dokonane poprawki jw. w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z poprawionym Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

 W załączeniu:

 1. Załącznik nr - formularz ofertowy (poprawiony)

 

Burmistrz

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym o zmianie Formularza ofertowego oraz o zmianie terminu składania ofert - IR.271.5.2020 z dnia 15-04-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:15.04.2020 14:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:15.04.2020 14:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 113