Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.2.2020

Kudowa-Zdrój, 06-04-2020r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie: pn. „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kudowa-Zdrój ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2020-03-06 r. pod numerem 521190-N-2020, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1.  złożona przez firmę BITMEX Grzegorz Zygadło, ul. Kościuszki 19, 48-370 Paczków, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40      

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1.  BITMEX Grzegorz Zygadło, ul. Kościuszki 19, 48-370 Paczków, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

 Oferta nr 2.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. Z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 79,84 w tym cena: 39,84; KPC-1: 40         

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 2 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 40% (KPC-1), ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100,  w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.2.2020 z dnia 06-04-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:06.04.2020 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:06.04.2020 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 163