Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

IR.271.4.2020

Kudowa Zdrój, dnia 24-03-2020 r.

 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 23.03.2020 r.

oraz informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w tym zmiana Istotnych postawień umowy oraz Formularza ofertowego

 

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Dostawa używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-03-2020r. pod numerem 525705-N-2020 r.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, Gmina Kudowa‑Zdrój, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień oraz informuje o zmianie treść SIWZ w następujący sposób:

 

 1. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę autobusu wyprodukowanego w 2005 roku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę autobusu wyprodukowanego w 2005 roku.

 

 1. Prosimy również o sprostowani błędu w SIWZ, tzn. wykreślenie zapisu dotyczącego wyciągu ze świadectwa homologacji. Dokument ten służy do zarejestrowania pojazdu.
  Jeśli pojazd jest już zarejestrowany, to oznacza, że świadectwo homologacji zostało przekazane właściwemu organowi komunikacji, który zarejestrował pojazd.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla we wszystkich częściach SIWZ w Istotnych postanowieniach umowy oraz w formularzu ofertowym zapis dotyczący wymogu przekazania wyciągu ze świadectwa homologacji.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu niżej wymienionych zmian do opisu przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wymagany komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu dla niżej wyszczególnionych pozycji zmienia się w następujący sposób:
 • karta pojazdu poprzez dopisanie: „(o ile została wydana)”
 • dokument potwierdzający dokonanie legalizacji tachografu poprzez zmianę na: „dokument potwierdzający aktualną legalizację tachografu”

 

 1. Zmianę Części II SIWZ - Istotne postawienia umowy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian do OPZ oraz po skorygowaniu oczywistych omyłek pisarskich – w załączeniu.

 

Informacja o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 1. Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia w sposób zmieniający treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wraz z załącznikami: Części II SIWZ - Istotne postawienia umowy oraz poprawiony Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.
 2. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

W załączeniu:

 1. Części II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
 2. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

 

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WYJAŚNIENIA ORAZ INFORMACJA o zmianie treści SIWZ - IR.271.4.2020 z dnia 24-03-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:24.03.2020 12:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:24.03.2020 12:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 118