Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: IR. 271.2.2020

Kudowa-Zdrój, 23.03.2020 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Kudowa-Zdrój ",
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 521190-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.
 

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 23.03.2020 o godz. 13.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 90 000,00 zł brutto.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono następującymi numerami:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania f-ry,)

1

BITMEX Grzegorz Zygadło, ul. Kościuszki 19, 48-370 Paczków

58.268,79

2020-12-31

24

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. Z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

87.743,28

2020-12-31

24

30 dni

 

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - IR.271.2.2020 z dnia 23-03-2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:23.03.2020 13:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:23.03.2020 13:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 133