Kudowa-Zdrój 03.02.2020 r.


OGŁOSZENIE

       
Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020  r. poz. 65)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA   KUDOWA-ZDRÓJ
ogłasza   przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr  16/4  (AM-1), o pow. 1299 m2,   położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Jakubowice z przeznaczeniem na  mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługi (dopuszcza się rodzaje  usług: hotelarskie, gastronomi, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F). Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Działka  jest o kształcie wielokąta o zróżnicowanym stopniu nachylenia, graniczy bezpośrednio z  potokiem, który oddziela ją  od  drogi  publicznej. W celu komunikacji z drogą publiczną wymagana jest  budowa mostu  po uzyskaniu stosownych  pozwoleń. Na granicy działki nr 16/4 z działką  nr  16/5 znajduje się  studnia. Przez działkę  przebiega  linia elektroenergetyczna średniego napięcia (dwa słupy). Brak  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Istnieje  możliwość wpięcia  do  sieci elektroenergetycznej i gazowej. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

Cena wywoławcza  75 500,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          

Przetarg odbędzie się  12.03.2020 r.  o godz. 10:30  pok. nr 13, w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju. Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości 20% ceny wywoławczej   w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub  przelewem  na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój  najpóźniej do  06.03.2020 r.  Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez  Nabywcę (wyłącznie przelewem na  konto Gminy Kudowa-Zdrój) ustala się  nie  później  niż  25.03.2020 r.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
        Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 16/4 obręb Jakubowice z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe (również letniskowe), usługi (dopuszcza się rodzaje usług: hotelarskie, gastronomi, rzemiosła usługowego itp. spełniające ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych dla strefy F)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.02.2020 11:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.02.2020 08:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 49