Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: IR.271.25.2019

Kudowa-Zdrój, 19-12-2019r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie: pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-11-2019 pod numerem 621909-N-2019, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 3.  złożona przez firmę: NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1.  BillaBau Usługi Budowlane Dariusz Łukojko, ul.Odrodzenia 9/6, 56-120 Brzeg Dolny, liczba uzyskanych pkt: 71,23 w tym cena: 31,23; KPC-1: 40       

Oferta nr 2.  WERAN Sp. Z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 85,64 w tym cena: 45,64; KPC-1: 40   

Oferta nr 3.  NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul.Chrobrego 1, 12-100 Szczytno, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 4.  AMJ SPERO Sp. z o.o., ul.Narutowicza 61, 20-016 Lublin, liczba uzyskanych pkt: 89,46 w tym cena: 49,46; KPC-1: 40   

Oferta nr 5.  DABRO-BAU FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Paweł Dąbrowski, ul.Opoczka 17 A, 58-100 Świdnica, liczba uzyskanych pkt: 89,48 w tym cena: 49,48; KPC-1: 40   

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 5 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 40% (KPC-1), ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100,  w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.25.2019 z dnia 19-12-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:19.12.2019 09:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:19.12.2019 09:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 153