Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.26.2019

Kudowa-Zdrój, 11-12-2019r. 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie "Sukcesywna dostawa materiałów  budowlanych do lokalu zlokalizowanego przy ul. Słone 33 m 3 w Kudowie-Zdroju”, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19-11-2019 pod numerem 624448-N-2019, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały niżej wyszególnione oferty gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 2. Część nr 1.  Mini-Mal S.c. Edyta Olszewska, Helena Smulko , Ul. Główna 57b, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 2.  Mini-Mal S.c. Edyta Olszewska, Helena Smulko , Ul. Główna 57b, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 3.  Mini-Mal S.c. Edyta Olszewska, Helena Smulko , Ul. Główna 57b, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1. Część nr 1.  METALZBYT-HURT Sp. z o.o. , Ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, liczba uzyskanych pkt: 84,0543 w tym cena: 44,0543; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 1.  Mini-Mal S.c. Edyta Olszewska, Helena Smulko , Ul. Główna 57b, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 2.  Mini-Mal S.c. Edyta Olszewska, Helena Smulko , Ul. Główna 57b, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 2. Część nr 3.  Mini-Mal S.c. Edyta Olszewska, Helena Smulko , Ul. Główna 57b, 57-350 Kudowa-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40    

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 2  Wykonawców w tym w cz. nr 1 - 2 oferty w cz. nr 2 - 1 oferta w cz. nr 3 - 1 oferta. Kierując się jednakowymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia przedstawionymi w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Termin zapłaty - 40%,  ww. oferty jako ważne w poszczególnych częściach zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  1. W części nr 1 złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ
  2. W części nr 2 i 3 złożono jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/AJK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.26.2019 z dnia 12-12-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:12.12.2019 11:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:12.12.2019 11:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 135