Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

  

 Znak sprawy: IR.271.24.2019

Kudowa-Zdrój, 12-12-2019r. 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań polegających na przebudowie dróg gminnych w obrębie ul. Kościelnej, ul. Słone i ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12-11-2019 pod numerem 621416-N-2019, jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrana zostały niżej wyszególnione oferty, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1. Część nr 1.  NOVA-PROJECT SP. Z O.O, . Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 1. Część nr 2.  NOVA-PROJECT SP. Z O.O, . Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 1. Część nr 3.  NOVA-PROJECT SP. Z O.O, . Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1. Część nr 1.  NOVA-PROJECT SP. Z O.O, . Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 1. Część nr 2.  NOVA-PROJECT SP. Z O.O, . Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 1. Część nr 3.  NOVA-PROJECT SP. Z O.O, . Al. Ludomira Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 30; KPC-2: 10  

Oferta nr 2. Część nr 1.  INBUD ”PROJEKTY-NADZORY-OBSŁUGA INWESTYCJI” Janusz Kwapisz, , ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 55,26 w tym cena: 25,26; KPC-1: 30; KPC-2: 0  

Oferta nr 2. Część nr 2.  INBUD ”PROJEKTY-NADZORY-OBSŁUGA INWESTYCJI” Janusz Kwapisz, , ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 52,22 w tym cena: 22,22; KPC-1: 30; KPC-2: 0  

Oferta nr 2. Część nr 3.  INBUD ”PROJEKTY-NADZORY-OBSŁUGA INWESTYCJI” Janusz Kwapisz, , ul. Piastowska 27, 58-330 Jedlina-Zdrój, liczba uzyskanych pkt: 48,06 w tym cena: 18,06; KPC-1: 30; KPC-2: 0 

Oferta nr 3. Część nr 1.  PPH AWIS Sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra, liczba uzyskanych pkt: 40 w tym cena: 40; KPC-1: 0; KPC-2: 0  

Oferta nr 3. Część nr 2.  PPH AWIS Sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra, liczba uzyskanych pkt: 54 w tym cena: 54; KPC-1: 0; KPC-2: 0  

Oferta nr 3. Część nr 3.  PPH AWIS Sp. z o.o. , ul. Wierzbowa 24, 65-376 Zielona Góra, liczba uzyskanych pkt: 27 w tym cena: 27; KPC-1: 0; KPC-2: 0  

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne/a oferta/y wpłynęła/y od 3  Wykonawców w tym w cz. nr 1 - 3 oferty w cz. nr 2 - 3 oferty w cz. nr 3 - 3 oferty. Kierując się jednakowymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia przedstawionymi w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 30%; KPC-1, Termin wykonania DP - 10%; KPC-2,  ww. oferty jako ważne w poszczególnych częściach zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy

W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Z UP. BURMISTRA

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.24.2019 z dnia 12-12-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:12.12.2019 11:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:12.12.2019 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 140