Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR. 271.23.2019

Kudowa-Zdrój, 06.12.2019 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KUDOWA-ZDRÓJ " w roku 2020. Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-11-2019 pod numerem 617947-N-2019.

 

I. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Kudowa-Zdrój, z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ I – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GMINY KUDOWA-ZDRÓJ

CZĘŚĆ IV – UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY  KUDOWA-ZDRÓJ Z TYTUŁU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM ZAMKNIĘTEGO WYSYPISKA ODPADÓW BĘDĄCEGO W TRAKCIE REKULTYWACJI

CZĘŚĆ V – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KUDOWA-ZDRÓJ M. IN. W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

wybrano oferty następujących wykonawców:

 

1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3  złożona przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Oddział we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław

69 489,41 zł/

60,00

25,60

85,60

 

 

2. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6 złożona przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

6

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Oddział w Częstochowie

ul. Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa

20 792,00 zł/

58,12

36,00

94,12

 

3. W części III zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

3 925,00 zł/

60,00

 

10,00

70,00

 

4. W części IV zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

1

STU Ergo Hestia SA

Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu

Pl. Powstańców Śląskich 1, 53-332 Wrocław

10 000,00 zł/

60,00

10,00

70,00

 

5. W części V zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, złożona przez:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

10 300,00 zł/

60,00

20,00

80,00

 

II. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryterium wyboru ofert dla I części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

Kryterium wyboru ofert dla III części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

Kryterium wyboru ofert dla IV części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

Kryterium wyboru ofert dla V części zamówienia była najniższa cena – waga 60 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 40%.

III. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone zostały następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak poniżej:

Część I zamówienia

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

2

UNIQA towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawicielstwo w Siedlcach Roman Garwacki

ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce

117 726,00 zł/

35,42

18,80

54,22

3

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Oddział we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 208, 53-235 Wrocław

69 489,41 zł/

60,00

25,60

85,60

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

112 681,00 zł/

37,00

19,20

56,20

 

Część II zamówienia

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Kudowa-Zdrój

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

2

UNIQA towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawicielstwo w Siedlcach Roman Garwacki

ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce

20 580,00 zł/

58,71

16,00

74,71

5

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział we Wrocławiu

ul. Sycowska 46, 51319 Wrocław

20 139,00 zł/

60,00

32,00

92,00

6

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Oddział w Częstochowie

ul. Jagiellońska 1, 42-216 Częstochowa

20 792,00 zł/

58,12

36,00

94,12

 

Część III zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kudowa-Zdrój

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

2

UNIQA towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawicielstwo w Siedlcach Roman Garwacki

ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce

6 027,00 zł/

39,07

20,00

59,07

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

3 925,00 zł/

60,00

 

10,00

70,00

 

Część IV zamówienia

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa-Zdrój z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z posiadaniem zamkniętego wysypiska odpadów będącego w trakcie rekultywacji

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

1

STU Ergo Hestia SA

Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu

Pl. Powstańców Śląskich 1, 53-332 Wrocław

10 000,00 zł/

60,00

10,00

70,00

 

Część V zamówienia

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci biorących udział w zajęciach, w tym zajęciach sportowych, prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój m.in. w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena / Punkty

za cenę

Punkty za klauzule

Punkty łącznie

2

UNIQA towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawicielstwo w Siedlcach Roman Garwacki

ul. Sportowa 13, 08-110 Siedlce

 

11 137,00 zł/

55,49

 

8,00

63,49

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław

10 300,00 zł/

60,00

20,00

80,00

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 6  Wykonawców w tym: w cz. nr 1 - 3 oferty w cz. nr 2 - 3 oferty w cz. nr 3 - 2 oferty w cz. nr 4 - 1 oferta w cz. nr 5 - 2 oferty. Kierując się jednakowymi kryteriami oceny ofert dla wszystkich części zamówienia przedstawionymi w SIWZ tj. najniższa cena: 60%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 40%, ww. oferty jako ważne w poszczególnych częściach zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze, gdyż uzyskały największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

POUCZENIE:

Ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  1. W części nr 4 złożono jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.
  2. W częściach nr 1, 2, 3 i 5 złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu przez Wykonawcę formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ.

Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MT/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.23.2019 z dnia 06-12-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:06.12.2019 11:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:06.12.2019 11:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 100