Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

Znak sprawy: IR.271.21.2019

Kudowa-Zdrój, 02-12-2019 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój" zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23-10-2019 pod numerem 613878-N-2019,  jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 2. złożona przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, ul. Kilińskiego 2/4, 57-100 Strzelin, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 100.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  • Oferta nr 1.  Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko,
    liczba uzyskanych pkt: 89,82 w tym Cena oferty: 89,82.   
  • Oferta nr 2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, ul. Kilińskiego 2/4, 57-100 Strzelin, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym Cena oferty: 100.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 2  Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ tj. najniższa cena: 100%, ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

-        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania – brak

-        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak

-        Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy

-        W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.21.2019 z dnia 02-12-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:02.12.2019 16:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:02.12.2019 16:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 102