Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

Znak sprawy: IR.271.20.2019

Kudowa-Zdrój, 02-12-2019r. 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 2 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz 1843) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie – Zdroju – etap I ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2019 pod numerem 612728-N-2019, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr . 2 złożona przez firmę: FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków., liczba uzyskanych pkt: 100. w tym cena: 60; gwarancja: 40

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Oferta nr 1.  STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O. O., Wysoka, ul.Lipowa 5 a, 52-200 Wrocław, liczba uzyskanych pkt: 93,23 w tym cena: 53,23; KPC-1: 40   

Oferta nr 2.  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA „KRĘŻEL” Reneta Krężel, Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 21A, 57-420 Radków, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 60; KPC-1: 40   

Oferta nr 3.  PHU "Klaudia" Iwona Markisz,  Stary Wielisław 133 , 57-313 Stary Wielisław, liczba uzyskanych pkt: 87,53 w tym cena: 47,53; KPC-1: 40   

Oferta nr 4.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 97,38 w tym cena: 57,38; KPC-1: 40   

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 4 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. Cena ofertowa brutto - 60%, Gwarancja  - 40%, ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100,  w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

POUCZENIE:

Ponieważ w postępowaniu złożono więcej niż jedną ofertę, na podstawie Art. 94. ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1843) zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić w terminie nie krótszym 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ww. ustawy wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje na czynności wymienione ww. przepisie.

 

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - IR.271.20.2019 z dnia 02-12-2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:02.12.2019 15:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:02.12.2019 15:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 139